1 GBP = 87.80 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

{]Xn-IcWw

തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം അരും കൊലകള്‍ക്കെതിരെ ആളിപ്പടര്‍ന്ന

രാഷ്ട്രീയ തിമിരം ബാധിച്ച ഒരു ജനതയുടെ ശിരസ്സില്‍ നീതിബോധത്തിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചം ഉദിച്ചു എന്നു തോന്നുമാറുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലമാണ് ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇരുപതില്‍ 19 സീറ്റും യുഡിഎഫ് കര

Full story

{]Xn-`IÄ

രാജ്ഞിയുടെ ഗാര്‍ഡന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഹെഡ് ഷെഫ് ആകുന്നത്

മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: കൈപ്പുണ്യം കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നാവില്‍ രുചി വൈവിധ്യം പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ നിരവധി മലയാളി ഷെഫുമാര്‍ യുകെ മലയാളികള്‍ക്കിടയിലുണ്ട്. സുരേഷ് പിള്ളയും ജോമോന്‍ കുര്യാക്കോസും അവരില്‍ ചിലര്‍ മാത്രമാണ്. ബി

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

പാലാരിവട്ടത്ത് കയ്യിട്ട് വാരിയവരെ കാക്കാന്‍ ഉണര്‍ന്ന്

വളരെ ഏറെ സങ്കടത്തോടും നിരാശയോടും കൂടിയാണ് ഞാന്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. മുന്‍പ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ തവണ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്കൊണ്ടാണ് ഇത് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. സഖാവ് പിണറായി വിജയനോടും ഇവിടെ നാട് ഭര

Full story

A`n{]mbw

ജനാധിപധ്യത്തിന്റെ കാവല്‍ക്കാരാണ് സ്വതന്ത്ര പത്രപ

സമൂഹത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴും സമൂഹങ്ങളേയും കൂട്ടായ്മകളെയും നയിക്കുമ്പോഴും ആരോപണങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമാണ് ചിലതെല്ലാം സത്യമായിരിക്കും. ചിലതെല്ലാം ആസൂത്രിതവുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യതയായ മതവിശ്വാസങ്

Full story

A-\p`hw

ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ ഒന്നാം റാങ്കോടെ ബിരുദവും ബ

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത നാടാണ് കേരളം എന്നതിന്റെ നേര്‍ സാക്ഷ്യമായി ഒരു പിതാവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ബിഎ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ എംജി സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നും ഒന്ന

Full story

]cnNbw

യുകെയില്‍ മെഡിസിന്‍ പഠിക്കാന്‍ അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടിയില്ലേ?

ലണ്ടന്‍: മക്കള്‍ എംബിബിഎസ് പഠിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളുടെയും സ്വപ്‌നമാണ്. യുകെയില്‍ പക്ഷേ എംബിബിഎസിന് അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടാന്‍ പാടാണ്. നല്ല മാര്‍ക്കില്ലെങ്കില്‍ നഴ്‌സിങിന് പോലും ഇവിടെ അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടിയെന്നു

Full story