1 GBP = 101.90 INR                       

BREAKING NEWS

ISp-¯ \n-b-{´-Ww {]-Jym-]n-¨v Z£nW sIm-dn-b; _n-ävtIm-bn-sâ hn-e H-cp Zn-hkw-sIm-ïp Ip-d-ª-Xv 1000 tUmfÀ; I-gnª B-gv-N 20000 tUm-f-dnð F¯n-b Un-Pn-äð I-d³-kn ho-ïpw 10,000þð F¯n; hn-]-Wn-bnð A-\n-Ýn-XXzw Xp-S--cp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

km-¦ð¸n-I Un-Pn-äð I-d³-knbm-b _näv-tIm-bn-sâ hym]-\w X-S-bp-ó-Xn-\v Iq-Sp-Xð cm-Py-§Ä ap-tóm-«p-h-cp-ó-Xn-\n-sS, \m-W-b-¯n-sâ aq-ey-¯nepw h³-tXm-Xn-ep-Å C-Sn-hv. _näv-tIm-bn-s\ \n-b-{´n-¡m³ I-Sp-¯ \n-b-{´-W-§Ä Z£nW sImdn-b {]-Jym-]n-¨-Xn-\v ]n-ómse, aqeyw B-bn-cw tUm-f-tdm-fw H-ä-Znh-kw sIm-ïv Ip-dªp. c-ïmgv-N ap-¼v 20,000 tUm-fÀ aq-ey-ap-ïm-bn-cp-ó _n-äv-tIm-bn-sâ aqeyw C-t¸mÄ 10,500 tUm-f-dn-emWv.


Z£nW sImdn-b \n-b-{´-Ww {]-Jym-]n-¨-tXmsS, hne 10,168 tUm-f-dn-te-¡v Iq-¸p-Ip¯n. Cu-bm-gv-N-bm-Zyw 12,000 tUm-f-dm-bn-cp-óp hn-e. Có-se cm-hn-e 10,168 tUm-f-dnð Xp-S§n-b hym-]m-cw ]n-óo-Sv 10,552 tUm-f-dn-se¯n. _näv-tIm-bn³ F-ó km-¦ð¸n-I I-d³-kn G-Xp-\n-an-jhpw s]m-«n-¯-I-cp-sa-ó A-`yq-lw ]-S-cp-ó-Xm-Wv hn-e h³-tXm-Xnð C-Sn-bm³ Im-c-W-am-bn Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óXv. H¼-Xv i-X-am-\-t¯m-f-am-Wv Có-se H-ä-Znh-kw hn-e Ip-d-ªXv. I-gn-ª-bmgv-N H-cp Zn-h-kw 18 i-X-am-\-t¯m-fw hn-e Ip-d-ªn-cpóp.

{]-hÀ-¯-\-tI-{µw G-sX-ó-dn-bm-¯ _näv-tIm-bn³ C-S-]m-Sp-IÄ \n-tcm-[n-¡m³ t]m-hp-I-bm-sW-óv Z£nW sImdn-b {]-Jym-]n¨p. C¯-cw C-S-]m-Sp-IÄ \n-b-a-hn-cp-²-am-sW-óv {]-Jym-]n-¡p-ó \n-b-a-\nÀ-am-W-¯n\pw X-¿m-dm-tb-¡p-sa-óv A-[n-Ir-XÀ hy-à-am¡n. A-`yq-l§-sf A-Sn-Øm-\-s¸-Sp-¯n-bp-Å \n-t£-]-am-Wn-Xnð \-S-¡p-óXv. C¯-c-sam-cp km-l-Ncyw Xp-SÀóp-sImïp-t]m-Im³ A-\p-h-Zn-¡n-sñ-óv Z£nW sIm-dn-b³ kÀ-¡mÀ hy-à-am-¡n.

\n-e-hnð _näv-tIm-bn-sâ G-ähpw hen-b hn-]-Wn-bm-Wv Z£nW sIm-dn-b. _n-äv-tIm-bn³ hym-]m-c-¯n-\v \n-Ip-Xn GÀ-s¸-Sp-¯p-sa-óv Cu-am-k-amZyw kÀ-¡mÀ {]-Jym-]n-s¨-¦nepw hym-]mc-s¯ A-Xv sXñpw _m-[n-¨nñ. _n-täm-tIm-bn³ hn]-Wn X-I-cp-I-bm-sW-¦nð Z-£nW sIm-dn-b-bnð A-Xn-sâ B-Lm-Xw h-ep-Xm-bn-cn-¡p-sa-ó B-i-¦-bm-Wv I-Sp-¯ \n-b-{´-a-§-tfÀ-s¸-Sp-¯m³ kÀ-¡m-cn-s\ \nÀ-_-Ôn-X-am-¡n-b-Xv.

_näv-tIm-bn³ h³-tXm-Xnð {]-N-cn-¡p-ó-Xn-te-sdbpw G-jy³ cm-Py-§-fm-Wv. km-¦ð¸n-I I-d³-kn G-Xp-\n-an-jhpw X-IÀ-ó-Sn-bm-sa-ó ap-ó-dn-bn-¸v ssN-\-bpw P-¸m\pw hn-b-äv-\mapw knw-K-¸pcpw P-\-§Ä-¡v ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-«pïv. ]-e cm-Py-§fpw _n-äv-tIm-bn³ hym-]m-c-¯n-\v \n-b-{´-W-§-tfÀ-s¸-Sp-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨n-«p-apïv. _näv-tIm-bn\pw bq-tX-dn-bhpw t]m-ep-Å km-¼¯n-I I-d³-kn-I-fp-sS C-S-]m-Sp-IÄ-¡v sk-]v-äw-_-dnð ssN-\ Xmð-¡men-I hn-e-t¡À-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp. hn-b-äv\mw \-hw-_-dnð kam-\ \-S-]-Sn-I-sf-Sp¯p.
F-ómð, _näv-tIm-bn³ k-ao-]-Im-e-s¯mópw bp-sI-bp-sStbm A-hn-Sp-s¯ P-\-§-fpsStbm km-¼¯n-I Øn-cX-sb A-tem-k-c-s¸-Sp-¯n-sñ-óm-Wv _m¦v Hm-^v Cw-¥-ïn-sâ \n-K-a\w. F-ómð, hn-Uv-Vn-I-fm-Wv _näv-tIm-bn³ hm-§p-ó-sX-óm-Wv sP-]n tamÀK-sâ sN-bÀ-am\pw No-^v F-Iv-kn-Iyp-«o-hpam-b Pm-an Un-tam¬ C-s¡mñ-am-Zyw {]-Xn-I-cn-¨Xv. A-´m-cm-{ã \m-Wy-\n-[nbpw _näv-tIm-bn-s\ X-Ån-¸-d-bm³ X-¿3dm-bn-«n-sñ-óXpw {i-t²-b-amWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category