1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó l-óm sX-tc-km A-c-b-¯n-\v H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv aq-ómw P-ò-Zn-\w B-tLm-jn-¡p-ó l-óm sX-tc-km A-c-b-¯n-\v H-cm-bn-cw P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ t\-cp-óp. H-¯n-cn kv-t\-l-t¯m-sS ]¸m, a½n, tPm-lm³ tN«³, Aeo-\ tN-¨n, AYn-\ tN-¨n B-Rv-Peo\.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam