1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

D-g-hq-cn-\v k-ao]w 11 skâv lu-kv t¹m-«v hnð-]-\-bv-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

D-g-hq-cn-\pw Ip-dp-hn-e-§m-Sn\pw k-ao-]w Ip-cy-\mSv 11 skâv lu-kv t¹m-«v hnð-]-\-bv-¡v. ho-Sv h-bv-¡m\pw dn-tkmÀ-«n\pw A\p-tbm-Py-am-b Ø-e-amWv. tK-än-äv Xn-cn-¨ {]-kvXp-X h-kv-Xp-hnð shÅw, ssh-Zyp-Xn Xp-S-§n-b-hbpw e-`y-am-Wv. 7 ^o-äv Xm-dn« tdm-Up-ap-ïv. {]-Ir-Xn-c-a-Wo-bam-b Ø-e-amWv.

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpIþ 04829245824, 9747136345, 00447878835857

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category