1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

hnhmlhmÀjnI Biw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv (08þ10þ2012) ]Xns\\«maXv hnhmlhmÀjnIw BtLmjn¡pó ]¸bv¡pw a½n¡pw awKfmiwkIÄ 
 
H¯ncn kvt\\lt¯msS a¡Ä

Ae³, Aeo\\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam