1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

eï\nð sIan¡ð Fôn\obdnwKv _ncpZ[mcnbpw Ct¸mÄ t{]mkkv Fôn-\obÀ Bbn tPmen t\m¡póXpw Bb {InkvXy³ bt¡m_mb bphXn¡v, {InkvXy³ I½yqWnänbnðs¸«hcnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. 25 hbÊv, 154 sk.an Dbcw, Ccp\ndw. amXm]nXm¡tfmsSm¸w eï\nð skänð sNbvXncn¡póp. bpsIbnð tPmenbpÅtXm, ]Tn¡pótXm BbhÀ¡v ap³KW\. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI þ 07908818503, Email – [email protected]

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se {]ap-J I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿pó {_n-«o-jv ]u-cXzw t\Snb {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v A-\p-tbm-Py-am-b hc-s\ tX-Sp-óp. 23 h-bkv, _-tbmþsa-Un-¡ð F-ôn-\obÀ. I-t¯m-enIv, HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« ssZ-h `-b-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn¨p-sIm-Åpóp. Iq-Sp-X-ð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07482080604

Full story

British Malayali

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv Ip-Spw-_-¯nð s]-« bp-h-Xn-¡v {In-kv-Xy³ ^m-an-en-bnð s]-« bp-hm¡-sf tX-Spóp. ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\v H-cp-§p-ó 26 h-b-kp-Å bphXn tI-c-f-¯nð tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿p-I-bmWv. bp-sIbntem A-ta-cn-¡bntem tPm-en sN-¿pó hn-Zym-`ym-k ap-Å bp-hm-¡Ä-¡v ap³-KW-\. hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI: 07413014405

Full story

British Malayali

e-ï³ F³-F-¨v-F-knð tUm-Îdm-b HmÀ-¯-tUm-Iv-kv {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[phn-s\ tX-Spóp. ]p-\À-hn-hm-l-am-Wv. 36/177 skân ao-äÀ D-bcw. {In-kv-Xy³ I-½yq-Wn-än-bn-se G-Xp hn-`m-K-¯nð B-tem-N-\-IÄ kzo-I-cn-¡pw. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI [email protected]

Full story

British Malayali

{_n«Wnð Ønc Xmakam¡nb N§\mtÈcn AXncq]X ]pcmX\ BÀkn IpSpw_¯nðs¸« _tbmsaUn¡ð kb³knð amtÌgvkv Un{Kn t\Sn bpsIbnð tPmen sN¿pó 26 hbÊv, 155 skäoaoäÀ Dbcw DÅ s]¬Ip«n¡v s{]m^jWen Izmfnänss^Umbn tPmen sN¿pó bphm¡fpsS amXm]nXm¡fnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-SpIþ 07981027854

Full story

British Malayali

e-ï-\nð F³-F-¨vF-kv ^mÀ-a-kn-kv-Ìm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 164 skân ao-äÀ D-bcw. bp-h-Xn-bp-sS Ip-Spw-_w e-ï-\nð sk-änð-Uv BWv. A\p-tbm-Pyam-b s{]m-^-j-W-ep-Ifm-b bp-hm-¡-fnð- \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ-¡v £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ07913684293

Full story

British Malayali

F³F-¨v-F-knð ^mÀ-a-kn-Ìv B-bn tPm-en t\m-¡p-ó 26 h-b-kp-Å ]q-cw \-£-{X-¯nð P-\n-¨ Cu-g-h bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð tPm-en-bp-Å Cu-g-h bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07828216888

Full story

British Malayali

_mw-¥q-cnð s\-äv hÀ-¡v F-ôn-\o-bdm-bn tPm-en sN-¿pó ln-µp Cu-g-h bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. _n sS-Iv _n-cp-Z-[m-cnbm-b bp-hm-hn-\v 32 h-b-km-Wv {]mbw. sh-fp-¯ \ndw. Xr-iqÀ kz-tZiw. ip-² Pm-X-Iw. sNdnb tZm-j-§-fp-sS Pm-X-I-§fpw tN-cpw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07429177751 (bpsI), 9349131735 (tIcf)

Full story

British Malayali

ate-jy-bnð A-\-en-än-¡ð t{]m-{Km-aÀ B-bn tPm-en sN-¿pó tdm-a³ I-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« (]m-em A-Xn-cq-]-X)- s]¬-Ip-«n-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. sa-en-ªv 5 A-Sn aq-óv C-ôv D-bcw, sh-fp-¯ \ndw. I-¼yq-«À k-b³-knð F-ôn-\o-b-dnw-Kv _n-cp-Zw t\Sn-b tijw -ate-jy-bn-se Iz-em-ew-]q-cn-em-Wv tPm-en sN-¿p-óXv. bp-sI-bnð sk-änð sNbvX F-ôn-\o-bÀ-, Fw_n-F, tlm-«ð am-t\-Pv-saâv s{]m-^-j-Wð-kv F-ón-hÀ-¡v ap³-KW-\.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I bpsIþ (07823888673), tI-cfwþ tPm-kv 9645925845, 8075596020

Full story

British Malayali

eï\nð _nkn\kv-- sN¿pó 39 hbkp-ff {Inkv--Xob hnizmkn-bmb bphmhv-- PohnX ]¦mfnsb tXSpóp. ]p\À-hnhmlhpw ]cnKWn¡s]-Spw.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07440598690

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]