1 GBP = 90.10 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

ചില പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്ക് അത്രയ്ക്കുണ്ട് സാമര്‍ഥ്യം; അട

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടുകുട്ടികളുടെ അമ്മയായ യുവതിയെ സ്ത്രീധനം പോരെന്നും ഐശ്വര്യം പോരെന്നും വിധിയെഴുതി പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ഓയൂരില്‍. ഏഴുവയസുകാരനെ കാലില്‍ വാരി ഭിത്തിയിലടിച്ച ക്രൂരന്റെയും അതിന് കൂട്ടുന

Full story

{]Xn-IcWw

കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് മതപ

എല്ലാ മത നേതാക്കന്മാരും മത പ്രഘോഷകരും ഓരോ മത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും മാതൃകയാവേണ്ടവരായിരിക്കെ മതപണ്ഡിതന്മാരും മതപുരോഹിതന്മാരും നാള്‍ക്കുനാള്‍ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നായ ബാല പീഡനങ്ങളിലും കുടുംബ

Full story

{]Xn-`IÄ

ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാരിനെക്കൊണ്ട് ആര്‍ത്തവവിപ്ലവം

സ്‌കൂളുകളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ക്ക് ആര്‍ത്തവകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നാപ്കിനുകളടക്കമുള്ളവ സൗജ്യന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക. അമിക ജോര്‍ജ് എന്ന മലയാളിപ്പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശ്രമം അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു. #ഫ്രീപിരീഡ്‌സ് എന

Full story

]cnNbw

ഐപിഎല്‍ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ ആവേശം ചോരാതെ യുകെ

ഡല്‍ഹി: ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ലോകത്ത് മുന്‍നിരയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഒടിടിയായ യപ്പ് ടിവി ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാന്‍ എത്തുകയാണ് ഇത്തവണ. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമ

Full story

A`n{]mbw

ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാന തിരുനാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയില്‍

സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ നിറഞ്ഞതും വെല്ലുവിളികള്‍ മാത്രവുമുള്ള ഈ ലോകത്തില്‍ ചലനങ്ങളോ മാറ്റങ്ങളോ സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ പല മനുഷ്യര്‍ക്കും അസാധ്യമാണെന്നാന്ന് ചിലരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് വ്യക്

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചര്‍ച്ചയാവേണ്ടത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കായിരിക്കണം വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? കേരളം ആര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന് പക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതല

Full story