1 GBP = 100.60 INR                       

BREAKING NEWS

{_n-«o-jv cm-Ún-tb-¡mÄ Iq-Sp-Xð kz-¯p-¡Ä C-t¸mÄ e-ï-\nð J-¯À cm-P-Ip-Spw-_-¯n\v; G-ähpw H-Sp-hnð kz-´-am-¡nb-Xv \-K-c-lr-Z-b-¯n-se 500 G-¡À F-kv-tä-äv

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\n-se ]-W-¡m-sc-óv Na-ªv \-S-¡pó-h-tcm-Sv "{_n-«o-jv cm-Ún-tb-¡mÄ ]-Whpw kz¯p-samópw \n-§Ä-¡nñ-tñm..? "F-óv tNm-Zn-¨v Nn-eÀ C-cp-¯m³ {i-an-¡m-dpïv. F-ómð C-\n A-Xv " J-¯À A-ao-dn-t\-¡mÄ..." F-óv Xn-cp-t¯-ïn h-cp-sa-óm-Wv tXm-óp-óXv. A-Xm-b-Xv e-ï-\nð {_n-«o-jv cm-Ún-tb-¡mÄ Iq-Sp-Xð kz-¯p-¡Ä J-¯À cm-P-Ip-Spw-_-¯n-\m-sW-óm-Wv ]pXn-b dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. C-hÀ G-ähpw H-Sp-hnð kz-´-am-¡n-bn-cn-¡pó-Xv \-K-c-lr-Z-b-¯n-se 500 G-¡À h-cp-ó F-tÌ-ämWv. Ir-Xy-am-bn ]-d-ªmð 545 G-¡À h-cp-ó F-en-bm³ F-bv-Km-km-Wv J-¯À cm-P-Ip-Spw-_ kz-´-am-¡n-bn-cn-¡p-óXv. \m-ev hÀ-j-¯n-\-Sp-¯m-bn hn-]-Wn-bnð hnð-]-\-bv-¡p-Å t{]m-¸À-«n-bm-Wn-Xv.tP-gv-kn km-hnñnkv A-Sn-Øm-\-am-¡n {]-hÀ-¯n-¡p-ó Hcp Hm^v-tjmÀ I-¼-\n-bp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å-Xm-bn-cp-óp _yq-en-¡-Sp-¯p-Å Cu t{]m-¸À«n. F-óm-ð Cu hnð-]-\-sb-¡p-dn-¨v Hópw ]-d-bm³ F-tÌ-äv GPâv X-¿m-dm-bn-«nñ. ]t£ Cu F-tÌ-äv C-t¸m-Ä J-¯À cm-P-Ip-Spw-_-¯n-sâ ssI-h-i-am-sW-óm-Wv Cu hnð]-\-tbm-Sv A-Sp-¯ D-d-hn-S-§Ä sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

{]-i-kv-Xam-b _n-«o-jv h-kv-Xp-h-I-I-fnð ap³-]-´n-bnð \nð-¡p-ó F-tÌ-äm-WnXv. J-¯-dn-\v bp-sI-bnð kzm-[o-\w hÀ-[n-¨v h-cp-ó {]-h-W-X-bp-sS kq-N-\-bm-Wv G-en-bm³ F-bv-Km-kn-sâ hm-§-en-\v ]n-ón-ep-ap-Å-sX-óv Im-Wmw.{_n-«-\nð \n-t£-]w \-S-¯p-ó Im-cy-¯nepw Hml-cn ]-¦m-fn-¯-sa-Sp-¡p-ó Im-cy-¯nepw J-¯À ap³-]-´n-bn-emWv. D-Zm-l-c-W-am-bn l-tcm-Uvkv, Im\-dn hmÀ^v, jmÀ-Uv F-ón-h-bnð J-¯-dn-\v \n-t£-]-apïv. C-Xn-\v ]pd-sa lo-t{Xm FbÀ-t]mÀ«v, sk-bn³-kv-_dn, e-ï³ kv-täm-¡v F-Iv-tk-ôv F-ón-h-bnepw J-¯-dn-\v \nÀ-Wm-b-Iam-b Hml-cn ]-¦m-fn-¯-apïv. e-ï-\nð a-äv Nn-e N-cn-{X-{]m-[m\yw \n-d-ª sI-«n-S-§fpw J-¯-dn-sâ D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å-Xm-Wv.I-gn-ª hÀ-jw J-¯À I-t\-Un-b³ sU-h-e-t]À-kv {_q-¡v-^oð-Uv t{]m-¸À-«o-kp-am-bn tNÀ-óv Im\-dn hmÀ-^v ^n-\m³-jyð Un-kv-{Sn-În-se `q-cn-`m-Kw h-cpó tkm³-t_-Uv F-kv-tä-äpIÄ 2.6 _n-ey¬ ]u-ïn-\v ssI-¡-em-¡n-bn-cpóp. _mÀ-s¢ {]-Xn-k-Ôn-bn-em-b-t¸mÄ J-¯-dn-sâ kzX-{´ shð-¯v ^ïm-b J-¯À C³-sh-Ìv-saâv A-tYm-dn-än H-cp ssh-äv ss\-äv \n-t£-]-I-\m-bn _mÀ-s¢-bp-sS c-£-s¡-¯n-bn-cpóp. C-t¸mÄ _mÀ-s¢-bp-sS G-ähpw hen-b Hm-l-cn-bp-S-a J-¯-dmWv. A-Xm-b-Xv 7 i-X-am-\-amWv Cu KÄ-^v cm-Py-¯n-sâ ssI-h-i-ap-ÅXv.

2012se H-fn-¼n-Iv-kv ]qÀ-¯n-bm-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv J-¯-dn-sâ dnbð  F-tÌ-äv C³-sh-Ìv-saâv sh-ln-¡nfm-b J¯-dn U-bÀ Ìm-t^mÀ-Unse H-fn-¼n-Iv-kv hn-tñ-Pn-sâ D-S-a-Øm-h-Im-iw t\-Sn-sb-Sp-¯n-cp-óp.557 an-ey¬ ]u-ïn-\m-bn-cpóp Cu I-¨-hSw. Cu hnð-]-\-bnð 500 an-ey¬ ]u-ïn-sâ \-ã-am-Wv {_n-«o-jv kÀ-¡m-cn-\p-ïm-bn-cp-ó-Xv.ss\-äv {_n-Uv-Pn-se {Km³-Uv _nð-UnwKv Hm-^v l-tcm-Uv-km-Wv J-¯-dn-sâ ssI-h-i-ap-Å a-säm-cp hen-b t{]m-¸À-«n. 2010ð ap-l½-Zv Að ^-sb-Znð \n-ópw 1.5 _n-ey¬ ]u-ïv sIm-Sp-¯m-Wv J-¯À C-Xv kz-´-am-¡n-bn-cn-¡p-óXv. sk-bn³-kv-_-dn-bn-se {]-[m-\-s¸-« \n-t£-]-I-\m-Wv J¯À. A-Xn-\v ]pd-sa e-ï³ tÌm-¡v F-Iv-tk-ôn-se 20 i-X-am-\hpw J-¯-dn-sâ D-S-a-Ø-X-bn-emWv. Imw-sU³ am-À-¡-än-sâ 20 i-X-am-\hpw J-¯-dn-sâ D-S-a-Ø-X-bn-em-Wv.2007ð {]Xn-tcm-[ h-Ip-¸nð \nópw sNðkn-b _m-c-Iv-kv 900 an-ey¬ ]u-ïn-\v J-¯À I-c-Ø-am-¡n-bn-cpóp. C-Xv ^v-em-äm-¡n am-äm-\m-Wv J-¯-dn-sâ ¹m³. ta-bv-s^-b-dn-sâ lr-Z-b-`m-K-¯p-Å ap³ bpF-kv Fw_-kn J-¯À 2009ð hm-§n-bn-cpóp. C-Xn-\v 600 ap-dn-I-fpïv.

e-ï-\n-se doPâv ]mÀ-¡n-ep-Å aq-óv {]-[m-\-s¸-« t{]m-¸À-«n-IÄ hen-sbm-cp am³-j-\m-¡n I¬-shÀ-«v sN-¿p-ó-Xn-\p-Å ¹m³ I-gn-ª Un-kw-_-dnð J-¯À k-aÀ-¸n-¨n-cp-óp. C-t¸mÄ J-¯À cm-P-Ip-Spw-_w hm-§n-bn-cn-¡p-ó F-en-bm³ F-bv-Km-kv lu-kv 1839ð tkm-_n-kv-In kv-äp-hÀ-«v {_-tZÀ-kn-\v thïn temÀ-Uv tem-h-äm-Wv \nÀ-an-¨-Xv. Xp-SÀ-óv C-Xv t_m-Wn {]n³-kv NmÀ-fn-bp-sS ssI-h-i-sa-¯n-t¨À-óp. Xp-SÀ-óv C-Xv I-t\-Un-b³ sSen-tImw ssS-IqWm-b s{_³-Um³ ¢u-kv-ä-Wn-sâ ssI-h-i-sa-¯n-t¨À-ón-cpóp. A-t±-lw h³ Xp-I sN-e-h-gn¨v Cu t{]m-¸À-«n \-ho-I-cn-¨n-cpóp. ap³ tIm¬-kÀ-th-äo-hv {]-[m-\-a-{´n-bm-bn-cp-ó kÀ tdm-_À-«v ]o-en-sâ th-\ð¡m-e h-k-Xn-bm-bn-cp-óp F-en-b³ F-bv-Kmkv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category