1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

am{SntamWnbð

ഖത്തറിലെ ദോഹയില്‍ ഡിസൈനര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്തനംതിട്ട

സിവില്‍ ഡിപ്ലോമ പഠനത്തിനുശേഷം ഖത്തറിലെ ദോഹയില്‍ ഡിസൈനര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ മാര്‍ത്തോമാ യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു. 29 വയസ്സ്, 172 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. അനുയോജ്യരായ ബി.എസ്.സി നഴ്‌സ് യുവതികളുടെ മാതാ

Full story

dnbð F-tÌäv

Nme¡pSn ta-eq-cnð 12 skân ð XoÀ¯ 2200 k-vIzbÀ ^o änð ]pXnb hoSv hnð¸-\¡v

Nme¡pSn ta-eq-cnð 12 skânð XoÀ¯ 2200 k-vIzbÀ ^oänð ]pXnb hoSv hnð¸-\¡v. CXnð aqóp s_Uv dqw, aqóp Aäm¨vUv _m¯v dqw, tamUpeÀ In¨³, km[mcW In¨³, In¨³ Aäm¨vUv _m¯v dqw, tÌmÀ dqw, hoSnsâ \Sphnð hnimeamb henb lmÄ, ]n³ `mK¯v hÀ¡v Gcnb, ap³]nð knäv Hu«v, henb ImÀ t]mÀ¨v FónhbmWv Hcp \nebnð ]WnX hoSn\pÅnð D-ÅXv. 85þ90 e-£w cq-]-bm-Wv

Full story

hnð-¸-\-bv¡v

നിർദിഷ്ട ശബരിമല എയർപോർട്ടിന് സമീപം എരുമേലി കുറവാമുഴിയിൽ വീട്,

ശബരിമല എയർപോർട്ടിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപം മെയിൻ റോഡരികിൽ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും, ഓഫീസ് കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ 23 സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനയക്ക്. എരുമേലി-കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റോഡിൽ കൊരട്ടി - എരുമേലി ബൈ

Full story

Bhiyapïv

ലിവര്‍പൂളിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് മെയ്ന്‍

ലിവര്‍പൂളിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് മെയ്ന്‍ ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നരും, ഷെഫ് ജോലിയില്‍ മികവ് തെളിയിച്ചവര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന. മികച്ച ശമ്പളവും കമ്പനി വക താമസസൗകര്യവും ലഭ്യമായിരിക്കും. താത്പര്യമു

Full story

D]ImckvacW

hn-ip-² bq-Zm-Ço-l-bp-sS s\mth\

aninlm-bpsS kvt\ln-X\pw hnizkvX Zmk-\p-amb hn. bqZm-Ço-lmtb, Gähpw IjvS-s¸-Spó F\n¡v thïn At]-£n-¡-W-ta. bmsXmcp k-lmbhpw ^e kn²n-bp-an-ñmsX hcpóv kµÀ`-¯nð Gähpw Xzcn-Xhpw tKmNc-hp-amb klmbw sN¿p-ó-Xn\v At§bv¡v hntij hn[n-bmbn In«n-bn-cn-¡pó A\p-{K-ls¯ A§v D]-tbm-Kn-¡-W-ta. Fsâ Fñm Bh-iy-§-fnepw hninjy (B-hiyw ]d-bp-I) At§ klmbw Rm\-t]-£n-¡p-óp. `mKy-s¸« bq-Zm-Ço-lmtb At§ Cu A\

Full story

Nca hmÀjnIw

നോട്ടിംഗ്ഹാമിലെ സിബി മോലേപറമ്പിലിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാര്‍ഷികം

കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയ നോട്ടിംഗ്ഹാമിലെ സിബി മോലേപറമ്പിലിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാര്‍ഷികം ഇന്ന്. ഡെര്‍ബി മാര്‍ ബസേലിയസ് ജാക്കബൈറ്റ് ചര്‍ച്ച് അംഗമായിരുന്ന സിബിയുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കായി പ്രത്യേക പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ന

Full story

aäpÅ ¢mknss^Uv--kv

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിന് അറുതി വരുത്താന്‍

കൊറോണ വൈറസ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാരണം യുകെയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ദുരവസ്ഥ ഓവര്‍സീസ് ഇന്ത്യന്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് (ഒഐസിസി) ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. സുബ്രഹ്മണ്യം ജയ്ശങ്കറി

Full story

\gv--knMv--th¡³kn

sh-Ìv k-k-Iv-knð Ìm-^v \-gv-kn-s\ B-h-iy-apï-­v

Immediate RGN vacancy For 29 bedded, well regarded nursing home at Haywards Heath, SE England. Looking for an exceptional and energetic RGN to lead the care for clients with dementia. Best candidate can achieve career progression. Certificate of sponsorship available immediately.  Paid up to £13/ hour. If interested contact: 07412547027

Full story