1 GBP = 103.15 INR                       

BREAKING NEWS

AÑ-sâ a¡-sf P\n-¸n-¨ s]¬-a¡Ä; In-S-¡-bnð \n-óp F-gp-tóð-¡m--¯-h-cpw hr-²cpw {`m-´cpw kp-\m-an-bnð A-\m-Ycmbhcpw A\-h[n: \-ap-¡n-S-bnð a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó kzÀ-K-¯n-sâ IY

Britishmalayali
km_p Npï-¡m-«nð

\n-§Ä kzÀ-Kw I-ïn-«p-tïm? C-sñ-¦nð A-Sp-¯ A-h-[n-¡v t]m-Ip-t¼mÄ sImñw Pnñ-bn-se ]¯\m-]p-cw h-sc t]m-Ip-I. ]¯\m-]p-c-¯v \nópw Ft«m ]t¯m In-tem-aoä-td D-Åq Km-Ôn`h\n-te¡v. B-tcm-Sv tNm-Zn-¨mepw h-gn ]d-ªv X-cpw. A-h-n-sS sN-ómð XoÀ-¨-bmbpw \n-§Ä kzÀ-Kw Im-Wpw. F-ón-«v a-¡-tfm-Sv ]d-ªv sIm-Sp-¡p-I. C-Xm-Wv b-YmÀ-° kzÀ-K-saóv. a-IÄ-¡v a-\Ên-em-Ip-ón-sñ-¦nð ss__nÄ H-cp hmN-Iw ]d-ªv sIm-Sp-¡p-I a-cn-¨v kzÀ-¤-¯nð sNó-h-tcm-Sv ssZ-hw ]d-bp-ó H-cp hm-N-Iw. F-\n-¡v hn-ióp; \n§Ä Blmcw Xónñ. F\n¡p Zmln¨p; \n§Ä IpSn¡m³ Xónñ Rm³ ]ctZinbmbncpóp; \n§Ä Fsó kzoIcn¨nñ. Rm³ \Kv\\mbncpóp; \n§Ä Fsó DSp¸n¨nñ. tcmKmhØbnepw ImcmKrl¯nepw Bbncpóp; \n§Ä Fsó kµÀin¨nñ. At¸mÄ AhÀ tNmZn-¡pw:

IÀ¯mth, R§Ä \nsó hni¡póht\m, Zmln¡póht\m, ]ctZin-tbm, \Kv-\-t\m, tcmKntbm, ImcmKrl¯nð Ignbpóht\m Bbn IïXpw \n\¡p ip{iqj sN¿mXncpóXpw Ft¸mÄ"
Cu tNm-Zyw ssZ-h-t¯m-Sv Xn-cn-¨v tNm-Zn-¡m-Xn-cn-¡m³ B-Wv a¡-sf \n§Ä Cu kzÀ-¤-¯n-te-¡v Iq-«n-s¡m-ïv h-tc-ïXv. C-hn-sS ap-gp-h³ ssZ-hw \nd-ªv \nð-¡p-I-bmWv. `n-£m-S-I-cp-sSbpw tcm-Kn-bp-sS-bpw hn-[h-I-fp-sSbpw a-¡Ä D-t]-£n-¨-h-cp-sSbpw ]n-Xm-hv ]o-Un-¸n-¨-h-cp-tSbpw _-Ôp-P\§Ä sX-cp-hnð C-d-¡n hn«h-cp-tSbpw H-s¡ cq]¯nepw i-Ð-¯n-epw. Cu i-Ð-§Ä-¡v sNhn-sIm-Sp-¡p-t¼mÄ \-ap-¡v ssZ-h-¯n-sâ cq]w Im-Wmw. Nn-e-t¸mÄ B ssZhw s]m-«n-¨n-cn-¡pw. H-cp AÀ-°-hp-anñm-¯ Nncn. F-ómð ssZ-hw B Nn-cn-¨v Nn-cn-¨v H-fn-ªv \n-§-fp-sS I-®n-te-¡v t\m-¡pw. \n-§Ä ]p-Ñn-¨v Nn-cn-¡p-Ibm-tWm AtXm H-gn-ªv t]m-Ip-Ibm-tWm? Cu ssZ-h-¯n-\v a-X-anñ, `m-j-bnñ, \nd-§-fp-sS hy-Xym-k-anñ. Imc-Ww C-hn-sS ln-µphpw ap-Éoapw {In-kv-Xym-\nbpw H-óp-anñ. a-\p-jy-cpw ssZ-hhpw am-{X-apÅ sIm-Sp-¡ð hm-§ð am-{X-ta D-Åq. B ssZ-h-§-fp-sS C-S-bn-te-¡m-Wv \n-§Ä IS-óp sNñp-ó-Xv.

Cu kzÀ-¤-t¯-bm-Wv C-hn-Sp-¯p-ImÀ Km-Ôn-`h³ F-óp ]-d-bp-óXv. km-£mð a-lm-ßm-Km-Ôn hn`mh-\w sNbv-X Km-Ôn `h³. G-sX-¦n-epw H-cp a-X-kwL-S-\ \S-¯m-¯ tI-c-f-¯n-se hn-c-enð F-®m³ I-gn-bp-ó B-Xp-cme-bw B-bn-cn¡pw CXv. A\m-Ym-e-b-§fpw hr-²-a-µn-c-§fpw A-K-Xn-a-µn-c-§fpw H-s¡ Iïp ]Tn-¨ \ap-¡v Km-Ôn-`hs\ A¯-cw H-cp N«¡q«nepw ]n-Sn-¨v sI-«m³ I-gn-bnñ. Imc-Ww Km-Ôn-`h³ Fñmw Iq-Sn-bmWv. k-aq-l-¯n\v th-ïm-¯ Fñm-hÀ¡pw C-hn-sS A-`b-apïv. ho«p-ImÀ D-t]£n-¨ hn[h-IÄ¡pw A-K-Xn-IÄ¡pw ho«p-ImÀ Cñm-¯ A-\m-YÀ-¡pw F-Wo-äv \nð-¡m³ \n-hr-¯n-bnñm¯ tcm-Kn-IÄ¡pw s]m«n-sbm-en-¡p-ó {h-W-§Ä D-W-§m-¯ am-cI tcm-Kn-IÄ¡pw A-Ñ-\mð KÀ-`n-Wn-bm-¡-s¸-«v \m-«nð \nópw B«n-tbm-Sn-¡-s¸-« s]¬-Ip-«n-IÄ¡pw H-s¡ C-hn-sS A-`b-apïv. _p-²n-amµyw kw`hn-¨-hcpw am\kn-I \ne-¡v X-I-cm-dv kw-`hn-¨-hÀ¡pw H-s¡ Km-Ôn `-h\nð B-{i-bw e-`n-¡pw.
 
temI-¯v H-cn-S¯pw C§-s\ H-cp k-t¦-Xw I-sï-¯m³ I-gn-bnñ. B-bn-c-¯nð A-[n-Iw A-t´-hm-kn-I-fm-Wv C-hn-sS I-gn-bp-óXv. A-hÀ G-Xv a-X-¯nð P-\n¨-htcm A-hÀ-¡v B a-X-¯nð X-só C-hn-sS {]mÀ-°-\IÄ \-S-¯mw. C-hn-sS \-S-¯p-ó {]mÀ-°\IÄ Fñmw kÀÆ-a-X {]mÀ-°\I-fmWv. G-Xv a-X-kw-L-S\IÄ-¡pw C-hn-sS h-óv A-h-cp-sS {]mÀ-°\IÄ sNmñmw. Fñm-hscbpw Fñm a-X-t¯bpw Fñm hn-izm-k-§-tfbpw B-Z-cn-¡p-ó H-cp {]-Øm-\-am-WnXv. cm-{ã-¯n\pw cm-{ão-b in-ev-]n-IÄ¡pw B-Zc-hv \ð-Ip-ó a-lm-{]Øm\w. H-cp Znh-kw C-hn-sS h-¨v hn-f-¼p-ó `-£-W-¯n-sâ sNe-hv am{Xw F-Sp-¯mð-t¸m-epw C§-s\ H-cp {]-Øm\w BÀ¡pw Nn-´n-¡m³ I-gn-bnñ. A-t´-hm-kn-Ifpw A-Xn-Yn-I-fp-am-bn 1500þð A-[n-Iw t]À-¡m-Wv Zn-h-khpw C-hn-sS h-¨v hn-f-¼p-óXv. AXpw hn-`h k-ar-²am-b k-Zy Xsó. Po-hn-X-¯nð A-hÀ-¡v B-sI thï-Xv aq-óp t\-cw `-£-W-am-bXp-sIm-ïv A-Xv \-óm-bn sIm-Sp-¡m³ Km-Ôn`h³ {]-Xn-Úm_-²-amWv.
Cu sN-e-shñmw F§-s\ I-sï-¯p-óp F-óp tNm-Zn-¨mð \n-kzmÀ-° tk-h-Icm-b C-Xn-sâ {][m-\ \S-¯n-¸p-ImÀ ]p\eqÀ tkm-a-cm-P³ sh-fp-s¡ Nn-cn-¡pwþ Hs¡ Cu-iz-c³ \-S-¯p-ó-p. kÀ-¡m-cn-sâ e`yam-b ^ïp-IÄ H-s¡ C-hn-sS e`n-¡p-ópïv. F-ómð AXp-sIm-sïmópw Km-Ôn-`h-\v ap-tóm-«v t]m-Im³ ]änñ. F-ómð tem-Iw ap-gp-h\pw \n-óp-Å a-e-bm-fn-IÄ k-lm-bw \ð-Ipóp. H-cn-¡ð Km-Ôn-`h\nð F-¯pó-h-scm-s¡ C-hn-tS-¡v ]n-óo-Sv ]Ww A-b-¡m-dp-ïv. A-t\-Iw k-¼-óÀ a-¡-fp-sS P-ò-Zn\w C-hn-sS B-tLm-jn-¡p-t¼mÄ Aó-s¯ k-Zy ap-gp-h³ H-cp-¡pó-Xv A-h-cmWv. Cu AÛp-X k-t¦-X-¯nð F-¯n a-¡-tfm-sSm-¸-w Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fn-IÄ Dïv. a-{´-am-cpw Fw-Fð-F-amcpw t]m-eo-kp-Imcpw H-s¡ Km-Ôn-`h\nð F-¯p-t¼mÄ ]W-hpw h-kv-{X-§fpw ssI-am-dpw. A-h-cp-sS H-s¡ ap-¼nð h-óp s]-Sp-ó D-t]-£n-¡-s¸«h-sc A-h-sc-¯n-¡p-óXpw C-t§m-«mWv. B-`y-´-c a{´n sN-ón-¯-e AS-¡w A-t\-Iw {]-ap-JÀ C-hn-tS-¡v F-¯n-¨ ]-e-cp-ap-ïv A-t´-hm-kn-IÄ-¡n-S-bnð.
 
A-hn-iz-k-n\obam-b h-kv-Xp-X H-cp-Ime-¯v hen-b Øm\am\§Ä h-ln-¨n-cp-ó-hcpw {]-i-kv-X-cm-bn-cp-ó-hcpw h-sc C-hn-sS A-t´-hm-kn-I-fm-bn D-ïv F-ó-XmWv, tI-c-f-¯nð A-dn-b-s¸-Sp-ó ]-e-cp-tSbpw _-Ôp-¡Ä C-hn-Sp-s¯ Xm-a-k-¡m-cm-Wv. G-Xm\pw B-gv-N-IÄ-¡v ap-¼v A-´-cn-¨ ]-g-b dm-ón FwFð-F hÀ-j-§-tfm-fw C-hn-sS-bm-bn-cp-óp Xm-a-kn-¨n-cp-óXv. ap³Im-e \-Sn-I-fnð H-cm-fpw C-hn-Sp-s¯ A-t´-hm-kn-bmWv. sh-Åm¸-Ån \-tS-i-sâ _-Ôp-hpw dn-s«-bÀ sNbvX sImñw F-kv-F³ tIm-tf-Pn-se {]n³-kn-¸m-fn-sâ `À-¯m-hp-w kÀ kn-]n-bp-sS sIm-¨p-a-I\pw C-hn-Sp-s¯ A-t´-hm-kn-bmWv. kp-\m-an-bnð _Ôp-¡Ä Fñmw H-en¨p-t]m-b H-cp s]¬-Ip«n C-hn-sS-bp-ïv. ]n-Xm-hn-\mð KÀ-`n-Wn-bm-¡-s¸-« c-ïv s]¬-a-¡-fmWv A-h-cp-sS a-¡-fp-am-bn C-hn-sS I-gn-bp-óXv. I-®v Im-Wm-¯-hcpw In-S-¡bnð \nópw F-Wo-¡m-¯-h-cpam-b H-t«sd t]-cp-ïv. a-¡Ä D-t]-£n-¨-hÀ A-h-cp-sS I-®ocpw th-Z\bpw s]m-«n-¡c-ªv sIm-ïm-Wv k-µÀi-I-tcm-Sv ]d-bp-I. F-sâ aI-s\ \n-§Ä Itïm F-óp I®o-tcm-sS tNm-Zn¨p Hm-Sn-h-cp-ó-hÀ B-cp-tSbpw I-®v \\-bn-¡pw.
H-cp a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñ F-ó-Xm-Wv Km-Ôn-`h-s\ G-ähpw Iq-Sp-Xð B-IÀ-j-I-am-¡p-ó-sX-¦nð a-säm-cp {][m-\ k-hn-ti-j-X Iq-Sn I-W-¡n-se-Sp-t¡-ï-Xpïv. G-sX-¦-nepw H-cp A-\m-Ym-e-b¯ntem hr-²-a-µn-c-§-fntem sN-ómð \ap-¡v A\p-`h-s¸-Sp-ó H-cpX-cw hr-¯n-sI-« aWw C-hn-sS-bn-ñ. A-{X-tað D-¯-c-hm-Zn-¯-t¯m-sSbpw sh-Sn-s¸m-Sp-am-Wv C-Xv kw-c-£n-¡p-óXv. F-Wo-ä-v \nð-¡m³ I-gn-bm-¯-hÀ apXð am-cI tcm-Kn-IÄ A-t\Iw D-ïm-bn«pw sh-Sn-¸pw hr-¯n-bpw kw-c-£n-¡m³ I-gn-bpó-Xv a-lm-Ûp-X-am-tb tXm-óq. Km-Ôn`h-s\ G-ä-hpw Iq-Sp-Xð k-hn-ti-j-am-¡póXv Cu- sh-Sn-¸p X-só.

C§-s\ H-cp Øm-]\-s¯ k-lm-bn-¡m\p-Å D-¯-c-hm-Zn-¯-am-Wv C-¡p-dn hm-b-\¡mÀ-¡v ap-¼nð {_n«o-jv a-e-bm-fn A-h-X-cn-¸n-¡-p-ó-Xv. 28,789.56 ]u-ïv ti-J-cn-¨v 15 \nÀ-²\ tcm-Kn-IÄ-¡v {In-kva-kv A-¸o-em-bn \ðIn-b ti-jw {_n-«o-jv a-e-bm-fn \S-¯p-ó B-Zy A-¸o-em-Wv CXv. Cu Cu-Ì-dn-sâ k-t´m-jw ]-¦p-h-bv-¡m³ \-ap-¡v Km-Ôn`h\nð F-s´-¦nepw kw-`m-h-\ \ð-Imw. H-cp t\c-s¯ `£-W-¯n\p-f-f ]Ww sIm-S-p-¡m³ km[n-¨mð t]mepw A-sXm-cp ]p-Wy-{]hÀ-¯n-bm-Ipw. \n-§-fmð I-gn-bp-ó kw`m-h-\ Km-Ôn-`h-\v th-ïn \ð-Ip-I. \n-§-fp-sS Atôm ]t¯m ]u-ïv a-l¯m-b H-cp {]Øm\¯n\pw A-Xph-gn H-cp]-äw P\¯n\pw B-izm-k-am-I-pw. a-d-¡-cpXv Cu Cu-k-äÀ Im-ew \-ap¡v Cu \-ò sN-¿mw.

hnÀPn³ a-Wn h-gn ]Ww \ð-Inbmð \n-§Ä \ðIp-ó ]-W-¯n-sâ \n-Ip-Xn Iq-Sn AÀ-l-X-s¸«hÀ-¡p e`n-¡pw. F-óp-h¨mð \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-Inbmð Km-Ôn-`h-\p e-`n¡p-I H-tóImð ]u-ïm-bn-cn-¡pw F-óÀ-°w. A-Xp-sIm-ïm-Wv I-gn-bp-ón-S-t¯m-fw hnÀPn³ a-Wn X-só \ð-IpI. Añm-¯-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A¡u-ïn-te-¡v t\cn«v \ð-Imw. c-ïp hn-h-c-§fpw Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Gandhi Bhavan appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
-

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category