1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

ag `mh§Ä- IhnX

Britishmalayali
A-Pn-¯v Ip-amÀ _n

a-g ]-e `m-h-§fnð h-cm-dp-ïv. th-\enð h-c-ambpw {]-W-bn-IÄ-¡v Ip-fn-cm-bpw Zpx-J¯nð km-´z-\-am-bp-sam-s¡ h-cm-dp-Å a-g-bv-¡v Nn-e-t¸mÄ cu-{Z-`m-hhpw h-tó-¡mw........

a-g Hm-tcmópw s]-bv-sXm-gn-bp-t¼mÄ
hm\nð \n-g-ep-IÄ A-I-epóp
\n-g-ep-IÄ Zq-sc a-d-bp-t¼mÄ
KK-\w ap-Ifnð sX-fn-bpóp
KK-\w ap-Ifnð sX-fn-bp-t¼mÄ
a-\hpw Iq-sS sX-fn-bp-óp

an-gn-\ocnð IZ-\w H-gp-Ip-t¼mÄ s]m-gnbp-ó
a-g \otcm-sSm¯-Xv tN-cpóp
Bcpw Im-Wm-sXm-fn-¸n-¨ tX-§epw
a-gbnð H-gp-In A--I-ep-óp
a-g-\ocnð tNcp-ó an-gn-\ocn³ D-dhsb
a-g sa-sñ X-gp-In D-d-¡póp
a-g sa-sñ X-gp-In D-d-¡p-óp

{]-W-b¯n³ a-[p-c¯nð A-enbp-ó an-Yp-\§Ä
H-gn-bm-¯ ]-cn-`-h `m-Þw Xp-d-¡p-t¼mÄ
h-gn sX-än ]-cn`-hw I-e-l-¯nð F-¯p-t¼mÄ
H-cp a-\-am-bv A-hÀ HmÀ-¯n-cn¡mw
H-cp a-g-bn-eo ]-cn`hw XoÀ-óp-sh¦nð
H-cp a-g-bn-eo ]-cn`hw XoÀ-óp-sh¦nð

ao-\ sh-bn-te-äp [c-Wn Pz-en-¡p-t¼mÄ
]m-Xbnð ]-YnI-sâ ]m-Zp-Iw s]m-Åp-t¼mÄ
hn-ïp h-cfp-ó ]m-S-h-c-¼n-s\
sIm-än-IÄ I-®p\oÀ sIm-ïv \-\-¡p-t¼mÄ
a-coNn-I Im-«n I-fn-bm¡pw th-\enð
h-c-am-bn h-só¯pw th-\ð-ag

Aw-_-c Npw-_n-X ]-´emw amacw
Imänð hn-X¡p-ó hn-¯p-IÄ ]m-dnSpw
taSpw a-e-Ifpw Xm-ïn I-SóXv
e-£-W-sam-s¯m-cp `qhnð ]-Xn-¡-p-t¼mÄ
ap-f-s]m«m³ sh¼p-ó hn¯pw sIm-Xn-¨nSmw
]p-Xp-a-g h-só-ónð Cu-d³ ]-IÀ-só¦nð

X-³ -In-\m¡sf I-\-en-en«q-Xn D-cp-¡n FSp¡p-ó am-\-hcpw
t\-c-an-sñ-tóm-Xn s\-t«m-«-tamSp-ó ]p-¯³-X-eap-d h-àm-¡fpw
]-cn-jv¡m-c kw-kv-¡m-cw hmÀ-¯v F-Sp-¯oSm³
h-bepw N-Xp-¸pw \nI-¯n a-Zn-¡p-t¼mÄ
a-®n-\m-bv tkmZ-c³ X-½n-e-Sn-¡p-t¼mÄ
F³a-Xw t{i-jvTw F-tóm-Xn I-e-ln¨v
aq-V kzÀ-K-¯n-sâ ]m-X ]-c-Xp-t¼mÄ
{]-Ir-Xn X³ hn-Ir-Xn-bm-bn h-só-¯p-aoa-g
tXm-cm-¯ t]-am-cn-bmbn
H-cp tXm-cm-¯ t]-am-cn-bm-bn

cu-{Z-`m-hw ]q-ïv t]-a-m-cn h-óXn³
kw-lm-cXm-Þ-hw B-Sn- Xp-S-§p-t¼mÄ
a-lm-\-K-c§-sf {]f-bw hn-gp-§p-t¼mÄ
a-X-sh-dn am-dn a\-§Ä H-óm-Ip-t¼mÄ
Nn´-IÄ \n-e-\nð-¸n-\m-bv am-{X-am-Ip-t¼mÄ
]m-]-`m-c§-sf t]-dn a-c-hn-¨
am-\-kw \o-dn ]p-Ibp-ó t\c¯v
H-cp-am-{X A-h-scm-óm-bv Nn´n-¨n-cn¡mw
Cu a-g-bn-eo `m-cw A-I-óp-sh-¦nð
Cu a-g-bn-eo `m-cw A-I-óp-sh-¦nð

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam