1 GBP = 101.90 INR                       

BREAKING NEWS

]p\\À hn-hm-lw; \\m-bÀ bp-h-Xn-bv-¡v hc-s\\ B-h-iy-ap­ï-­v

Britishmalayali
kz´wteJI³

Divorcee nair girl,no kids ,fair,34years,150cm, doshajathakam, PG dietician in Kerala. Nair boys well qualified,employed without issues (prefered UK residents)[email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category