1 GBP = 87.80 INR                       

BREAKING NEWS

dnbð F-tÌäv

Nme¡pSn ta-eq-cnð 12 skân ð XoÀ¯ 2200 k-vIzbÀ ^o änð ]pXnb hoSv hnð¸-\¡v

Nme¡pSn ta-eq-cnð 12 skânð XoÀ¯ 2200 k-vIzbÀ ^oänð ]pXnb hoSv hnð¸-\¡v. CXnð aqóp s_Uv dqw, aqóp Aäm¨vUv _m¯v dqw, tamUpeÀ In¨³, km[mcW In¨³, In¨³ Aäm¨vUv _m¯v dqw, tÌmÀ dqw, hoSnsâ \Sphnð hnimeamb henb lmÄ, ]n³ `mK¯v hÀ¡v Gcnb, ap³]nð knäv Hu«v, henb ImÀ t]mÀ¨v FónhbmWv Hcp \nebnð ]WnX hoSn\pÅnð D-ÅXv. 85þ90 e-£w cq-]-bm-Wv

Full story

hnð-¸-\-bv¡v

എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ സെന്ററിന് സമീപം ത്രീ ബെഡ്‌റൂം

എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ സെന്റര്‍ ആശുപത്രിയ്ക്ക് സമീപം ഹൈ വേയില്‍ വെണ്ണല ആദോപിള്ളി റോഡില്‍ 3 ബെഡ്റൂംസ് അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് വില്‍പ്പനയ്ക്ക്. ലുലു ഷോപ്പിങ് മാളിന് 5 കി.മീ ദൂരത്തിലും, ഒബ്‌റോണ്‍ മാളില്‍ നിന്നും 2.7 കി.മി ദൂരത്

Full story

Bhiyapïv

eï\n-se \n-b-a Øm-]-\-¯n-te-¡v \n-b-a _n-cp-Z-[m-cn-I-sfbpw s{]m-^-W-ep-I-sf-bpw ]m-cmþeo-Kð s{S-bn-\o-kn-s\-bpw B-h-iy-apïv

eï-\nð Iu¬knenwKv, Cant{Kj³ Fónhbnð {]tXyIambn {]hÀ¯n¡pó Hcp \nba Øm-]-\-¯n-te¡v \nba_ncpZ[m-cn-I-sfbpw \nba]camb s{]m^jW-ep-I-sfbpw ]mcmþeoKð s{S-bn-\o-kn-s\bpw Bhiy-ap-ïv. Bhiyamb ]cnioe\w \ðIpw. kz-´-am-bn tI-knsâ NpaXebpÅ hyàn-Isfbpw kzmKXw sN¿póp. Zbhmbn \n§fpsS kn.hn Abbv¡pI þ [email protected]

Full story

D]ImckvacW

hn-ip-² bq-Zm-Ço-l-bp-sS s\mth\

aninlm-bpsS kvt\ln-X\pw hnizkvX Zmk-\p-amb hn. bqZm-Ço-lmtb, Gähpw IjvS-s¸-Spó F\n¡v thïn At]-£n-¡-W-ta. bmsXmcp k-lmbhpw ^e kn²n-bp-an-ñmsX hcpóv kµÀ`-¯nð Gähpw Xzcn-Xhpw tKmNc-hp-amb klmbw sN¿p-ó-Xn\v At§bv¡v hntij hn[n-bmbn In«n-bn-cn-¡pó A\p-{K-ls¯ A§v D]-tbm-Kn-¡-W-ta. Fsâ Fñm Bh-iy-§-fnepw hninjy (B-hiyw ]d-bp-I) At§ klmbw Rm\-t]-£n-¡p-óp. `mKy-s¸« bq-Zm-Ço-lmtb At§ Cu A\

Full story

Nca hmÀjnIw

ടണ്‍ബ്രിഡ്ജ് വെല്‍സ് മലയാളിയുടെ പിതാവിന്റെ ഒന്നാം

ഇടുക്കി അടിമാലി തോക്കുപാറ പൂക്കാട്ടുചാലില്‍ പി.എം. ജോര്‍ജ്ജ് കര്‍ത്തൃ സന്നിധിയില്‍ നിദ്രപ്രാപിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ജനുവരി 31ന് ഒരു വര്‍ഷം തികയുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന പിതാവിന്റെ വിയോഗം ഇന്നും തീരാവേദനയു

Full story

am{SntamWnbð

സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ്

ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിംഗ് പഠനത്തിനു ശേഷം സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു. 27 വയസ്. 154 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. വൈറ്റിഷ് ബ്രൗണ്‍ നിറം. യുവതിയുടെ കുടുംബ കോട്ടയം സ്വദേശികളാണ്. സെറ്റി

Full story

aäpÅ ¢mknss^Uv--kv

{_n«Wnð F§pw ]ncn]ncn Nn¡³ IS Xpd¡mw; aebmfnIsf tXSn h³ Ahkcw

eï³: \\n§Ä kz´ambn Hcp _nkn\\kv sN¿m³ B{Kln¡pó bpsI aebmfnbmtWm? F¦nð Gähpw anI¨ Ahkcw Xsó \\n§sf tXSnsb¯nbncn¡póp. ]ncn]ncn Nn¡³ IS XpS§n em`w sIm¿m\\mWv Ct¸mÄ Ahkcw Hcp§nbncn¡póXv. PÀa\\nbnð anI¨ \\nebnð {]hÀ¯n¡pó ]ncn]ncn Nn¡³ \\S¯n¸pImcmWv bpsIbnse aebmfnIÄ¡v {^mssôkn \\ðIpóXv. \\tµmkv, dqtÌgvkv ]ncn]ncn, s]]vkv ]ncn]ncn XpS§

Full story

\gv--knMv--th¡³kn

sh-Ìv k-k-Iv-knð Ìm-^v \-gv-kn-s\ B-h-iy-apï-­v

Immediate RGN vacancy For 29 bedded, well regarded nursing home at Haywards Heath, SE England. Looking for an exceptional and energetic RGN to lead the care for clients with dementia. Best candidate can achieve career progression. Certificate of sponsorship available immediately.  Paid up to £13/ hour. If interested contact: 07412547027

Full story