1 GBP = 88.30 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

PÀ½-\n-bnð tUm-Îdm-b kp-µ-c\mb BÀ-kn bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 35 h-b-kv, 180 skân ao-äÀ D-b-cw. Zp-Èoe-§-sfmópw Cñ. PÀ-½-\n-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó A-¸À an-Unð ¢m-kv Ip-Spw-_-am-Wv bp-hm-hn-tâXv. bp-sI-bnð sa-Un-¡ð ^oð-Unð X-só tPm-en sN-¿p-ó-h-sc-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸Sp-I þ+4915214057872 (hm-Sv-km-¸v)

Full story

British Malayali

sUð-ln-bnð t{]m-{Kmw I¬-kÄ-«âmb D{Xw \-£-{X-¯nð ]ndó ln-µp bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. sh-fp-¯ \n-dw, 75 In-tem, Aô-Sn G-gn-ôv D-bcw. _m-¨neÀ Hm-^v BÀ-¡n-sS-Inð _n-cp-Zw t\Sn-b bph-Xn ]n-Pn-]n-]n-Fw t\-Snbn«pïv. Im-en¡-äv F³-sF-Sn, sF-sF-Fw _mw-¥qÀ F-ón-hn-S-§-fn-em-bn-cp-óp hn-Zym-`ymkw. sFF-kv A-Uo-j-Wð No-^v sk-{I-«-dn-bmb ]n-Xm-hv Xn-cp-h-\-´-]p-cw kz-tZ-inbpw \-thmZ-bm hn-Zym-e-b-¯nð {]n³-kn-¸m-fpamb am-Xm-hv sIm-«m-c-¡-c kz-tZ-in-\n-bp-am-Wv. G-I-aIÄ. bp-sI-bn-tem bp-Fkntem D-Å bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ [email protected]

Full story

British Malayali

tIc-f-¯nð P-\n-¨p h-fÀ-ó ]p-cm-X\ tdm-a³ Im-t¯m-en-¡ Ip-Spw-_-¯n-se tUm-ÎÀ s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ tX-Spóp. sh-fp-¯p sa-en-ª kp-µ-cn-, 23 h-b-kv, 169 skân ao-äÀ D-bcw. bp-sI-bn-ep-Å A\p-tbm-Pycmb tUm-ÎÀ-am-cnð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07464798032

Full story

British Malayali

bpsIbnð skänð sNbvXncn¡pó Kh-s×âv Fôn\obÀ Bbn tPmen sN¿pó HmÀ¯tUmIvkv bphXn¡v hcs\ tXSpóp. 28 hbÊv. {InkvXy³ aX¯nse GXp hn`mK¯nð \nópw BtemN\IÄ £Wn¡póp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI 07419337747

Full story

British Malayali

tI-c-f-¯nð I¬-kÄ«âv ^nkn-tbm-sX-dm-¸n-Ìv Bb BÀ-kn-F-kv-kn bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. (_n-]n-Sn, 1758 skân ao-äÀ D-b-cw, 26 hb-kv), hn-tZi-¯v tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bp-hm-hn-sâ ]n-Xmhv Xr-iq-cnse kÀ-¡nÄ C³-kv-s]-Î-dm-Wv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ uk 07588320657, india 00914802771156, mob- 00919961364699

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó F³F-¨v-F-knð tPm-en sN-¿p-ó Pm-t¡m-ss_-äv bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 23 h-bkv. bp-sI-bnð sk-änð sN-¿m³ tbm-Ky-X-bp-Å-hÀ-¡v ap³-K-W-\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07460590678/ 07737952048

Full story

British Malayali

eï³ F³-F-¨v-F-knð tUm-Îdmb HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. ]p-\À-hn-hm-l-am-Wv. 36 h-b-kv. 177 skân ao-äÀ D-bcw. {In-Ìy³ a-X-¯n-se G-Xp hn-`m-K-¯nð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ [email protected] Or [email protected]

Full story

British Malayali

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« 26 h-b-kpÅ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. sa-Un-¡ð C-ta-Pnw-Kv sS-Iv-t\m-fPn (tdUn-tbm-{Km^n) bnð _m-¨n-e³ Un{Kn t\Sn-b bp-hm-hv C-t¸mÄ C-´y-bnð tPm-en sN-¿póp. sh-fp-¯ \n-dw. 179 skân ao-äÀ D-bcw. bp-sI-bnð tPm-en sN-¿p-ó am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 0441174311334, 0447969196414

Full story

British Malayali

{_m³UUv Cet{ÎmWnIv--kv D]IcW§Ä h³ hne¡pdhnð hm§mhpó kabamWnXv. CXn\mbn hnhn[ Hm¬sse³ sh_v--sskäpIfpw kv--tämdpIfpw \ðIpó h³ Unkv--Iuïv Hm^dpIsf Ipdn¨v a\knem¡nbmð aXn. Cu Ahkc¯nð e`yamIpó GXm\pw BIÀjI§fmb Hm^dpIsf Ipdn¨mWv ChnsS ]cmaÀin¡póXv. AXmbXv Cu BgvNbnð kmwkMv 10 Côv Sm_v 179 ]uïn\v kz´am¡mhpóXmWv. AXpt]mse Xsó KymeIv--kn Fkv 7 FUvPn\v Unkv--Iuïv {]amWn¨v shdpw 450 ]uïv am{Xta \ðtIïXp-Åq. A]v--ssdäv hmIzw ¢o\À 31 ]uïv sImSp¯mð kz´am¡mw. CXn\v ]pdsa ]¯v ]uïn\v 3Pn t^mWpw Cu Unkv--Iuïv Ime¯v hm§m³ km[n-¡pw. kmwkMv 10 Côv Sm_v 179 ]uïn-\v Cu Ahkc¯nð BÀtKmkv Uoenð \nópw kmwkMnsâ F 10.1 Côv 16 Pn_n F^vF¨vUn Sm»äv 10 ]uïv hu¨À klnXw shdpw 179 ]uïn\v hm§m³ km[n¡pw. Cu hu¨À BÀtKmknð \nópapÅ ASp¯ ]Àt¨kv thfbnð {]tbmP\s¸Sp¯mhpóXmWv. \nehnð Cu Sm_n\v tPm¬ sehnknepw Idoknepw sSkv--tImbnepw 199 ]u-ïv hnebpïv. CXns\m¸w 10 ]uïv hu¨dpw IqSn e`n¡pótXmsS CXv tamia&ntil

Full story

British Malayali

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« Fw-_n-_nF-kv tbm-Ky-X-bp-Å bphXn-¡v hc-s\ tX-Spóp. C-t¸mÄ tI-c-f-¯nð tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v 25 h-b-km-Wv {]mbw. HmÀ-¯-tUm-Iv-kv, amÀ-t¯mam, Im-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-sI-bn-ep-Å bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 0447863999271 or 0447969196414 (bpsI)

Full story

[4][5][6][7][8][9][10][11]