1 GBP =88.10 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Zp_mbnð Ce{În¡ð Fôn\obÀ Bbn tPmensN¿pó HmÀ¯tUmIvkv {InkvXy³ bphmhv (26), bpsIbnð ØncXmakam¡nbtXm tPmensN¿pótXm hnZym`ymkapÅXpw ssZh`bhpapÅ bphXnIfnð \nóv BtemN\IÄ £Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ +971528395577, +91þ9847680231

Full story

British Malayali

bpsI- ]u-cXzw t\Sn-b bp-sI-bnð ^mÀ-a-kn-Ìv B-bn tPm-en sN-¿pó tdm-a³ Im-¯-enIv bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b h-c-s\ tX-Sp-óp. 24 hb-kv BWv. ssZ-h-`-b-hpw hn-Zym-`ym-k-hp-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07863 768815, 07578 772432

Full story

British Malayali

Ip-ssh-änð sa-¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-bdm-b {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Ivkv bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 27 h-b-km-Wv {]mbw. \m-«nð ]-¯-\w-Xn-« kz-tZ-inbm-b bp-hm-hn-\v 180 skân-ao-ä-dm-Wv D-bcw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ sPkn: 07846174997

Full story

British Malayali

{]ap-J Øm-]-\-¯nð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-sI-bnð sk-än-em-bn-cn-¡p-ó {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v (29 h-bkv) A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07419337747

Full story

British Malayali

t_mw-s_-bnð P-\n-¨p h-fÀ-óv bp-sI-bnð \-gv-km-bn (C-c-«IÄ, h-b-kv 28) tPm-en sN-¿p-ó Im-¯-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« kp-µ-cn-Ifm-b bp-h-Xn-IÄ-¡v A-\p-tbm-Py-am-b hn-hmlm-tem-N-\IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ 07877565316

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se {]ap-J I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿p-ó _tbm þsa-Un-¡ð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó 24 h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v Im-¯-en-Iv, HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« ssZ-h-`-b-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07424128187

Full story

British Malayali

Ipssh-änð \-gvkm-b a-[y-h-b-kv-Ibm-b kv-{Xo-¡v hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 50 h-bkv. ]p-\-À-hn-hm-l-amWv. {In-kv-Xy³ a-X-¯nð-s¸-« G-Xp hn-`m-K-¯nð \n-ópw kzo-I-cn-¡pw. 50þ55 hb-kv A-`n-Im-ayw. bp-sI-bnð sk-änð -sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-hÀ-¡v ap³-KW\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07413014405

Full story

British Malayali

bpsIbnð Ønc Xmakamb {InkvXy³ bphmhn\p (37) A\ptbmPy-cmb bphXnIfnð \ntóm c£nXm¡fnð \ntóm hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. _m[yXIfnñm¯ ]p\À hnhmlhpw ]cnKWn¡póXmbncn¡pw. IqSpXð hnhc-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI Phone/WhatsApp: 07564303089

Full story

British Malayali

tkm-^v-äv sh-bÀ F-ôn-\o-b-dnw-Knð Fw sS-Iv t\Snb kpµ-c\m-b bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó {In-kv-Xy³ s]¬-Ip-«n-I-fp-sS (Im-t¯m-enIv, Pm-¡-ss_äv, HmÀ-¯-tUm-Ivkv) am-Xm-]n-Xm¡fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. C-t¸mÄ t\m-¡n-b-bp-sS sS-Iv-\n-¡ð eo-Uv B-bn tPm-en sN-¿póp. 26 h-b-kv, 170 sk.ao D-b-cw. 68 Intem `mcw. ae-¦-c Im-t¯m-en-Iv (aq-hm-äp]pg cq]-X) B-Wv bp-hmhv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI Raju Joseph:- 07584096410

Full story

British Malayali

bpsIbnð skänð Bb tdma³ Imt¯men¡m bphXnbv-¡v (\gvkv, 23 hbÊv, 160 skao) A\ptbmPyamb hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. bpsIbntem, bptdm¸ntem, aäv-- hntZi cmPy§fntem GsX¦nepw s{]m^-jWð taJebnð tPmensN-¿pó tdma³ Im¯enIv bphm¡fnð \nópw BtemN\IÄ £Wn¡póp. bpsIbnepÅhÀ¡p ap³-K-W-\. _-Ô-s¸-S-p-I þ 07428 296084/ 07859 891998

Full story

[2][3][4][5][6][7][8][9]