1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

ചില മാന്യന്മാര്‍ ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗത്തിന്റെ ചിത്രവും ഇ

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജോമോള്‍ ജോസഫ് എന്ന യുവതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പുകള്‍. തന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിലടക്കം ഒട്ടേറെ വിമര്‍ശന ശരങ്ങള്‍ കേട്ട ജോമോള്‍ തന്റെ ഉറച്ച നിലപാടാണ് പോ

Full story

]cnNbw

ബ്രിട്ടനില്‍ എംബിബിഎസ് പഠിക്കാന്‍ അഡ്മിഷന്‍ കിട്ട

മക്കളെ എംബിബിഎസിന് പഠിക്കാന്‍ വിടണം എന്നാഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാണുള്ളത്? എന്നാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അത് സാധിച്ചെന്നു വരില്ല. യുകെയില്‍ അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടാന്‍ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗ്യവാന്മാര്‍ക്കെ അവസരം ലഭിക്കൂ. ഇന്ത്യയിലെ ഉയര്‍ന്

Full story

A`n{]mbw

ജോലിചെയ്യാതെ കൂലി വാങ്ങുന്ന യൂണിയന്‍ നേതാക്കളെയാണ്

നിയമം പലവിധമുണ്ടെങ്കിലും ജനാധിപത്യത്തിലെ സാമൂഹിക നിയമം തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിന് ഉചിതമായതെന്നു ഭരണഘടനയുടെ പിതാക്കന്മാരും ഭൂരിഭാഗം ഭാരതീയരും വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ജനാധിപത്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ തന്നെ നിയമനിര്‍മാതാക്

Full story

{]Xn-IcWw

ഇതു താനെടാ ശരിയാക്കല്‍

ഇതാണോ സഖാവേ ശിയാക്കല്‍ എന്ന ശീര്‍ഷകത്തോടു കൂടി മറുനാടനില്‍ നാളുകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതു താനെടാ ശരിയാക്കല്‍ എന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടിമാറ്റി തെരുവി

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

നോക്കിയാല്‍ കണ്ണ് ചൂഴ്‌ന്നെടുക്കുമെന്നും ആക്രമിച്ചാല്‍

ഇന്ത്യയുടെ 44 ധീര ജവാന്മാര്‍ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരണം കൈവരിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ പട്ടാളക്കാരന്റെ ജീവന്‍ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത പാക്കിസ്ഥാന്‍ എന്ന ഭീകര രാഷ്ട്രത്തെ മുച്ചൂട് മുടിക്കണം എന്ന് വിസ്വസിക്കുന്നവരാ

Full story

{]Xn-`IÄ

'എന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്നു പിച്ചാമോ' എന്ന സുന്ദരിയുടെ ച

കവന്‍ട്രി: ഏഴു വയസുകാരന്‍ മകന് വേണ്ടിയാണു നിഷയുടെ ജീവിതം. മുംബൈയില്‍ നിന്നും നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുമായി ലണ്ടനില്‍ എത്തിയ മലയാളി പെണ്ണിന് സ്വപ്നം കണ്ടത് പോലെ ഒന്നും ലണ്ടനില്‍ കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിലും സ്വപ്ന തുല്യമായ

Full story