1 GBP = 101.90 INR                       

BREAKING NEWS

നോവ്= - കവിത

Britishmalayali
അനില്‍ മതിര സറെ

ടല്‍ കരഞ്ഞ രാവ്
കരയൊഴിഞ്ഞ നോവ്
മേഘം കൂടു കെട്ടി
സ്‌നേഹം പെയ്തു തോര്‍ന്നു

പുഴകള്‍ മിഴിയടച്ചു
കാലം കതകടച്ചു
കളിവിളക്കണഞ്ഞു
പ്രേമം കലി തുടങ്ങി

വിണ്ണില്‍ കരി നിറഞ്ഞു
മെല്ലെ മിഴി നനഞു
മോഹക്കിളി പറന്നു
പ്രാണന്‍ പടിയിറങ്ങി

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam