1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

Idoknð k-q-¸À Un-kv-Iu-ïv sk-bnðkv; IznUv-tIm-bnð-tNÀ-óv Hm¬-sse³ h-gn hm-§n-bmð 13 ]u-ïv em-`n¡mw

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-e-{În-¡ð D-]-I-c-W-§Ä-¡v h¼³ Hm-^-dp-I-fp-am-bn I-do-kn-sâ hmÀjn-I k-½À tk-hn-Mv sk-bnð-kv Xp-S§n. Iym-jv-_m-¡v ssk-äv IznUv-tIm-bp-am-bn tNÀóv Hm¬-sse-\n-eq-sS tjm-¸v sN-bv-Xmð 13 ]u-ïv kuP-\y Hm-^dpw C-¯-hW-s¯ {]-tXy-I-X-bmWv. ssa-t{Im-th-hv ap-Xð em]v-tSm-]v h-sc Fñm D-Xv-]-ó-§Ä¡pw Cu tk-h-\-§Ä e-`y-amWv.

sa-bv 31\v 11.59 h-sc am-{X-am-Wv Hm-^-dp-I-fp-ïm-bn-cn-¡p-I. Hm-^-dp-IÄ kz-´-am-¡p-ó-Xn-\v aq-óv F-fp-¸-h-gn-I-fpïv. IznUvtIm ssk-änð tPm-bn³ sN-¿p-I. I-do-kn-sâ k-½À sk-bnð t]-Pn-te-¡v t]m-hp-I. Np-cp-§nb-Xv ]-¯v ]u-ïn-s\-¦nepw tjm-¸v sN-¿p-I. IznUvtIm \n-§-fp-sS A-¡u-ïnð 13 ]u-ïv Pq¬ 11þHm-sS s{I-Un-äv sN-¿pw.

]pXn-b D-]-t`m-àm-¡Ä-¡m-Wv Cu t\-«w e-`n-¡p-I. IznUv-tIm-bn-eq-sS ap-¼v km-[-\-§Ä hm-§n-bn-«p-Å-hÀ¡pw Iym-jv-_m-¡v e-`n-¨n-«p-Å-hÀ¡pw C-Xn-\v AÀ-l-X-bp-ïm-Inñ. https://www.quidco.com/currys-13-may-17 F-ó en-¦n-eq-sS tjm-¸v sN-¿p-ó-hÀ-¡p-am-{X-am-Ipw 13 ]u-ïv s{I-Un-äv e-`n-¡pI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category