1 GBP = 103.15 INR                       

BREAKING NEWS

BImwjtbmsS Im¯ncpóhÀ HgpInsb¯n; _ÀPkv lmÄ \ndªp Ihnªp; {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\än\v DÖze XpS¡w

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsI a-e-bm-fn-IÄ Im-¯n-cp-ó A-]qÀ-Æ kp-µ-c \n-an-j-¯n-\v tIw-{_n-Uv-Pvsj-b-dnð DPz-e Xp-S¡w. IrXyw ]-¯v a-Wn-¡v X-só A-hmÀ-Uv ss\-än-\v Xp-S-¡-am-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-LmS-\w ap-Xð _ÀP-kv lmÄ Xn-§n-\n-d-ªn-cn-¡p-ó Im-gv-¨-bm-Wv Im-Wm³ I-gn-bp-óXv. A-hmÀ-Uv ss\-äv Im-Wm-\m-bn Im-Wn-IÄ l-ïn-Mv-S-Wn-te-¡v H-gp-In-sb-¯n-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bmWv. {_n«ojv ae-bmfn AhmÀUv ss\änsâ Bdmas¯ FUo-j-\mbn tIw{_n-UnPv sjb-dnð A-c-§p-WÀ-ó-t¸mÄ B-Imw-£-bp-sS \n-an-j-§Ä-¡m-Wv hn-cm-a-am-bXv.A]qÀÆ-ambn X§-fpsS \m«nð F¯nb {_n«ojv ae-bmfn AhmÀUv ss\äv h³ hnP-b-am-¡m³ tIw{_nUvPv sjbdnse an¡ ae-bm-fn-Ifpw ]cn-]m-Sn-bnð ]-s¦-Sp-¡m-\m-bn F-¯n-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bmWv.

IrXyw ]-¯v a-Wn-¡v X-só ]-cn-]m-Sn-IÄ-¡v Xp-S-¡-am-bn. {]mÀ°-\m Km-\-t¯m-sS B-cw-`n-¨ A-hmÀ-Uv ss\-än\v A-hmÀ-Uv ss\-äv sN-bÀ-am³ kmw Xn-cp-hm-Xn-enepw {_n-«o-jv a-e-bm-fn No-^v F-Un-äÀ jm-P³ kv-I-dn-b, ssh-kv sN-bÀ-am³, ssk-an tPmÀ-Pv, C-hâv U-b-d-Î-IÀ D-®n-Ir-jv-W³ \m-b-À, t{]m-{Kmw U-b-d-ÎÀ tPmÀ-Pv F-S-Xz XpS§n-hÀ tNÀ-óv hnf-¡v sX-fn-bn-¨-tXm-sS- G-hcpw Imv-¯n-cp-ó \n-an-jw kw-Pm-X-ambn.Xp-SÀ-óv amÀ-Kw I-f-n-tbm-sS- I-em-]-cn-]m-Sn-IÄ- B-cw-`n-¨p.. ]n-óo-Sv `-c-X-\m-Syhpw A-c-§n-se-¯n. C-\n ]-¯v a-Wn-¡q-À \o-fp-ó \m-Sy-hn-kv-a-b-§-fpw, A-hmÀ-Uv Zm-\ N-S-§-fpw, an-kv tI-c-f. a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-c-§fp-sam-s¡-bm-bn th-Zn- {]-I¼-\w sIm-Åp-ó A-kp-e-` \n-an-j-§-fm-Wv I-Sóp-t]m-hpI.
AhmÀUv ss\äv \S-¡pó lïnw-KvSWnse _À-Pkv lmfnð Cóse sshIp-tócw dntl-gvk-en\pw aäv X¿m-sd-Sp-¸p-IÄ¡p-ambn F¯n-t¨ÀóXv GXmïv Ccp-óq-tdmfw t]cm-Wv. anÊv tIcf ae-bmfn a-¦ aÕ-cmÀ°n-IÄ Ah-km\ h« NphSv hbv¸p-IÄ-¡v X¿m-dm-b-t¸mÄ hnhn[ {]tZ-i-§-fnð \nópw \À¯-Icpw aäpw tÌPv ImWm³ F¯n-t¨Àóp. kuïv þ sseäv Atd-Pvsaâp-Ifpw Cóse Xsó ]qÀ¯n-bm-bn. AhmÀUv FIvkn-Iyq-j³ AS-¡-apÅ ]cn-]m-Sn-I-fpsS \S-¯n-¸n-\mbn {]tXyI dntl-gvkð Xsó Cóse \S-óp. lmfnse Fñm Atd-Pvsaâp-Ifpw Cóse At\Iw t]À tNÀóv ]qÀ¯n-bm-¡n. lïnw-KvS-Wnse ae-bm-fn-IÄ Hä-s¡-«m-bWv Cóse _ÀPkv lmfnð Ah-km\ Hcp¡-§Ä¡mbn F¯n tNÀó-Xv.

Fñm-hcpw \-an¨p-t]m-Ip-ó kw-Lm-S-I an-I-hm-Wv tIw-{_n-U-v-Pv-sj-b-dn-se a-e-bm-fn k-aq-lw Imgv-N sh-bv-¡p-óXv. sNdn-b Im-cy-§Ä t]m-epw ho-Xn-¨p-\ð-In {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-s\ k-lm-bn-¡m-\mbn a-e-bm-fn-IÄ H-cp-an-¨v A-Wn \n-c-ó Im-gv-¨-bm-Wv Có-se I-ïXv.. X-§-fp-sS \m-«nð F¯n-b DÕ-hw F-ó a-t\m-`m-h-t¯m-sS-bm-Wv a-e-bm-fn-IÄ C-Xn-s\ ssI-Imcyw sN-bv-X-Xv. X-§-fp-sS \m-«n-te-¡v H-cp `m-Kyw-t]m-se IS-óp h-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv ASn-s]m-fn-bm-¡m³ Dd-¨v am-k-§-Ä-¡v ap-t¼ tI-w-{_n-Uv-Pnse a-e-bm-fn-IÄ ITn-\ {]-b-Xv-\w Xp-S-§n-bn-cp-óp.

an-I-¨ kw-Lm-S-I-\m-bn I-gn-hv sX-fn-bn-¨n-«p-Å PntPm tPmÀ-Pv P-\-dð I¬-ho-\-dm-bpw, _n-\p tPm¬ tPm-bvâv I¬-ho-\-dmbpw {]m-{Kmw tImþHmÀ-Un-t\-ä-dmbn sP-\n tPm-kpw aÕ-c-§-fp-sS {][m-\ Npa-X-em-¡m-cm-bn kn\n Pn-tPm-bpw Unón Pp-_n-\p-sam-s¡ tNÀ-óm-Wv C¯-h-W A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ Np-a-X-e-IÄ ssI-Imcyw sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. ankv- tI-c-f-bpsS tIm HmÀ-Un-t\-äÀ Npa-X-e h-ln-¡pó kn\n Pn-tPm-bpw aebmfn a-¦-bpsS tIm Hm-Un-t\j³ Np-a-X-e h-ln-¡p-ó-Xv Unón Pp-_n-\p-amWv.C-{Xbpw t]-c-S-§nb tImÀ-I-½n-än-bpw A-hmÀ-Uv I-½n-än-bp-sams¡ tNÀ-óm-Wv Cóv A-hmÀ-Uv ss\-äv A-hn-kv-a-c-Wo-b-am-¡m-s\m-cp-§p-óXv.

hn-sF-]n Sn¡-äv C-¡p-dn-bnñ
ap³ hÀ-j-§-fn-te-Xv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð ap³-\n-c-bn-te-¡m-bn {]-tXy-Iw X-¿m-dm-¡n-bn-cp-ó hn-sF-]n Sn¡-äv C-¡p-dn-bp-ïm-bn-cn-¡nñ. Fñm ko-äp-Ifpw ku-P-\y-am-bn B-bn-cn¡pw C-¡p-dnbpw \ð-Ip-I. H-tc-k-a-bw 1000 t¯m-fw t]À-¡v _ÀPkv lm-fnð C-cn-¡m³ ku-I-cy-apïv.I-gn-ª hÀ-j-t¯-¡mÄ sNdn-b tÌ-Pm-Wv C-¡p-dn-sb-¦nepw ]-c-amh[n B-fp-IÄ-¡v \n-óp Im-Wm-\p-Å ku-I-cyhpw H-cp-¡p-sa-óm-Wv kw-Lm-S-IÀ A-dn-bn-¨-n-«pïv. 2010ð kzn³-U-Wnð B-cw-`n-¨ A-hmÀ-Uv ss\-äm-Wv am-ô-ÌÀ, se-ÌÀ, t{Imbv-tUm-¬ ku-¯mw-]v-S-Wnð h-gn tIw-{_n-Uv-Pnð F-¯p-óXv. Hm-tcm hÀ-jhpw bp-sI-bnse Hmtcm `mK-¯v h-¨v \-S-¡p-ó-Xn-\mð B `m-K-¯p-Å a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ `m-K-am-Im³ I-gn-bp-sa-óp-Å-Xm-Wv {]-tXy-I-X.

lmfn-te-bv-¡v {]-thi-\w Sn¡-äv sh¨m-tWm?
B-bn-c-¯n-e-[nIw t]À-¡v ku-P-\y-am-bn {]-thi-\w \ð-Ipw. F-ómð kp-c-£ Im-c-W-§Ä I-W-¡n-se-Sp-¯v Fñm-h-cp-sSbpw t]-cv c-Pn-ÌÀ sNbv-X ti-jw am-{X-sa {]-thi-\w \ðIq. F-óp-sh-¨mð dn-k-]v-j-\nð F-¯n t]-cv c-Pn-ÌÀ sNbv-X ti-jw am{Xw A-I-t¯-bv-¡v {]-th-in-¡p-I.

Im-Wn-I-fp-sS kp-c-£ D-d-¸m-¡n-bn-«p-tïm?
Im-Wn-I-fp-sS kp-c-£-bv-¡mbn sk-Iyp-cn-än D-tZym-K-Ø-sc-bm-Wv \n-b-an-¨n-cn-¡p-óXv. Nn-eÀ a-^v-Xn-bnð B-Wv tPm-en sN-¿p-I. {]-iv-\w D-ïm-¡m³ {i-an-¡p-óh-sc A-t¸mÄ X-só lm-fnð \nópw ]p-d-¯m-¡m³ k½-Xw \ð-In-bn-«pïv. AXp-t]m-se Fñm-hÀ¡pw th-ïn {]-tXy-I C³-jp-d³-kpw F-Sp-¯n-«pïv.

lm-fnð F-t¸mÄ ap-X-em-Wv {]-th-i\w? {Ko³ dqw ]m-kv F-hn-sS In-«pw?
Ggp a-Wn ap-Xð kw-Lm-S-IÀ lm-fn-\v k-ao-]w D-ïm-Ipw. F«v -aWn-tbm-sS dn-k-]v-j³ Iu-ïÀ {]-hÀ-¯n-¨p Xp-S§p. F-ómð lm-fn-\p-Ån-te-bv-¡v 9 a-Wn apX-se {]-thi-\w A-\p-h-Zn¡p. A-sX ka-bw ]-cn-]m-Sn-IÄ \-S-¯m³ F-¯n-b-hÀ¡pw a-Õ-cmÀ-°n-IÄ¡pw {Ko³ dq-an-te-bv-¡v t\c-s¯ X-só {]-thi-\w \ð-Ip-ó-XmWv. {Ko³ dq-an-te-bv-¡v {]-tXy-I ]m-kpïv. a-Õ-cmÀ-°n-Ifpw ]-cn-]m-Sn-IÄ A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-hcpw {Ko³ dqw ]m-kv tNm-Zn-¨v hm-§Ww. A-Xnñm-¯-hÀ-¡v {Ko³ dq-anð {]-thi-\w D-ïm-hp-I-bnñ. h-\n-X-I-fp-sS tað-t\m-«-¯n-em-Wv {Ko³ dqw kpc-£.
`-£-W hn-Xc-Ww F-t¸mÄ Xp-S-§pw?
a-Õ-cmÀ-°n-Ifpw a-äp-am-bn F«v aWn-tbm-sS ]-cn-]m-Sn B-cw-`n-¡p-sa-ó-Xn-\m-ð G-Xm-ïv A-sX k-a-bw ap-Xð t{_-¡v ^m-Ìv hn-Xc-Ww sN-bv-Xp Xp-S-§pw. an-Xam-b hn-e-bv-¡mWv `£-Ww \ð-Ip-óXv. Nn-eÀ-¡v kuP-\y ^p-Uv Iq-¸¬ A-\p-h-Zn-¨n-«pïv. A-hÀ c-Pn-kv-t{S-j³ k-ab-¯v A-Xpw hm-§Ww. cm{Xn H³]-Xv a-Wn h-sc `£-Ww hn-Xc-Ww sN-¿pw. B-h-iy-{]-Im-cw ]-Ww AS-¨v hm-§n I-gn-¡p-I.
th-Zn-bp-sS A-{U-kv:Burgess Hall, One Leisure St Ives, Westwood Road, St Ives, PE27 6WU
hnhn-[-bn-\w \m-tSm-Sn \r-¯§Ä, ¢m-kn-¡ð Um³-kpIÄ, kn-\n-am-än-Iv Um³-kv Xp-S-§n-b ]m-c¼-cy I-em-cq-]-§Ä h-sc th-Zn-bnð F-¯p-t¼mÄ H-cp \n-an-jw t]mepw ]m-gm-¡m-sX-bp-Å A-]qÀ-Æ kp-µ-c-am-b H-cp kp-Zn-\-¯n-eq-sS-b-m-bn-cn¡pw C-óv tIw-{_n-Uv-Pv-sj-b-À I-S-óv- t]m-Ip-I. hm-b-\-¡mÀ tNÀ-óv sX-c-sª-Sp-¯n-cn-¡pó \yq-kv t]-gvk¬ Hm-^v Z CbÀ, b-§v Sm-eâv, s_-Ìv A-tkm-kn-tb-j³, s_-kv-äv t\-gv-kv F-ón§-s\ \m-ev hn-`m-K-§-fn-se A-hmÀ-Uv B-sc-ó-dn-bm-\p-Å Im-¯n-cn-¸n\pw C-óv hn-c-a-am-Ipw. {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð H-cn-¡-se-¦nepw ]-s¦-Sp-¯n-sñ-¦nð \n-§Ä bp-sI-bnð Po-hn-¡p-ó a-e-bm-fn-bm-hnñ. AXp-sIm-ïv B-th-i-t¯m-sS A-hmÀ-Uv ss\-äv B-tLm-j-am-¡m³ H-cp-§n-s¡m-fq...
{_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\äv kv--t]m¬kÀamÀ ChÀ
{_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ kv-t]m¬-k-À-am-cm-bn C¯-h-W F-¯póXv A-ôv Øm-]-\§-f B-Wv. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS C³-jp-d³-kvþtamÀ-«v-tK-Pvþkm-¼¯n-I B-h-iy-§Ä-¡p-Å A-hkm-\ D-Zm-l-c-W-am-bv A-sse-Uv ^n-\m³-jyð kÀ-hok-kv B-Wv {][m-\ kv-t]m-¬-kÀ. \m-«n-te-bv-¡v ]-Ww A-b-bv-¡m³ G-ähpw sN-e-hv Ip-d-ªXpw F-fp-¸-ap-Å-Xpam-b Øm-]-\am-b ap-¯qäv, Fñm a-e-bm-fw Nm-\-ep-I-fpw Ip-d-ª \n-c-¡nð e-`y-am-¡p-ó b-]v Snhn, \m-«n-te-bv-¡v Ip-d-ª \n-c-¡nð t^m¬ hn-fn-¡m³ D-]-tbm-Kn-¡p-ó dn-Mv Sp C´y, _Ä-tK-dn-b-bn-se Fw-_n-_nF-kv A-Uv-an-j³ H-cp-¡p-ó hn-kv-äm-sa-Uv F-ón-h-cm-Wv C-¯-hW-s¯ kv-t]m¬-kÀ-amÀ.
bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS Fñm¯-cw km-¼¯n-I B-h-iy-§Ä-¡p-ap-Å A-hkm-\ hm-¡m-Wv A-sse-Uv ^n-\m³-jyð kÀ-Æo-kkv. {In-«n-¡ð C³-jp-d³-kpw, sse-^v C³-jp-d³-kpw, tamÀ-«v-tK-Ppw, do-tamÀ-«v-tK-Ppw, hnð kÀ-Æokpw ap-Xð \n-§-fpsS \n-Xy-Po-hn-X-¯n-se Fñm B-h-iy-§Ä¡pw G-ähpw sNe-hv Ip-d-ªXpw hn-iz-k-\o-bhpw B-b Øm-]-\-am-bn ]-¯v hÀ-jw sIm-ïv Asse-Uv am-dn-bn-«p-ïv. \n-§Ä H-cp ho-Sv hm-§n-bmepw ho-Sv hn-ämepw C³-jp-d³-kv t]m-fn-kn F-Sp-¯mepw tcm-Kw h-ómepw H-s¡ H-scmä t^m¬ tImÄ a-Xn-bmhpw b-YmÀ-° Xo-cp-am-\w F-Sp-¡m³. ]-Xn-hp-t]m-se A-sse-Uv BWv Cu hÀ-jhpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ ap-Jy kv-t]m¬kÀ. AsseUv ^n\m³jyð kÀÆokpambn _Ôs¸«v \n§Ä km¼¯nI Imcy§fnð D]tZiw hm§m³ B{Kln¡póhÀ ChnsS ¢nIvsN-¿pI.kuP\yambn aebmf¯nð kwkmcn¡m³ Cu t^m¬ \¼dpIÄ D]tbmKn¡pIþ0203 006 2977

\m«ntebv¡v t^m¬ hnfn¡m³ t\cw bpsIbnse an¡ aebmfnIfpw BZyw HmÀ¡póXv dnMv Sp C´y I¼\nsb BWv. lnU³ NmÀPpIfpw A{]Xo£nX ^okpIfpw Hópw CñmsX Ipdª sNehnð \m«ntebv¡v hnfn¡m³ dnMv Sp C´ysb t]mse kuIcyw Hcp¡pó Hcp I¼\n thsd-bnñ. dnMv Sp C´ybm-Wv C¯-h-W A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ Atkmkntbäv kv--t]m¬kdmbn hcpóXv. ap¼pw {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\änð dn§v Sp C´y kv--t]m¬kdmbn F¯nbn«pïv.dnMv Sp C´ysb Ipdn¨pÅ IqSpXð hnhc§Ä Adnbm³ ChnsS ¢nIv sN-¿p-I.

_-Ô-s¸-tS-ï \-¼À:þ0207 183 5955

\m«ntebv¡p ]Wab¡pó Imcyw apXð tKmÄUvtem¬hscbpÅ [\ Imcy kw_Ôamb Fñmhn[ tkh\§fpw \ðIpó {]apJ Øm]\amWv ap¯qäv Kv--tfm_ð ^n\m³kv. t^mdn³ FIv--kv--tNôv, aWn {Sm³kv^À, tKmÄUv tem¬, {Smhð kÀÆokpIÄ, sN¡v Iymjn§v, lm¸n Kn^väv kÀÆokv XpS§n ]e tkh\§fpw ap¯qäv t¥m_ð \ðIpópïv. hnhc§Ä¡vþ t^m¬þ02030043182,

CâÀs\äv A[njvTnX sSenhnj³ kv{SoanMv tkh\ ZmXmhmb b¸v Snhn Fñ Nm-\-ep-Ifpw G-ähpw Ip-d-ª \n-c-¡nð bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v \-ev-In h-cp-ó tk-h-\ Zm-Xm-¡-fmWv. temIs¯ñmbnS¯pw GXpkab¯pw hnt\mZhmÀ¯m A[njvTnX ]cn]mSnIÄ e`yam¡pI Fó e£yt¯msS DZbv sdÍn 2006ð cq]oIcn¨XmWv b¸v Snhn. temIs¯ñmbnS¯pw CâÀs\äv IW£\pÅ D]IcW¯nð Xðkab Snhn- hnHUn ]cn]mSnIsf¯n¡pó {]{Inb efnXam¡póXn\v {]t£]Isc klmbn¡pI FóXmWv I¼\nbpsS e-£yw. kµÀin¡pI:www.yupptv.com
a¡-sf tUm-Î-dm-¡m³ B-{K-ln-¡p-ó bp-sI-bn-ep-Å a-e-bm-fn c-£n-Xm-¡Ä-¡pw _Ä-tK-dn-b³ kÀ-Æ-I-em-im-e-IÄ hgn h³ A-h-k-c-am-Wv Xp-d-óp-In-«n-bn-cn-¡p-óXv. tUm. tPm-jn tPm-kn-sâ tað-t\m-«-¯nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó hn-kv-X-saUv I¬kÄ-«³-kn h-gn-bmWv \n-§-fp-sS a-¡Ä¡v _Ä-tK-dn-b-bnð ]Tn-¡m³ -A-hk-c-sam-cp-§p-óXv. bpsIbnð \nópw _ÄtKdnb³ saUn¡ð hnZym`ymk¯n\v Ct¸mÄ anI¨ \nebnepÅ ssKU³kv \ðIn hcp-ó bp-sI-bnse Hcp {][m\ Øm-]-\-amWv hn-Ìm-saUv I¬kÄ«³-kn-. _ÄtKdnb³ kÀÆIemimeIfnð saUn¡ð koäpIÄ IgnhXpw th-Kw D-d-¸n-¡m\pw IqSpXð hnhc§Ä¡pam-bn hn-Ìm-saUpambn _Ô-s¸-Smw. F sehð dnkðäv Im¯ncn¡póhcpw, F sehenð sIankv{Snbpw _tbmfPnbpw ]Tn¨hcpw, Ignª hÀjw saUnkn³ koäv In«m¯hcpw DS³ Xsó hnÌmsaUpambn _Ôs¸SpI. hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category