1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

hntZ-i P-bn-ep-I-fnð I-gn-bp-ó-Xv 7772 C-´y-¡mÀ; a-lm-`q-cn-]-£hpw bpFC-bn-epw ku-Zn-bnepw; {_n-«o-jv P-bn-en-epw 512t]À

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-hn-[ Ip-ä-§Ä Np-a-¯-s¸-«v hn-tZ-i-s¯ P-bn-ep-I-fnð I-gn-bp-ó-Xv 7772 C-´y-¡mÀ. C-Xn-te-ähpw Iq-Sp-Xð KÄ-^v \m-Sp-I-fn-emWv. a-e-bm-fn-I-fS-¡w B-bn-c-¡-W-¡n-\p-t]-cm-Wv tamN-\w Im-¯v I-gn-bp-ó-Xv. 77 cm-Py-§-fn-se X-S-h-d-I-fn-ð C-´y-¡m-À I-gn-bp-ópïv. hntZ-i Im-cy k-l-a{´n hn.sI.kn-§m-Wv cm-Py-k`-sb C-¡m-cyw A-dn-bn-¨-Xv.

KÄ-^v cm-Py-§-fnð am-{Xw 3842 C-´y-¡mÀ X-S-h-d-bn-epïv. C-Xnð hen-sbm-cp hn-`m-Khpw a-e-bm-fn-I-fmWv. KÄ-^v cm-Py-§-fnð G-ähpw Iq-Sp-Xð C-´y-¡mÀ X-S-hnð I-gn-bpó-Xv bp.F.C-bn-em-Wv. 1630 t]À. ku-Zn A-td-_y sXm-«p-]n-ón-ep-ïv. 1439 t]À. KÄ-^v cm-Py-§Ä I-gn-ªmð, t\-¸m-fn-em-Wv C-´y³ X-S-hp-]p-Ån-I-tf-sd. 996 t]-cm-Wv C-hn-sS-bp-ÅXv. {_n-«-\nð 512 C-´y-¡m-cpw ]m-In-kv-Xm-\nð 512 t]cpw a-te-jy-bnð 294 t]cpw tamN-\w Im-¯v I-gn-bp-óp. 

X-S-hnð-¡-gn-bp-ó C-´y-¡m-cp-sS tam-N-\-¯n-\m-bn B-hp-ó-sXñmw sN-¿p-óp-sï-óv a{´n cm-Py-k`-sb A-dn-bn-¨p. 20 cm-Py-§-fp-am-bn X-S-hp-]p-ÅnI-sf ssI-am-dm-\p-Å I-cm-dnð C-´y H-¸p-sh-¨n-«pïv. C-X-\p-k-cn-¨v in-£m Im-e-b-f-hn-se ti-jn-¨ `m-Kw C-hÀ-¡v C-´y³ P-bn-en-ep-I-fnð I-gn-bm-\m-Ipw.

ssI-am-ä-¡-cmÀ A-\p-k-cn-¨v C-Xp-h-sc 50 C-´y-¡m-sc sIm-ïp-h-cm-\m-bn-«p-sïópw a{´n A-dn-bn-¨p. 29 t]-sc {io-e-¦-bnð-\n-ópw 15 t]-c au-do-jy-knð-\nópw B-dp-t]-sc {_n-«-\nð-\nópw \m-«n-se-¯n-¡m-\mbn. C-´ybpw bp.F.C-bp-am-bn X-S-hp-]p-ÅnI-sf ssI-am-äw sN-¿m-\p-Å I-cm-dnð 2011 \-hw-_-dn-em-Wv H-¸p-sh-¨Xv. Cu I-cmÀ A-\p-k-cn-¨v X-S-hp-ImÀ-¡v ti-jn-¨-Im-ew G-Xv cm-Py-¯v I-gn-b-W-sa-óv kz-bw Xo-cp-am-\n-¡m-\m-hpw. F-ómð, Cu cm-Py-§-fn-se X-S-hp-ImÀ Bcpw Cu ku-I-cyw hn\n-tbm-Kn-¨n-«n-sñ-óv sX-ewKm\ ssa-{Kâv-kv ssd-äv-kv Iu¬-knð {]-kn-Uâv \m-cm-b-W kzm-an ]-dªp. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category