1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

kmw Xn-cp-hm-Xn-en-\v {_n-«o-jv- ae-bm-fn- So-ansâ P-ò-Zn-\m-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv 46mw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó eï\nse kmw Xn-cp-hm-Xn-en-\v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp.. Ip-Spw-_mw-K-§fpw kp-lr-¯p-¡-fpw.. H¸w {_n-«o-jv- ae-bm-fn- So-w Aw-K-§-fpw...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam