1 GBP = 100.60 INR                       

BREAKING NEWS

ദന്തഡോക്ടറായി ജോലി നോക്കുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്തഡോക്ടറായി ജോലി നോക്കുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. വെളുത്ത നിറമുള്ള യുവതിക്ക് 26 വയസാണ് പ്രായം. യുകെയില്‍ ജോലി നോക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്നോ ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category