1 GBP = 91.50 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

വഴിയരുകില്‍ അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു കിടന്ന രണ്ട് ച

മലയാളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധവും സഹജീവി സ്നേഹവും പണ്ടേ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഒരേസമയം വിരുദ്ധ ആശയങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ മലയാളികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

{]Xn-`IÄ

അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ആദ്യം

തിരുവനന്തപുരം: അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ നൊമ്പരങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പ്രാഞ്ജാല്‍ പാട്ടീല്‍. കേരളകേഡറില്‍ സബ് കലക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് പ്രാഞ

Full story

]cnNbw

ബള്‍ഗേറിയയില്‍ മെഡിസിന്‍ പഠിക്കാനുള്ള എന്‍ട്രന്‍സ്

ലണ്ടന്‍: ഈ വര്‍ഷത്തെ ബള്‍ഗേറിയന്‍ എംബിബിസ് അഡ്മിഷന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലായ് 23നും സെപ്തംബര്‍ മൂന്നിനും ലണ്ടനില്‍ വെച്ചാണ് പരീക്ഷകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷും കൂടു

Full story

A`n{]mbw

ഭാരതത്തിന്റെ യശസ്സ് വാനോളമുയര്‍ത്തി വീണ്ടുമൊരു നൊബേല്‍

ഒരു ഭാരതീയനും കൂടി നൊബേല്‍ സമ്മാനം നേടുമ്പോള്‍ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് നൂറ്റിഇരുപത് കോടി ജനങ്ങള്‍. ലോകത്തിലെ ദാരിദ്രവും പട്ടിണിയും മാറ്റാനുള്ള ചില പരിഹാരമാര്‍ഗങ്ങളുമായി ഒരു ദാരിദ്ര രാജ്യത്തുനിന്നും ഒരാള്‍ മുന്നോട്ട്

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

മഞ്ഞപ്പത്രമാണെന്നും നുണയന്‍ കറിയയെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രചരണം

പലരും വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, മറുനാടന് ഇത് എന്ത് പറ്റി. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി ഒരു ഇടവേള പോലും ഇല്ലാതെ പിണറായി വിജയന് തെിരെ അലറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശബരിമല അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ കുത്തിത്തിരുപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മറുനാ

Full story