1 GBP = 98.40 INR                       

BREAKING NEWS

B kn-\n-am-än-¡v Um³-kpw B H-¸-\-bpw F§-s\ a-d-¡pw? t^m_v-a I-tem-Õ-h-¯n-sâ ]p-¯³ hoUn-tbm-IÄ Cd-§n

Britishmalayali
kz´wteJI³

t^m-_v-a-bpsS I-tem-Õ-h-¯n-\v F-¯n-b-hÀ I-emta-f k-am-]n-¨v Xn-cn-tI t]m-Ip-t¼mÄ HmÀ-¯n-«p-ïm-hpI tÌ-Pnð an-ón-amª a-t\m-l-c- \r-¯-\r-¯y-§Ä H-óp-IqSnIm-Wm³ I-gn-sª-¦nð F-óm-Ipw. A-{X-tb-sd an-I-¨-Xm-bn-cp-óp th-Zn-bn-se¯n-b Hmtcm C-\-§-fpw. c-ïp-th-Zn-I-fn-em-bn \-S-ó I-em-ta-f-bnð F-sX-¦nepw H-cp th-Zn-bn-se am-{X-amIpw tÌm¡v Hm¬ {Sân-se¯n-b Im-Wn-IÄ I-ïn-«p-ïm-hpI. C-¸p-d-s¯ tÌ-Pnð \-S-ó ]-cn-]m-Sn an-kv B-¡n-b-hÀ¡pw C-\nbpw H-óp-Iq-Sn B ]-cn-]m-Sn Im-W-W-sa-óv B-{K-l-ap-Å-hÀ-¡p-am-bn t^m-_v-a ssIbSn t\Sn-b \r-¯-C-\-§-fp-sS hoUntbm-IÄ ]p-d-¯n-d-¡p-I-bmWv.

ko-\n-tbÀ-kn-sâ H-¸-\-bnepw kn-\n-am-än-¡v Um³-knepw Hómw k-½m-\w e-`n-¨-h-cp-sS hoUn-tbm B-Wv do-eo-kv sN-¿póXv. t\c-s¯ A-h-X-c-W-Km-\-¯n-sâbpw D-Zv-Lm-S-\-N-S-§n-sâbpw hoUn-tbmbpw ]p-d-¯n-d-§n-bn-cpóp. bp-sI-bn-se {]-ap-J hoUn-tbm-{Km-^dm-b BðUÀ-tjm-«n-se kn-_n Ip-cy-\m-Wv hoUn-tbm-IÄ ]-IÀ-¯n-b-Xv. 

H-¸-\-bnð H-ómw Øm-\w e-`n-¨Xv sIknF C]v-kv-hn¨nse A{ko\ Ieoð, tim` kPn, jo\ kntPm, P½ kmP³, sPÊn jm_p, kpP kPn, sFizcy {]-Zo-]v F-ón-h-c-S-§p-ó So-an-\mWv. H-¸-\-]m-«n-sâ Xm-f-¯nð ssI-sIm-«n I-fn-¨ C-]v-kzn-¨v Sow A-£-cmÀ-Y-¯nð Im-WnI-sf I-eym-W-ho-«n-se-¯n-b {]-Xo-Xn ]-IÀ-óp F-óp th-Ww ]-d-bm³. Cu hoUn-tbm B-Wv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-óXv.
kn-\n-am-än-¡v {Kq-¸n-\-¯nð tP-Xm-¡-fm-bXv sP-\nä tXm-a-kpw kw-L-hp-am-Wv. P-\oä-¡v ]pd-ta aq-óp an-Sp-¡n-I-fm-Wv kn-\n-am-än-¡v Um³-knð Nph-Sv h-¨Xv. ^yp-j³ tkmw-Kn-em-Wv kw-Lw Nph-Sv h-¨-Xv. Xn-cpa-Ww F-óp \n-¡m-lv F-ó X-angvNn-{X-¯n-se sb³-Xm-c..sb³Xm-c F-ó ]m-«n-sâ ]-Xn-ª Xm-f-¯nð XpS-§n Xmð F-ó ln-µn-Nn-{X-¯n-se Xmð tk Xmð.. Fó ^m-Ìv \-¼-cnð Nph-Sv h-¨ kw-Lw Im-Wn-I-fp-sS lÀ-jmc-hw G-äp-hm-§n-bm-Wv th-Zn hn-«Xv. B kn-\n-am-än-¡v Um³-kn-sâ hoUn-tbm Nph-sS Im-Wmw.
ap-¼v t^m_v-a ]p-d-¯n-d¡n-b A-h-X-c-W-Km-\-¯n-sâbpw D-Zv-Lm-S-\-N-S-§n-sâbpw hoUn-tbm-I-fm-Wv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-óXv.
 
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam