1 GBP = 87.50 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

ഭൂതകാലം അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല; എന്റെ മകളെ

ജീവിതം നല്‍കുന്ന സെക്കന്റ് ചാന്‍സുകളെ പുറംകാലുകൊണ്ടു തട്ടിക്കളയരുതെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതകഥ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ. ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹം നല്‍കാന്‍ ജീവിതം ഒരു സെക്കന്റ് ചാന്‍സ് ഒരു സര്‍പ്

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

]cnNbw

ബള്‍ഗേറിയയില്‍ മെഡിസിന്‍ പഠിക്കാനുള്ള എന്‍ട്രന്‍സ്

ലണ്ടന്‍: ഈ വര്‍ഷത്തെ ബള്‍ഗേറിയന്‍ എംബിബിസ് അഡ്മിഷന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലായ് 23നും സെപ്തംബര്‍ മൂന്നിനും ലണ്ടനില്‍ വെച്ചാണ് പരീക്ഷകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷും കൂടു

Full story

{]Xn-`IÄ

ഐടിയ്ക്ക് ക്രിസ്റ്റി നേടിയത് ഡബിള്‍ സ്റ്റാര്‍; ഒന്‍പതു

ജിസിഎസ്ഇ പരീക്ഷയില്‍ മലയാളി കുട്ടികള്‍ എ സ്റ്റാറുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരു വര്‍ഷം കൂടി. എല്ലാ വര്‍ഷവും മികച്ച പഠന നിലവാരം പുലര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് മലയാളി കുട്ടികള്‍ മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. കലാ കായിക രംഗത്തും ചാരി

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിക്കു പിന്നാലെ പിണറായിക്ക് തൊട്ടതെല്ലാം

കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ട എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ ഏറ്റവും അധികം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും പഴിയും കേട്ടത് ഞാന്‍ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തില്‍ സ്വീകരിച്ച വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് കൊണ്ടായിരുന്നു. ജനം ടിവിയും ജന്മഭൂമിയും അടങ

Full story

A`n{]mbw

വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങളും വന്യ മൃഗങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ ദാനങ്ങളാണ്;

മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യന്റെ ജീവചരിത്രത്തില്‍ കാലാകാലങ്ങളായി നിലനില്‍ക്കുന്നതാണ്. മൃഗങ്ങള്‍ മനുഷ്യജീവിതത്തില്‍ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനാദി കാലം മുതല്‍  ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ഗതാഗതം എന്നിവയ്

Full story