1 GBP = 90.10 INR                       

BREAKING NEWS

kmlnXyw

സമറിയാക്കാരന്‍ പറയാതെ പോയത്

പരിക്കേറ്റു കിടക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനെ പുരോഹിതനും ലേവായനും കണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ശനിയാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് കൃത്യ സമയം എത്തേണ്ടതിനും അല്ലാത്ത പക്ഷം ആരാധനയ്ക്ക് എത്തുന്ന ജനത്തെ മുഴുവന്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് പുരോഹിതന്‍

Full story

Ie

ബെല്‍ഫാസ്റ്റ് മലയാളി മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഹ്രസ്വ

ആലപ്പുഴക്കാരനും ഇപ്പോള്‍ യുകെയിലെ ബെല്‍ഫാസ്റ്റ് (നോര്‍ത്തേണ്‍ അയര്‍ലണ്ട്) നിവാസിയും ആയ ഫിലിപ്സണ്‍ ചെറിയാന്‍ അഭിനയിച്ച ഹ്രസ്വ ചിത്രവും ബെല്‍ഫാസ്റ്റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുത്തു. പൂര്‍ണമായും ഇംഗ്ലീഷ

Full story

lmkyw

ltem a-t\mc-a Hm-^o-k-sñ... A-tX Bcm?... Rm³ sh-Åw... sNdp-tXm-Wn-bnð s]-«p \nð-¡p-hm... C-\n G-Xph-gn h-c-Ww? a-t\m-c-a dq-«v-am-¸n-s\ s]m-¦m-e-bn-«v

CSp¡n Umanse Pe\nc¸v DbÀóXns\ XpSÀóv sNdptXmWn AWs¡«nsâ j«dpIÄ Xpd¡m³ Hmdôv AeÀ«v {]Jym]n¨Xn\p ]nómse at\mca \yqkv Nm\epw ]{Xhpw ]pd¯nd¡nb dq«v am¸ns\ t{SmfnbmWv Ct¸mÄ tkmjyð aoUnb cwKs¯¯ncn¡póXv. Umw Xpdómð sNdptXmWnbnð \nóv shÅw GsXms¡ dq«pIfneqsS kôcn¨mWv Ad_n¡Sense¯pósXó dq«vam¸ns\ t{Smfn cwKs¯¯nbncn¡pImWv t{Smfòm

Full story

^o¨À

വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷി

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകളില്‍ ഏറ്റവുമധികം ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാട്സാപ്പ്. ഒരു ദിവസം ഏറ്റവുമധികം തവണ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ തുറക്കുന്നത് വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ നോക്കാനാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമ

Full story

tmhð

aªnsâ hncnbn« Pme-I§Äþ 20 Ahkm\`m-Kw

  {]Xo£IÄ \ndª bm{XIÄ¡v C{X kpJapsïóv BZyambmWv- AdnbpóXv, AXp {]nbs¸«htcmsSm¸w BIpt¼mÄ a[pcw IqSpw. Hmtcm \nanj¯n\pw Hmtcm bpK¯nsâ hen¸w tXmón, AXv Ipªns\ ImWm\pÅ Fsâ sImXnsImïmhpw. \m«nð F¯nbt¸mÄ kabw shfp¸n\v \mev aWn. FbÀt]mÀ«nð AÑ\pw A½bpw F¯nbncpóp. teJ FhnsS G«¯n Fóv \fn\n Bân I®pIÄ sImïv Npäpw ]cXns¡mïp A½tbmSv tNm

Full story

IhnX

എന്റെ പ്രണയം ഒരു ദിനത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പില്‍ കൊരുത്തിടാനാവില്ല. നിനക്കും. പുലരികളില്‍ മിഴിതുറക്കാന്‍ കാത്തു നില്‍ക്കുന്ന മങ്ങിയ സൂര്യാംശുവായ് തൂമഞ്ഞുപോല്‍ നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ പ്രണയം. ഹൃദയത്തിന്റെ ചുവപ്പില്‍ അക

Full story

Adnhv

ഒരുദിവസം രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ ടിവി

കുട്ടികള്‍ ടിവിയിലെ കാര്‍ട്ടൂണും മറ്റും കണ്ടോട്ടെ എന്നു വിചാരിക്കുന്നവരാകും രക്ഷിതാക്കളില്‍ പലരും. എന്നാല്‍, ദിവസം രണ്ടുമണിക്കൂറിലേറെ ടിവി കാണുന്നത് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണതത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന

Full story

HmÀa

നിറപുഞ്ചിരി മാറാതെ ബാബുപോള്‍ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയത് ഒരു

തിരുവനന്തപുരം: ഒരു ദിവസം മുഴുവന്‍ നീണ്ട വ്യാജ മരണവാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയോടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരനും കേരളം കണ്ട മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ഒരാളുമായ ഡോ. ഡി ബാബുപോള്‍ വിടപറഞ്ഞത്. തന്റെ വിശ്

Full story