1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Cw¥o-jv sS-kv-äv hym-P-sa-óv B-tcm-]n-¨v I-gn-ª hÀ-jw ]p-d-¯m-¡n-b-Xv 30,000 C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-Isf; tlmw Hm-^o-kn-s\-Xn-sc A-t\zj-Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cw-¥o-jv ]-co-£-IÄ hym-P-sa-óv B-tcm-]n-¨v hntZ-i hn-ZymÀ-Yn-Isf, {]-tXy-In¨pw C-´y³ hn-ZymÀ-YnI-sf \m-Sp-I-S-¯p-ó-Xn-s\-Xn-sc {_n-«-\nð ]mÀ-e-saâ-dn k-an-Xn-bp-sS A-t\z-jWw. lukv Hm-^v tIm-a¬-kn-se tlmw A-^-tb-gv-kv ske-Îv I-½-än-bm-Wv tlmw Hm-^o-kn-s\-Xn-sc A-t\zj-Ww {]-Jym-]n-¨n-cn-¡p-óXv.

C-´y³ hw-i-P\m-b Io-¯v hm-km-Wv ske-Îv I-½-än-bp-sS sN-bÀ-am³. Cw-¥o-jv sS-Ìv hym-P-am-sW-óv B-tcm-]n-¨v 48,000þt¯m-fw hn-ZymÀ-YnI-sf {_n-«-\nð-\n-óv ]p-d-¯m-¡n-b hn-hm-Zw s]m-«n-¸p-d-s¸«-Xv I-gn-ª G-{]n-en-emWv. C-Xn-te-sdbpw C-´y-¡m-cmWv. C-Xnð 70 i-X-am-\-t¯m-fw C-´y-¡m-cm-Wv.

Cu hn-hm-Z-s¯-¡p-dn-¨v Iq-Sp-Xð B-g-¯n-ep-Å A-t\zj-Ww th-W-sa-óv Io-¯v hm-kv A-[y-£-\m-bp-Å k-an-Xn hy-à-am¡n. hn-ZymÀ-YnI-sf A-d-Ìv sN-bv-XXnepw ^v-fm-äp-I-fnð sd-bv-Uv \-S-¯n-b-Xnepw _-ew{]-tbm-Kn-¨v \m-Sp-I-S-¯p-Ibpw k-an-Xn I-Sp-¯ B-i-¦ tc-J-s¸-Sp-¯n.

Cw-¥o-jv ]-co-£m tI-{µ-§-sf-¡p-dn-¨v th-ï-co-Xn-bnð A-t\z-jn-¡m-sX-bm-Wv tlmw Hm-^o-kv \-S]-Sn ssI-s¡m-ï-sX-óv Io-¯v hm-kv Ip-ä-s¸-Sp¯n. {_n-«-\n-se C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS F-®-¯nð h³-tXm-Xnð Ip-d-hp-h-cp-ó km-l-N-cy-¯n-em-Wv 30,000þt¯m-fw hn-ZymÀ-YnI-sf \m-Sp-I-S-¯n-bXv. C-Xv {_n«-sâ hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-fp-sS ap-tóm-«pÅ t]m-¡n-s\bpw Kp-cp-X-c-am-bn _m-[n-¡p-sa-óv A-t±-lw ]-d-ªp.

{_n-«-\nð Xp-S-c-W-sa-¦nð Cw-¥o-jv `m-jm {]m-hnWyw sX-fn-bn-¡p-ó sS-Ìv ]m-Êm-bn-cn-¡Ww. s^-{_p-h-cn-bnð _n-_n-kn \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯n-em-Wv hym-P ]-co-£-IÄ ]m-Êm-bn hn-ZymÀ-Yn-IÄ {_n-«-\nð Xp-S-cp-óp-sï-óv I-sï-¯n-bXv. C-tX-¯p-SÀ-óv \q-tdm-fw ]-co-£m tI-{µ-§-fp-sS sse-k³-kv d-±m-¡n-bn-cpóp. hn-ZymÀ-YnI-sf thï-{X A-t\zj-Ww Iq-Sm-sX ]p-d-¯m-¡m\pw Xp-S-§n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category