1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

{]Xn-`IÄ

അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ആദ്യം

തിരുവനന്തപുരം: അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ നൊമ്പരങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പ്രാഞ്ജാല്‍ പാട്ടീല്‍. കേരളകേഡറില്‍ സബ് കലക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് പ്രാഞ

Full story

]cnNbw

ലൈക്ക മൊബൈലിനോ ട് മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ ആവൂവിന് മികച്ച സ്വീകരണം;

റിങ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ യുകെയിലെ മലയാളികള്‍ ആഘോഷിക്കുക ആയിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും നിരക്ക് കുറഞ്ഞതും എന്നാല്‍ വ്യക്തതയുള്ളതുമായ കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് അവര്‍ നല്‍കി. പിന്നീട് വിളിക്

Full story

A`n{]mbw

കോണ്‍സര്‍ട്ടിലൂടെ സഞ്ചാരം

കേരളീയര്‍ പൊതുവേ കലാ ആസ്വാദനത്തില്‍ മുന്‍പിലാണ്. ക്ലാസിക്കല്‍ സിനിമകള്‍, നാടകങ്ങള്‍, നാടന്‍ കലകള്‍, സംഗീതം എന്നു വേണ്ട കലയുമായ ബന്ധപ്പെട്ട എന്തും ആസ്വദിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ ആനന്ദം കണ്ടെത്തു

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കാന്‍ പിണറായിക്കും

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനും സമരം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയിലെ സകല പൗരന്മാര്‍ക്കുമുണ്ട്. അതിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള അവകാശം സര്‍ക്കാരിനുമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മും കോണ്‍ഗ്രസും ലീഗുമടങ

Full story

A-\p`hw

ഇതാണ് മക്കളെ യഥാര്‍ത്ഥ ന്യൂ ജെന്‍ കല്ല്യാണം; ഡോക്ടര്‍

മക്കളുടെ വിവാഹം ആഘോഷമാക്കാന്‍ മത്സരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കള്‍. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാകട്ടെ തങ്ങളുടെ കല്ല്യാണത്തിന് എന്തൊക്കെ സീന്‍ വേണമെന്നും കാമറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ എങ്ങിനെല്ലാം പോസ് ചെയ്യണമെന്നും മുന്നേ തീരുമാനിക്കുന

Full story