1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

Cug-h bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ezhava boy 6 feet. Working in tesco as a manager. British citizen. 27 year old . All family member settled here. Star rohini. Looking from girls from uk. Contact Prakash on - 07525 642512

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category