1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

{]Xn-`IÄ

അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ആദ്യം

തിരുവനന്തപുരം: അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ നൊമ്പരങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പ്രാഞ്ജാല്‍ പാട്ടീല്‍. കേരളകേഡറില്‍ സബ് കലക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് പ്രാഞ

Full story

]cnNbw

ബള്‍ഗേറിയയില്‍ മെഡിസിന്‍ പഠിക്കാനുള്ള എന്‍ട്രന്‍സ്

ലണ്ടന്‍: ഈ വര്‍ഷത്തെ ബള്‍ഗേറിയന്‍ എംബിബിസ് അഡ്മിഷന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലായ് 23നും സെപ്തംബര്‍ മൂന്നിനും ലണ്ടനില്‍ വെച്ചാണ് പരീക്ഷകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷും കൂടു

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

കേവലം 100 വോട്ടുകള്‍ കൂടുതല്‍ കിട്ടാന്‍ ഒരു നുണ പലതവണ

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളത്തില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചരണം കൊഴുക്കുകയാണ്. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍, കേരളത്തിലെ സകല മാധ്യമങ്ങളും സകല പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ നാട

Full story

A`n{]mbw

സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകള്‍ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്;

എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകള്‍ വ്യക്തികളുടെ മാനസികവും ഭൗതീകവുമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനിവാര്യഘടകം തന്നെയായി നിലനിന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും ജീവിത രീതികളെയും  ശൈലി

Full story

A-\p`hw

'ജാതി ചിന്തകള്‍ക്കതീതമായി എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ അവള്‍ കടന്നു

കൂടെയുള്ള ജീവിത പങ്കാളി എന്തിനും കൂടെയുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തു സാധിച്ചെടുക്കാമെന്ന ഉദാഹരണമാണ് ജിനേഷ് നന്ദനം എന്ന യുവാവ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രിയ സുഹൃത്തായ അജിത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ

Full story