1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

tPmÀ-Ön\pw ta-cn-¡p-«n-¡pw \mev-¸-¯ômw hnhm-l hmÀ-jn-I aw-K-fm-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv lmen-^m-Iv-knð a-¡Ä¡pw sIm-¨p-a-¡Ä-¡p-sam-¸w \m-ev-¸-¯n-bômw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡pó tPmÀ-Ön\pw ta-cn-¡p-«n¡pw H-cm-bn-cw hnhm-l aw-K-f hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ. \m-«nð \n-ópw a-¡Ä-s¡m-¸w bp-sI-bnð A-h-[n-¡m-ew Nn-e-h-gn-¡m-s\¯n-b Cu Z-¼-Xn-IÄ-¡v kÀ-ss{]-kv ]mÀ«n-sbm-cp-¡n-bm-Wv a-¡fpw sIm-¨p-a-¡fpw hnhm-l hm-À-jn-Iw B-tLm-jn-¨-Xv.

H-cp ]m-Sv kv\-l-t¯m-sS B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv kmw, ko-\, knw, sP-bvk¬, kv-an-X, Dñmkv, lm-tcm¬, tdm-l-³, tlmfn, H-en-hÀ, B-ss\-\, ss\\oI..

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam