1 GBP = 96.10 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

hïn t]m-Ip-ó h-gn ap-gp-h³ a-c-§Ä hoWp; a-®n-Sn-¨nepw sh-Å-s¸m-¡hpw bm-{X Zp-Ê-l-am¡n; h-gp-¡-ep-Å ]m-d-bnð A-]I-Sw ]-Xn-bn-cn-¡pó-Xv

tImgnt¡mSv: alm{]fb¯nð \nópw AXoPnhn¡pIbmWv tIcfhpw tIcf P\Xbpw. \Kc {Kma hyXymkanñmsX {]fbw \mSns\ hngp§nbt¸mÄ ZpcnXmizmk Iymw]pIfnð sshZyklmbsamcp¡nb tUmÎÀamÀ \nch[nbmWv. \Kc§fnse Iymw]pIsf¡mÄ shñphnfn \ndªXmWv h\{]tZis¯ DucpIÄ. ags¡SpXnbnð BtcmKy{]iv--\w t\cn« shäne sImñn tImf\nImÀ¡p sshZyklmbw \ðInb A\p`hw tUm. AizXn tkma³ t^kv--_p¡neqsS ]¦ph¨ncpóp. \ne¼qcnð\nóv 27 Intemaoä&Agr

Full story

{]Xn-IcWw

യേശുവിനു സഹോദരന്മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ബിനോയി കരിമരു

യേശുവിന് സഹോദരന്മാര്‍ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ കസിന്‍സ് ആയിരുന്നു എന്നുമുള്ള ബിനോയി അച്ചന്റെ പ്രസംഗം മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിളില്‍ നൂറു ശതമാനവും വചനങ്ങളെയെല്ലാം വളച്ചൊടിച്ച അവര്‍ കസിന്‍സ് ആണെ

Full story

{]Xn-`IÄ

18 കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തില്‍ വാര്‍ത്തയായ നാലില്‍ മൂന്നു പേര്‍

കവന്‍ട്രി: ഒരേ പ്രസവത്തില്‍ പിറന്ന നാലു കണ്‍മണികള്‍ വളര്‍ന്നു വലുതായപ്പോള്‍ മൂന്നു പേരും ജീവിതത്തില്‍ അമ്മയെ പിന്തുടര്‍ന്ന് നഴ്‌സുമാരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് സഫോക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും ബ്രിട്ട

Full story

]cnNbw

ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും പുതിയൊരു പ

തിരുവനന്തപുരം: സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില രസങ്ങളും തമാശകളും നോരമ്പോക്കുകളും മാത്രം പറയാന്‍ ഒരു പുതിയ സംരംഭവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി വായനക്കാര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ എത്തുകയാണ്. മലയാളി ലൈഫ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ലൈഫ് സ

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ ദിവസവും നിലപാട് മാറ്റുന്ന

വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ എന്ന എസ്എന്‍ഡിപിയുടെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ അത്രയധികം മതിപ്പുള്ള വ്യക്തിയല്ല ഞാന്‍. മഹത്തായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രസ്ഥാനത്തെ വര്‍ഗീയതയുടെ വിഷം കലര്‍ത്താന്‍ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ തന്നെയാണ

Full story

A`n{]mbw

പ്രവാസികള്‍ പണം കായിക്കുന്ന മരങ്ങളായത് കൊണ്ടാണോ വീണ്ടും

പ്രളയം കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ദുരിതങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും മലയാളികളുടെ സ്വതസിദ്ധവും ഉള്ളിന്റെയുള്ളിലുള്ള നന്മയും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരവുമായിരുന്നു. ദിരുതത്തില്‍പ്പെട്ട് നിസ്സാഹായരായവര്‍ പണ്ഡിതനാണോ പാമരനാ

Full story