1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

_nPp a-Rv-Pp Z-¼-Xn-IÄ-¡v ]Xn-s\mómw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

]Xn-s\mómw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó sSð-t^m-Unse _n-Pp a-Rv-Pp Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ. B-iwk-I-tfm-sS kp-lr-¯p-¡fpw Ip-Spw-_mw-K-§fpw

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category