1 GBP = 101.80 INR                       

BREAKING NEWS

hnkn-änw-Kv hn-k-IÄ C-\n \m-ep X-cw am-{Xw; B-dp am-k-¯nð IqSn-b hn-k-IÄ-s¡ñmw kÀ-NmÀPv; _-tbm-sa-{Sn-Iv ImÀ-Uv bp-sI A-{U-kn-te¡v: C-óp ap-Xð \-S-¸n-em-Ip-ó-Xv A-t\-Iw hn-k ]-cn-jv-Im-c-§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï³: C-an-t{K-j³ \n-b-a-§-fn-se t`-Z-K-Xn-IÄ A-\p-k-cn-¨v {_n-«-\nse hn-k \-S-]-Sn {I-a-§-fnð ]pXn-b ]-cn-jv-Im-c-§Ä \n-e-hn-ð hóp. bp-sI-bv-¡p ]pd-¯p \n-óp-Å hn-k A-t]-£m \-S-]-Sn-{I-a-§-fn-em-Wv Im-cyam-b am-ä-§Ä D-ïm-bn-cn-¡p-óXv. _n-kn\-kv cw-K-¯v X-S-Ê-§-fn-sñ-óv Dd-¸p h-cp-¯nbpw C-Xph-sc Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿-s¸-«n-cp-ó Nn-e ]-gp-X-IÄ A-S-¨p-am-Wv ]pXn-b ]-cn-jv-Im-cw. _n-kn-\kv, Sq-dn-Ìv k-µÀ-i-\ hn-k-I-fnð \n-e-hn-ð h-ó am-ä-§ð A-t]-£ \-S-]-Sn-{I-a§-sf Xz-cn-X-s¸-Sp-¯p-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯ð. Np-h-¸p\m-S Ip-cp-¡p-IÄ G-sd Cñm-Xm-¡n-bn-«p-ap-ïv.

Sq-dn-Ìv, {l-kzIm-e k-µÀ-i-\ hn-k-I-fn-se am-äw

bp-sI k-µÀ-i-\-¯nt\m A-sñ-¦nð H-cp {l-kzIm-e bm-{X-bvt¡m h-cp-ó-Xn-\p-Å hn-k kw-hn-[m-\w Iq-Sp-Xð e-fn-X-am-¡n. {l-kzIm-e k-µÀ-i-IÀ-¡m-bn C-Xp-h-sc 15 X-cw hy-Xykv-X hn-k-I-fm-bn-cp-óp D-ïm-bn-cp-óXv. ]pXn-b ]-cn-jv-Im-c-§Ä A-h-X-cn-¸n-¨-tXm-sS C-Xv shdpw \m-ep hn-`m-K-§Ä am-{X-am-bn Np-cp-§n-. {_n-«³ k-µÀ-in-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨mð G-Xp hn-k-bv-¡m-Wv A-t]-£n-t¡-ï-sX-óv bm-{X-¡mÀ-¡v C\n th-K-¯nð a-\-Ên-em-¡mw. bp-sI-bn-te-¡p {]-th-in-¡p-ó-Xn-\p-Å \n-_-Ô-\-I-Ä am-ä-§-fnñm-sX Xp-S-cpw. F-ómð N-«-§fpw amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§fpw Iq-Sp-Xð e-Lq-I-cn-¨v C-an-t{K-j³ \n-b-a ew-L-\-§-Ä H-gn-hm-¡m³ ]pXn-b am-ä-§Ä A-t]-£-IÀ-¡v k-lm-b-I-am-Ipw. th-K-¯nð a-\-Ên-em-¡m-hp-ó k-µÀ-i-\ dq-«p-Ifpw C-an-t{K-j³ N-«-§-fp-tSbpw amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§-fp-tSbpw Np-cp-¡ cq-]hpw k-µÀ-i-I hn-k-tbm-sSm-¸w e-`n-¡pw. {l-kzIm-e ]T-\m-h-iy-§Ä-¡p h-cp-ó-hÀ-¡m-bn A-\p-h-Zn-¨n-cpó ÌpUâv hn-kn-äv hn-k {l-kzIm-e Ì-Un hn-k-bm-bn ]-cn-jv-I-cn-¨p. C-h-cp-tSbpw {]-th-i-\ \n-_-Ô-\-I-fnð am-ä-§-sfm-óp-anñ.

bq-tdm-¸n-\p ]pd-¯p \n-óp-Å-hÀ¡v slð-¯v kÀ-NmÀPv

]T-\-¯nt\m tPm-ent¡m Ip-Spw-_-t¯m-sSm-¸w tN-cmt\m {_n-«-\n-se-¯n B-dp am-k-¯nð Iq-Sp-Xð X-§pó bq-tdm-]y³ km-¼¯n-I taJ-e(C-C-F)bv-¡p ]pd-¯p \n-óp-Å cm-Py-¡mÀ- C-óp ap-Xð slð-¯v kÀ-NmÀPpw A-S-¡Ww. hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v 150 ]uïpw a-säñm Xmð-¡men-I hn-k, C-an-t{K-j³ A-t]-£-IÀ-¡pw 200 ]u-ïp-am-Wv {]-Xn-hÀ-jw slð-¯v kÀ-NmÀ-Pm-bn A-S-t¡-ï-Xv. Cu Xp-I A-S-¨mð \m-j-Wð slð-¯v kÀ-ho-knsâ (F³-F-¨v-Fkv) tk-h-\-§Ä s]À-a-s\âv sd-knUâv hn-k-¡mÀ-¡p e-`n-¡p-ó t]m-se C-hÀ¡pw e-`y-am-Ipw.

Bdv amk-¯nð Xmsg-bpÅ hnkn-änwKv hnk-¡mÀ¡v HgnsI asä-ñm-hÀ¡pw CXv _m[Iw BWv Fó-XmWv {][m\ khn-ti-j-X. kÀ NmÀPv _m[Iañm-¯-hcpw ]s£ t^map-IÄ ]qcn-¸n-¡p-Ibpw bqWnIv sd^-d³kv \¼À kwL-Sn-¸n-¡p-Ibpw thWw. AXv hnk At]-£-bnð kqNn-¸n-¨n-sñ-¦nð hnk \nc-kn¡s¸-Spw.

Hmkvt{S-enb, \yqknemâv Fóo cmPy-§-fnð \nópÅ ]uc³amÀ¡pw C³{Sm I¼\n {Sm³kv^À hnk-¡mÀ¡p-amWv {][m-\-ambpw Cu Cf-hp-Å-Xv. hntZi cmPy-§-fnse I¼-\n-IÄ Ah-cpsS bpsI-bnse Hm^o-kn-te¡v Poh-\-¡msc hÀ¡v Atd-Pvsaâmbn amäp-ó-Xn\v \ðIpó hnk BWv C³{Sm I¼\n {Sm³kv^À hnk. Smä I¬kÄ«³knbpw C³t^m-knkpw bpFkv sSIvt\m-f-Pnbpw AS¡w C´y-bnse Ht«sd I¼-\n-IÄ C§s\ C³{Sm {Sm³kv^À hnk-bnð Poh-\-¡msc bpsI-bn-te¡v hnSp-óp-ïv. ChÀ¡v Cu ^okv AS-bvt¡-ï-Xn-ñ. Fómð hnk At]-£n¡pw ap³]v ChÀ kÀ NmÀPv At]£ ]qcn-¸n¨v \ðIntb aXn-bm-hq.

ÌpUâv hnk¡mÀ¡pw CXv _m-[IamsW-¦nepw \n-e-hnepÅ ÌpUâv hnk-¡mÀ¡v _m[-Ia-ñ. Fómð AhÀ hn-k \o«m³ {ian-¡p-t¼mÄ CXv AS-bvt¡ïn hcpw. C¡mcyw ÌpUâv hnk-bnð DÅ-hÀ {i²n-¡p-I.

_-tbm-sa-{Sn-Iv sd-kn-U³-kv s]À-an-äp-IÄ

bq-tdm-]y³ \n-b-a-§Ä-¡v A-\p-kr-X-am-bn {_n-«\pw Øn-c-Xm-a-k-am-¡m³ B-{K-ln-¡p-ó Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v _-tbm-sa-{Sn-Iv sd-kn-U³-kv s]À-an-äp-IÄ GÀ-s¸-Sp-¯pw. ZoÀ-L Im-e hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡pó tPm-en-¡mÀ¡pw hn-ZymÀ-°n-I-Ä¡pw C-Xv GÀ-s¸-Sp-¯pw. bp-sI-bn-se-¯n ]-¯p Zn-h-k-¯n\-Iw X-§-fp-sS s]À-an-äp-IÄ t]m-Ìv Hm-^o-knð \nópw A-t]-£-IÀ kz-´-am-¡Ww. bp-sI-bnð tPm-en sN-¿m\pw ]Tn-¡m\pw s]m-Xp-tk-h-\-§Ä kzo-I-cn-¡m-\p-ap-Å A-h-Im-i-¯n-\p sX-fn-hmbn Cu ImÀ-Up-IÄ D-]-tbm-Kn-¡mw. bp-sI-bv-¡p ]pd-¯p t]m-Ip-t¼mgpw Xn-cn-¨p h-cp-t¼mgpw ]m-kv-t]mÀ-«v A-S-¡-apÅ a-Xnbm-b bm{Xm tc-J-I-tfm-sSm¸w Cu ImÀ-Upw Im-Wn-t¡-ï-Xp-ïv. _-tbm-sa-{Sn-Iv sd-knUâv s]À-an-äp-IÄ tem-I-¯p-S-\o-fw hnhn-[ cm-Py-§-fnð Cu hÀ-jw A-h-X-cn-¸n-¡-s¸-Spw.

Aw-KoIr-X emw-tKz-Pv sS-Ìv \-S-¯p-ó-hÀ

hn-k A-t]-£-bp-sS `m-K-am-bn C-óp ap-Xð Aw-KoIr-X emw-tKz-Pv sS-Ìv (sk-IypÀ Cw-¥o-jv emw-tKz-Pv sS-Ìv, Fkvv C Fð Sn) B-h-iy-am-bhÀ, {]-[m-\-ambpw hn-ZymÀ-°n-I-fpw bp-sI-bnð Xm-a-k-ap-d-¸n-¡m³ B-{K-ln-¡p-ó-h-cpw, C-óp apXð ]pXn-b sS-Ìv s{]m-sshU-sd D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯Ww. C-Xn-\m-bn c-ïp Øm-]-\-§-tf-bm-Wv sX-c-sª-Sp-¯n-cn-¡p-ó-Xv. bp-sI-bv-¡p ]pd-¯p \ntóm AI-¯p \ntóm D-Å hn-k A-t]-£-IÀ-¡mbn sF- C Fð Sn F-kn sk-IypÀ Cw-¥o-jv emw-tKz-Pv sS-kv-änw-Kv I¬-tkmÀ-jy-, bp-sI-bnð A-t]-£n-¡p-ó-hÀ-¡m-bn {Sn-\n-än sIm-sf-Pv e-ï³ F-óo Øm-]-\-§-sf-bm-Wv Np-a-X-e-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv. bp-sI-bv-¡p ]pd-¯p \n-óp-Å hn-k A-t]-£IÀ Cu sS-Ìn-\m-bn F-§-s\-bm-Wv _p-¡v sN-t¿ï-Xv Fó-Xp kw-_-Ôn-¨ hn-i-Z hn-h-c§Ä Cu am-km-h-km-\-t¯m-sS sF-C-Fð-SnF-kv sh_v-ssk-änð e-`y-am-¡pw.

_n-kn-\kv, sXm-gnð hn-k-I-fn-se am-äw

_n-kn-\-kv, sXm-gnð B-h-iymÀ-°w {_n-«-\n-se-¯p-ó-hÀ-¡m-bpÅ Sn-bÀ h¬, Sp hn-k-I-fnepw ]-e am-ä-§-fp-ap-ïm-bn-«pïv. aqtóm A-Xn-ð Ip-d-thm am-k-t¯-¡p am-{X-am-bn F¯n-b Sn-bÀ Sp hn-k-¡m-cp-sS Iq-fnw-Kv Hm-^v Im-emh-[n Cf-hp sN-bvXp. C-tXm-sS Cu hn-k-I-fn-se¯n-b C-tâ-Wp-I-sf I-¼-\n-IÄ-¡v kv-t]m¬-kÀ sN-bv-Xv s]À-a\âv tPm-en \ð-In H-cp hÀ-j-¯n-\p-Ånð X-só Xn-cn-¨p sIm-ïp-h-cmw. Hmtcm hÀ-jhpw {l-kz-Im-e-t¯-¡m-bn bp-sI-bnð tPm-en-¡m-sc F-¯n-¡p-ó B-tKm-f _n-kn\-kv Øm-]-\-§Ä-¡v C-Xv hen-b B-izm-k-am-Ipw. Iq-Sm-sX _n-knk-\v k-µÀ-i-IÀ-¡v a-säm-cp hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡m-sX Xsó H-tc bm-{X A-h-[n-bm-tLm-j-am-¡m³ I-gn-bp-ó X-c-¯nð Nph-¸p \m-S-¡p-cp-¡p-IÄ A-gn-¨n-«p-apïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category