1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

{]Xn-`IÄ

ബെല്‍ഫാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞനും മദ്രാ

കവന്‍ട്രി: കേരളം കണ്ട മഹാദുരന്തമായ 2018 ലെ പ്രളയത്തില്‍ സര്‍വ്വതും നഷ്ടമായവര്‍ക്ക് ഇനിയും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തിര ധനസഹായം 10000 രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെന്നു ഇടയ്ക്കിടെ വാര്‍ത്തകളില്‍ എത്തുന്ന തലക്കെട്ടാണ്. സര്‍ക്

Full story

]cnNbw

ലൈക്ക മൊബൈലിനോ ട് മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ ആവൂവിന് മികച്ച സ്വീകരണം;

റിങ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ യുകെയിലെ മലയാളികള്‍ ആഘോഷിക്കുക ആയിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും നിരക്ക് കുറഞ്ഞതും എന്നാല്‍ വ്യക്തതയുള്ളതുമായ കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് അവര്‍ നല്‍കി. പിന്നീട് വിളിക്

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

ഡല്‍ഹിയില്‍ കത്തിപ്പടരുന്ന കലാപത്തിലെ ഒന്നാം പ്രതി കപില്‍

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഈ കത്തിക്കലിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നും ആരാണ് അവിടെ ഇരകളാവുന്നതെന്നും എന്താണ് അവിടുത്തെ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രശ്നമെന്നും വ്യക്തതയില്ലാത്തു കൊണ

Full story

A`n{]mbw

അനുദിനം പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് ലോ

വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സമൂഹങ്ങളിലൂടെയുള്ള  കൂട്ടായ്മകള്‍ മനുഷ്യനെ അന്യോന്യം സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹകരിക്കുവാനും ദുര്‍ഘടമായ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് സഹായകമാകുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെന്ന നിലയില്‍, എല്ലാ

Full story

A-\p`hw

ഉയരക്കുറവിന്റെ പേരില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ നിരന്തരം പരിഹസ

ഉയരം കുറവായതിന്റെ പേരില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ കളിയാക്കിയതോര്‍ത്ത് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന ഒന്‍പതുവയസുകാരന്‍ ക്വാഡന്‍ ബെയില്‍സിന്റെ വിഡിയോ മലയാളിയുടെയും ഉള്ളുലച്ചിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ച ഈ വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ അ

Full story