1 GBP = 100.60 INR                       

BREAKING NEWS

ബിഎസ് സി റേഡിയോളജി പഠിക്കുന്ന ആര്‍സി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ര്‍സി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയില്‍ ഉള്ള BSc radiology ( Final Year ), പഠിക്കുന്ന നാട്ടില്‍ ഉള്ള യുവതിക്ക് (22 വയസ്സ്) അനുയോജ്യനായ വരന്മാരുടെ മാതാ പിതാക്കളില്‍ നിന്നു വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.
Phone = +91 9847469959

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category