1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

{]Xn-IcWw

സഖാക്കളേ ഇതു താന്‍ കമ്മ്യൂണിസം

സര്‍വ്വലോക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിന്‍ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച് അധികാരം കയ്യാളി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു നേതാക്കന്മാര്‍. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ പാര്‍ട്ടി, തൊളിലാളികളുടെ പാര്‍ട്ടി, വിശക്കു

Full story

A`n{]mbw

അഭയാക്കേസ്; അധികാരികള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറിയാപ്പുറങ്ങള്‍;

ആരോപണ വിധേയരാകുമ്പോള്‍ തന്നെ ഇക്കൂട്ടരെ പൗരോഹിത്യവൃത്തിയില്‍ നിന്നും മാറ്റി നിര്‍ത്തുന്നതിനുപകരം ആത്മീയകേന്ദ്രങ്ങളുടേയും മറ്റും തലപ്പത്തു കുടിയിരുത്തുന്നു. വിശുദ്ധകുര്‍ബാന അര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് വിശ്വാസി

Full story

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

എന്റെ നാട്

നന്മകളുടെ ദേശം

കാലം കൊണ്ടും ചരിത്രം കൊണ്ടും വ്യക്തി പ്രഭാവങ്ങള്‍ കൊണ്ടും സമാനതകള്‍ ഇല്ലാത്ത വിശേഷങ്ങള്‍ ആണ് കാഞ്ഞിരത്താനം എന്ന കൊച്ചുഗ്രാമത്തിന് ഉള്ളത്. കുറവിലങ്ങാടിനും കുറുപ്പന്തറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ കൊച്ചുഗ്രാമത്തിന്റെ പേരും പ

Full story

A-\p`hw

ഉറക്കമുണര്‍ന്ന് റിലേ വരുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള വാട്ട്‌സാപ്പ്

  കൊച്ചി: ബിരിയാണിയും പൊതിച്ചോറും വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ട്രാന്‍സ്വുമന്‍ സജന ഷാജിയുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ ജനരോഷം ഉയരുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പമാണ് ഡോ ഷിംന അസീസും. ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍മാരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള

Full story

]cnNbw

ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനു ശേഷം വരുന്ന ഇമിഗ്രേഷന്‍ നിയമങ്ങള്‍

യുകെയില്‍ നാളെ ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനു ശേഷം വരുന്ന ഇമിഗ്രേഷന്‍ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും യുകെയില്‍ ഉപരിപഠനം സ്വപ്നം കാണുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനാവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാന്‍ ഒരു സുവര്‍ണാവസരം. നാളെ ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചു മുത

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

കൊറോണ പ്രതിരോധത്തില്‍ അമ്പേ പാളിപ്പോയ ഇടത് സര്‍ക്കാര്‍ സമസ്ത

കേരളത്തെ കോവിഡ് പിടി മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രോഗിയും രണ്ട് രോഗിയുമൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഭയന്ന് കരുതലോടെ വീട്ടിലിരുന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ പുറത്തിറങ്ങി രോഗം ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി

Full story

{]Xn-`IÄ

ലോക മലയാളികള്‍ക്കിടയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് യുകെ മലയാളി ഡോ.

കവന്‍ട്രി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനികളായ യുവ പ്രൊഫഷലുകളെയും അവരവരുടെ രംഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചവരെയും തേടിയിറങ്ങിയ അമേരിക്കയിലെ ജെ സി ഐ ഇന്റര്‍നാഷനലിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ കണ്ടെത്തല്‍ എത്തിയിരിക്കുന്ന

Full story