1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

ssZ-hw D-sï-ó-Xn-\v H-Sp-hnð sX-fn-hmbn; im-kv-{X-Ú-sâ ]pXnb shfns¸Sp¯ð G-sä-Sp-¯v tkm-jyð aoUnb

Britishmalayali
kz´wteJI³

ssh-cp-²ymßn-I `u-Xn-I-hm-Zw F-óv C-Xn-s\-bm-Wv hn-fn-t¡-ïXv. {]ap-J `uXn-I im-kv-{X-Ú³ X-só H-Sp-hnð ssZ-h-ap-sï-ó-Xn-\v sX-fn-hp-am-bn cw-K-s¯-¯n. {]-]-ô-¯n-sâ {k-ãm-hv ssZ-h-am-sW-ó hm-Z-hp-am-bn cw-K-s¯-¯n-bn-c-n-¡pó-Xv hn-Jym-X `uXn-I im-kv-{X-Ú³ an-jn-bm Im-¡p-hmWv. \yqtbmÀ-¡n-se kn-än tI-tf-Pn-se Xn-b-d-än-¡ð ^n-kv-Iv-kv s{]m-^-k-dm-Wv Im¡p.

_p-²n-am\m-b H-cp im-kv-{XÚ-sâ I-c-hn-cp-Xn-em-Wv {]]-ôw kr-ãn-¡-s¸-«-sXópw A-Xp-Im-ïm-Wv \n-Ýn-Xam-b sa-{Sn-Iv-knð \-½-sfñm-hcpw Po-hn-¡p-ó-sX-óp-am-Wv Im-¡p-hn-sâ hn-e-bn-cp¯ð. {]n-an-äo-hv sk-anþtd-Unb-kv Sm-¡n-tbm¬-kv F-ó ]T-\-¯n-em-Wv C-¯-c-sam-cp {k-ãm-hn-s\-¡p-dn-¨v A-t±-lw A-`n-{]m-b-s¸-Sp-óXv. `uXn-I im-kv-{XÚsâ Cu \n-Ka-\w ssZ-h-ap-sï-óv k-½-Xn-¡-em-sW-óv B I-sï-¯-ep-IÄ G-sä-Sp¯ tkm-jyð aoUn-b H-tc-kz-c-¯nð ]-d-bpóp.

_p-²n-am\m-b H-cm-fp-sS a-\-Ênð -hn-cn-ª B-i-b-§-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð kr-ãn-¡-s¸« tem-I-¯m-Wv \m-sañm-hcpw Po-hn-¡p-óXv. bm-Zr-Ñn-Iw F-óv \mw hn-fn-¡p-ó H-óv tem-I-¯n-sñópw Fñmw ap³-Iq-«n X-¿m-dm-¡-s¸-«-Xm-sWópw A-t±-lw ]-dªp. {]-]-ô-kr-ãn-¡v Im-c-W-sa-óv ]-d-bp-ó _n-Kv _m-Mv Xn-b-dn-sb-t¸mepw \n-cm-I-cn-¡p-ó-Xm-Wv Im-¡p-hn-sâ sh-fn-s¸-Sp¯ð.

ssZ-hw Xn-I-sªm-cp K-Wn-X-im-kv-{X-Ú-\m-bn-cp-óp-shópw A-Xp-sIm-ïm-Wv C-{Xbpw Ir-Xyam-b I-W-¡p-Iq-«ð km-[n-¨-sXópw A-t±-lw ]-d-bp-óp. C-{X-Im-e-¯n-\p-ti-jhpw tem-I-{I-a-¯nð am-äw h-cm-sX \nð-¡pó-Xv ZoÀ-L-ZÀ-inbmb B K-Wn-X-im-kv-{XÚ-sâ ssh-`-h-am-sWópw Im-¡p ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category