1 GBP = 94.00 INR                       

BREAKING NEWS

dnbð F-tÌäv

Nme¡pSn ta-eq-cnð 12 skân ð XoÀ¯ 2200 k-vIzbÀ ^o änð ]pXnb hoSv hnð¸-\¡v

Nme¡pSn ta-eq-cnð 12 skânð XoÀ¯ 2200 k-vIzbÀ ^oänð ]pXnb hoSv hnð¸-\¡v. CXnð aqóp s_Uv dqw, aqóp Aäm¨vUv _m¯v dqw, tamUpeÀ In¨³, km[mcW In¨³, In¨³ Aäm¨vUv _m¯v dqw, tÌmÀ dqw, hoSnsâ \Sphnð hnimeamb henb lmÄ, ]n³ `mK¯v hÀ¡v Gcnb, ap³]nð knäv Hu«v, henb ImÀ t]mÀ¨v FónhbmWv Hcp \nebnð ]WnX hoSn\pÅnð D-ÅXv. 85þ90 e-£w cq-]-bm-Wv

Full story

hnð-¸-\-bv¡v

നിർദിഷ്ട ശബരിമല എയർപോർട്ടിന് സമീപം എരുമേലി കുറവാമുഴിയിൽ വീട്,

ശബരിമല എയർപോർട്ടിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപം മെയിൻ റോഡരികിൽ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും, ഓഫീസ് കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ 23 സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനയക്ക്. എരുമേലി-കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റോഡിൽ കൊരട്ടി - എരുമേലി ബൈ

Full story

Bhiyapïv

ലിവര്‍പൂളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോ

ലിവര്‍പൂളില്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആകര്‍ഷകമായ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 07809543247, 07956265659

Full story

D]ImckvacW

hn-ip-² bq-Zm-Ço-l-bp-sS s\mth\

aninlm-bpsS kvt\ln-X\pw hnizkvX Zmk-\p-amb hn. bqZm-Ço-lmtb, Gähpw IjvS-s¸-Spó F\n¡v thïn At]-£n-¡-W-ta. bmsXmcp k-lmbhpw ^e kn²n-bp-an-ñmsX hcpóv kµÀ`-¯nð Gähpw Xzcn-Xhpw tKmNc-hp-amb klmbw sN¿p-ó-Xn\v At§bv¡v hntij hn[n-bmbn In«n-bn-cn-¡pó A\p-{K-ls¯ A§v D]-tbm-Kn-¡-W-ta. Fsâ Fñm Bh-iy-§-fnepw hninjy (B-hiyw ]d-bp-I) At§ klmbw Rm\-t]-£n-¡p-óp. `mKy-s¸« bq-Zm-Ço-lmtb At§ Cu A\

Full story

am{SntamWnbð

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെ പൗരത്വമുള്ള യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ

പുനര്‍വിവാഹം: ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ യുകെ പൗരത്വം നേടിയിട്ടുള്ള പാലാ രൂപതയില്‍പ്പെട്ട ആര്‍.സി.എസ്.സി യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവ്യത്യാസം പ്രശ്‌നമല്ല. രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട്. 49 വയസ്സ്, 177 സെന്റിമീറ

Full story

aäpÅ ¢mknss^Uv--kv

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിന് അറുതി വരുത്താന്‍

കൊറോണ വൈറസ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാരണം യുകെയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ദുരവസ്ഥ ഓവര്‍സീസ് ഇന്ത്യന്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് (ഒഐസിസി) ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. സുബ്രഹ്മണ്യം ജയ്ശങ്കറി

Full story

\gv--knMv--th¡³kn

sh-Ìv k-k-Iv-knð Ìm-^v \-gv-kn-s\ B-h-iy-apï-­v

Immediate RGN vacancy For 29 bedded, well regarded nursing home at Haywards Heath, SE England. Looking for an exceptional and energetic RGN to lead the care for clients with dementia. Best candidate can achieve career progression. Certificate of sponsorship available immediately.  Paid up to £13/ hour. If interested contact: 07412547027

Full story

Nca hmÀjnIw

കിങ്‌സ്ബറി മലയാളിയായിരുന്ന എംസി ആന്റണിയുടെ ഓര്‍മ്മയായിട്ട്

പതിനെട്ട് വര്‍ഷത്തോളം യുകെയിലെ കിങ്സ് ബറിയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന എംസി ആന്റണി (മുണ്ടക്കല്‍ ചാക്കോ ആന്റണി) ഓര്‍മ്മയായിട്ട് എട്ടു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായി. 2012 ആഗസ്റ്റ് 31 ആഗസ്റ്റിനായിരുന്നു ആന്റണിയുടെ മരണം. കോതമംഗലം മലയിന്‍

Full story