1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

C-´y³ {]-[m-\-a{´n hgntbm {_n-«o-jv kÀ-¡mÀ hgntbm? AtXm t\-¸m-fn-se kó² kw-L-S-\-bv-¡v t\-cn-t«m? \n-§Ä X-só ]-d-bp-I

Britishmalayali
kz´wteJI³

t\-¸m-fn-sâ I-®oÀ H-¸m-\p-Å {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS {i-aw A-Xn-sâ \m-emw Zn-\w ]n-ón-«n-cn-¡póp. c-ïp Zn-h-k-¯n\-Iw A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¡m³ B-tem-N-\ k-Po-h-amWv. Cu ]-Ww F-§-s\-bm-Wv ssI-am-äw sN-t¿ï-Xv F-ó B-tem-N-\ {S-kv-än-IÄ-¡n-S-bnð k-Po-h-am-bn N-À-¨ Xp-S-§n-¡-gn-ªp. A-Xn-\v hm-b-\-¡m-cp-sS \nÀ-t±-i-§Ä Iq-Sn tX-Sp-I-bm-Wv. H-cp I-S-en-te-bv-¡v shf-fw H-gn-¡pó-Xv t]m-se \-½p-sS k-lm-bw sN-dpXm-bn Im-Wn-¡m-Xn-cn-¡m³ B-Wv {i-an-¡p-ó-Xv.
t\-¸m-fn-se X-só G-sX-¦nepw \ñ k-ó-² kw-L-S\-sb I-sï-¯n A-h-cp-sS G-sX-¦nepw H-cp {]-tXy-I e-£y-¯n-\v k-lm-bn-¡m³ B-Wv {][m-\ {iaw. C-´y³ {]-[m-\-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-te-bv-¡v ssI-am-dn A-Xv h-gn sIm-Sp-¡m-\pw B-tem-Nn-¨n-cp-óp. F-ómð C-´y³ {]-[m-\-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k ^-ïv {]-[m-\-ambpw t\-¸m-fnð Ip-Sp-§n-b C-´y-¡m-sc c-£n-¡m\pw aäpw D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\mð AXn-s\m-Sp ]-ecpw hn-tbm-Pn-¨n-«pïv. hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b ]-Ww t\-¸m-fnsâ I-®oÀ H-¸m³ t\-cn-«v \ð-I-W-sa-ó A-`n-{]m-b-am-Wv D-bÀ-óp-h-cp-ó-Xv.

t\-¸m-fn-se k-ó-² kw-L-S\-sb I-sï-¯m³ km-[n¡msX h-ómð {_n-«n-jv kÀ-¡m-cn-sâ Un-km-ÌÀ F-taÀ-P-³-kn I-½n-än-¡v \ð-In A-hÀ h-gn k-lm-bw F-¯n-¡m³ B-Wv a-säm-cp \nÀ-t±iw. F-t_m-f Zp-cn-X-_m-[n-X-sc k-lm-bn-¡m-\m-bn \-½-Ä ap-¼v Un-km-ÌÀ F-taÀ-P³-kn I-½n-än-sb k-lm-bn-¨n-cpóp. C-hn-Sp-s¯ B-\p-Iq-ey-§Ä ssI¸-än Po-hn-¡p-ó \-½Ä \-½p-sS Zm-cn-{Zy-¯nð \nópw an-¨w ]n-Sn-¨v \ð-Ip-ó Xp-I Cu k-À-¡mÀ h-gn-bm-Wv \ð-tIï-Xv F-ó A-`n-{]m-bw ]-ecpw A-dn-bn-¨Xp-sIm-ïmWv Cu B-temN-\.

HmIv-kv^mw, {_n-«n-jv sd-Uv-t{Im-kv F-ón-h-bnð G-sX-¦nepw H-óp h-gn k-lm-bn-¡-W-sa-ó A-`n-{]m-bhpw D-bÀ-óp h-cp-ópïv. bp-Wn-sk-^v h-gn ]-Ww \ð-I-Ww F-ó A-`n-{]m-bhpw i-à-amWv. t\-¸m-fn-se Ip-cp-óp-IÄ-¡v A`-bw \ð-Ip-ó bp-Wn-sk-^n-\v \ð-Ip-ó Hmtcm ]uïpw H-cp-]m-Sv Ip-cp-óp-I-fp-sS `m-hn-sb sXm-«p-WÀ-¯p-sa-ómWv Cu \nÀ-t±-iw D-bÀ-¯p-ó-hÀ ]-d-bp-óXv. tem-Iw F-¼mSpw Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-ó Ip-cp-óp-IÄ-¡v th-ïn bp-Wn-sk-^v sN-¿pó-Xv a-l¯m-b tk-h-\-amWv.

C-Xnð G-Xv h-gn-bm-Wv an-I¨-Xv F-óv hm-b-\-¡m-cp-sS A-`n-{]m-bw Iq-Sn R-§Ä tX-Sp-I-bmWv. \n-§-fp-sS \nÀ-t±-i§Ä [email protected]malayali.co.ukF-ó hn-em-k-¯nð A-b-¡p-I. G-ä-hpw Iq-Sp-Xð t]À \nÀ-t±-in-¡p-ó h-gn-¡v ap³K-W-\ \ð-Ipw.

Ignª i\nbmgvN 7.9 Xo{hXbnð t\¸mfnepïmb `qI¼¯nð Ggmbnc¯ne[nIw t]cmWv sImñs¸-«Xv. ]-e Ip-cp-óp-Ifpw A-Ñ\pw A-½bpw \-ã-s¸-«v A-\m-Y-cmbn. C-t¸mgpw c-£m-{]-hÀ-¯-\-§Ä t\-¸m-fnð Xp-S-cp-I-bm-Wv. \qänbôp hbkmb ^môp K-e F-ó hr²-s\ C-ó-se c-£-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp. `qI¼¯nð XIÀó sI«nS¯nsâ Ahinã§Ä¡nSbnð\nóv F«p Znhk¯n\p tijamWv ^môp PohnX¯nte¡p aS§nsb¯n-bXv. t\¸mfns\ Ii¡nsbdnª G{]nð 25se `qNe\¯nð ^môphnsâ hoSpw \mamhtijambn. ho«nepïmbncpóhÀ HmSn c£s¸«t¸mÄ {]mbwXfÀ¯nb icochpambn c£s¸Sm³ IgnbmsX ^môp sI«nS¯nsâ Ahinã§Ä¡nSbnðs¸«p.
C\nbpamcpw Poht\msSbpïmhnsñópd¸n¨mWp tPmen¡mÀ F«mw Znhkw sI«nSmhinã§Ä \o¡wsNbvXp XpS§nbXv. tPmen ]ptcmKan¡pt¼mÄ sI«nSmhinã§Ä¡nSbnð\nóv Rc¡w. iÐw tI«`mKs¯ Ahinã§Ä amänsb¯pt¼mÄ tPmen¡mÀ ^môphns\ Ahi\nebnð Isï¯n. DS³Xsó ]pds¯Sp¯v Bip]{Xnbnte¡p amän.
 
F«pZnhkw a®n\Snbnð InSón«pw ]cntim[\bnð Imen\p sNdnb ]cn¡v am{XamWp Isï¯m³ IgnªXv. Cbmsf t\¸mfn ssk\nI slentIm]vädnð NnInÕbv¡mbn Xriqen Pnñm Bip]{Xnbnte¡v amän. {]mYanI ip{iqjbv¡p tijw ^môphns\ Bip]{Xnbnð\nóp hn«bbv¡pIbpw sNbv-Xp.
F-ómð Kô-sb t]m-se `mKyw Xp-W-bv-¡m-sX a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-b-hÀ \n-c-h-[n-bmWv. ]-eÀ¡pw Aw-K-ssh-I-ey-§Ä kw-`-hn-¡pI-bw ]-cn-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bvXp. C-h-À-¡v H-cp sNdpssI k-lm-bw \-ev-Im-\m-Wv R-§Ä hm-b-\-¡m-tcm-Sv A-`yÀ-Yn-¡p-óXv. t\-¸m-fnð A-\m-Y-cm-bn sjð-«À tlm-ap-I-fnð Xm-a-kn-¡p-ó Ip-cp-óp-IÄ-¡v \n-§-fpsS Hmtcm ]uïpw hn-e-s¸-«-XmWv.
hm-b-\-¡mÀ I-gn-ª \m-ep-Zn-h-k-am-bn 4546.25 ]u-ïm-Wv {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-\v kw-`m-h-\ \ð-In-bXv. Có-se hsc hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn Kn-^v-äv F-bv-Uv D-Ä-s]sS 3,811.25 ]u-ïm-Wv e-`n-¨t¸mÄ _m-¦v A-¡u-ïnð B-sI e-`n¨Xv 735 ]u-ïmWv. Cu a-l¯m-b am-\-h tk-h-\-¯nð ]-s¦-Sp-¡m³ Xmð-]-cy-ap-Å hm-b-\-¡mÀ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-Iv sNbvtXm A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v \ðIntbm k-l-I-cn-¡pI. kw-`m-h-\ \ð-Ip-ó-hÀ Kn-^v-äv F-bn-Uv t_m-Iv-kv Iq-Sn Sn-Iv sN-¿m³ a-d-¡-cpXv. F-¦nð am-{X-ta 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bn-Uv ss¢w sN-¿m³ km-[n-¡q.C-Xph-sc hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð ¢n-Iv sN-bv-Xmð Im-Wmw. _m-¦v tÌ-äv-saâv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡póp
Name: British Malayali Charity Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Nepal appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category