1 GBP = 101.90 INR                       

BREAKING NEWS

\n§-fp-sS ssI-bn-ep-Å 50 s]³-knsâ tIm-bn³-kv sN-e-hm¡pw ap³]v H-óp-Iq-Sn t\m-¡nt¡; Nn-e- \m-W-b§Ä sIm-Sp-¯mð 3000 ]u-ïph-sc e-`n-s¨-óp- h-cmw!

Britishmalayali
kz´wteJI³

Nn-e \m-W-b-§Ä \n-§Ä-¡v `mKyw sIm-ïp-h-só-óp-h-cmw. AXp-sIm-ïpX-só ssI-bn-ep-Å 50 s]³-knsâ \m-W-b-§Ä sN-e-hm¡pw ap-¼v A-sXm-óv hn-i-Z-am-bn ]cn-tim-[n-¡p-I. Nn-e \m-W-b-§Ä sIm-Sp-¯mð 3000 ]u-ïph-sc e-`n-t¨-¡mw. A-ôv ]u-ïn-sâ-bpw ]-¯p-]u-ïn-sâbpw t\m-«p-I-fnð Nn-e-Xn-\v IqSn-b hn-e e-`n-¡p-sa-ó A-`yq-lw t\-c-s¯-bp-ïm-bn-cp-óp.

F-ómð A-Xp-t]m-se-bñ Nn-e 50 s]³-kv \m-W-b-§-fp-sS Øn-Xn-sb-óv am-ô-ÌÀ Cu-h-\n-Mv \yq-kv dn-t¸mÀ-«v sN-¿póp. e-ï³ H-fn-¼n-Iv-kn-sâ kv-am-c-I-am-bn 29 hy-Xykv-X Un-ssk-\p-I-fnð 50 s]³-kv \m-W-b-§Ä C-d-¡n-bn-cpóp. C¯-cw Fñm Un-ssk-\p-Ifpw \n-§-fp-sS ]-¡-ep-sï-¦nð A-Xn-\v hen-b hn-e e-`n-¡pw.

{]-tXy-In-¨v A-Izm-«n-Iv Un-ssk-\p-Å \m-W-b-§Ä-¡m-Wv hen-b hn-e e-`n-¡p-I. 600 \m-W-b-§Ä am-{Xta Cu Un-ssk-\nð ]p-d-¯n-d-¡n-bn-«pÅq. AXp-sIm-ïm-Wv A-Xn-\v hen-b hn-e In-«p-ó-Xpw. CXp-t]m-se Np-cp-¡w F-®w am{Xw ]p-d-¯n-d¡n-b a-äp Un-ssk-\p-IÄ¡pw C t_-bnepw aäpw \ñ hn-e e-`n-¡p-ópïv.
 
1992þepw 93þepw bq-tdm-]y³ Iu¬-kn-en-ð {_n-«³ A-²y-£w h-ln-¨-Xn-s\ B-Z-cn-¡m-\n-d¡n-b \m-W-b-§Ä¡pw hen-b hn-e In-«p-ópïv. C-¯-c-¯n-ep-Å 109,000 \m-W-b§-tf hn-]-Wn-bn-ep-Åq. 20 ]u-ïp-h-sc-bm-Wv C-Xn-\v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-«p-Å hn-e. C-¯-c-¯nð A-]qÀ-h k-µÀ-`-§-fnð ]p-d-¯n-d-¡n-bn-«p-Å \m-W-b-§-sf-bm-Wv \m-W-b t{]-an-IÄ h³-hn-e-sIm-Sp-¯v kz-´-am-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category