1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

Aômw ]n-d-ómfm-tLm-jn-¨ a-cn-bm tdm-kv _n-Pp-hn-\v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Có-se Aômw ]n-d-ómfm-tLm-jn-¨ a-cn-bm tdm-kv _n-Pp-hn-\v B-iw-kIÄ. B-iwk-I-tfm-sS-bpw kv-t\-l-t¯m-sSbpw a½n, UmUn, Bân, A-{^n³

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam