1 GBP = 100.60 INR                       

BREAKING NEWS

എംഎസ്സി ബിഎഡുകാരിയായ റോമന്‍ കത്തോലിക് യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

എംഎസ്സി ബിഎഡുകാരിയായ റോമന്‍ കത്തോലിക് യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 30 വയസുള്ള യുവതിക്ക് ഫിസിക്‌സില്‍ എംഎസ്സിയും ബിഎഡും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പരുകള്‍: 07376488036. Number in Kerala : 919446923284. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category