1 GBP= 81.60 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

e-ï-\nð F³-F-¨vF-kv ^mÀ-a-kn-kv-Ìm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 164 skân ao-äÀ D-bcw. bp-h-Xn-bp-sS Ip-Spw-_w e-ï-\nð sk-änð-Uv BWv. A\p-tbm-Pyam-b s{]m-^-j-W-ep-Ifm-b bp-hm-¡-fnð- \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ-¡v £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ07913684293

Full story

British Malayali

F³F-¨v-F-knð ^mÀ-a-kn-Ìv B-bn tPm-en t\m-¡p-ó 26 h-b-kp-Å ]q-cw \-£-{X-¯nð P-\n-¨ Cu-g-h bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð tPm-en-bp-Å Cu-g-h bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07828216888

Full story

British Malayali

_mw-¥q-cnð s\-äv hÀ-¡v F-ôn-\o-bdm-bn tPm-en sN-¿pó ln-µp Cu-g-h bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. _n sS-Iv _n-cp-Z-[m-cnbm-b bp-hm-hn-\v 32 h-b-km-Wv {]mbw. sh-fp-¯ \ndw. Xr-iqÀ kz-tZiw. ip-² Pm-X-Iw. sNdnb tZm-j-§-fp-sS Pm-X-I-§fpw tN-cpw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07429177751 (bpsI), 9349131735 (tIcf)

Full story

British Malayali

ate-jy-bnð A-\-en-än-¡ð t{]m-{Km-aÀ B-bn tPm-en sN-¿pó tdm-a³ I-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« (]m-em A-Xn-cq-]-X)- s]¬-Ip-«n-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. sa-en-ªv 5 A-Sn aq-óv C-ôv D-bcw, sh-fp-¯ \ndw. I-¼yq-«À k-b³-knð F-ôn-\o-b-dnw-Kv _n-cp-Zw t\Sn-b tijw -ate-jy-bn-se Iz-em-ew-]q-cn-em-Wv tPm-en sN-¿p-óXv. bp-sI-bnð sk-änð sNbvX F-ôn-\o-bÀ-, Fw_n-F, tlm-«ð am-t\-Pv-saâv s{]m-^-j-Wð-kv F-ón-hÀ-¡v ap³-KW-\.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I bpsIþ (07823888673), tI-cfwþ tPm-kv 9645925845, 8075596020

Full story

British Malayali

eï\nð _nkn\kv-- sN¿pó 39 hbkp-ff {Inkv--Xob hnizmkn-bmb bphmhv-- PohnX ]¦mfnsb tXSpóp. ]p\À-hnhmlhpw ]cnKWn¡s]-Spw.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07440598690

Full story

British Malayali

Cugh bphmhv (28 ) Bbneyw \-£{Xw, A¡uïvkv amt\PÀ (MBA Finance & HR) bp-sI-bnepÅ s]¬Ip«nIfpsS c£mIÀ¯m¡fnð \nópw A\ptbmPyamb hnhml BtemN\IÄ £Wn-¡póp. contact number -07852712357

Full story

British Malayali

bpsIbnð IpSpw_ ktaXw ØncXmakam¡nb amXm]nXm¡fpsS a-IÄ¡v A\ptbmPyamb hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. 23 h-b-kv. 160 sk-an D-bcw. _nUn-F-kv cïmw hÀ-jw ]Tn¡póp. s{]m^jWen Izmfnss^Uv Bb bphm¡fpsS amXm]nXm¡fnð \nóv A\ptbmPyamb hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. {InkvXy³ GXpamImw. 07535520052. email. [email protected]

Full story

British Malayali

Pq\nbÀ tUm-Î-dm-bn F³-F-¨v-F-knð tPm-en sN-¿p-ó BÀ-kn-F-kvkn bp-h-Xn-¡v B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 24 h-b-kv, 5.5 A-Sn D-bcw, sh-fp-¯ kpµcn, ssZ-h hn-izmkn. bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó Im-¯-en-Iv bp-hm-¡-Ä-¡v ap³-K-W\.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 00447834830935  

Full story

British Malayali

Fw_n-_nF-kv ss^-\ð C-b-dn-\v ]Tn-¡p-ó sa-en-ªv kp-µ-cnbmb {In-kv-Xy³ s]-¬-Ip-«n-¡v ( 24 h-bkv) A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó-tXm, t]m-kv-äv {Km-Pp-th-j-³ sN-¿p-ó-tXm bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-óp-am-Wv B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-ó-Xv. HmÀ-¯tUmIv-kv, Pm-¡-ss_-ävkv, amÀ-t¯mam, a-e-¦-c Im-¯-en-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« 30 h-b-knð Xm-sg-bp-Å bp-hm-¡Ä A-`n-Im-ayw.   Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI 971 50 3437722. / 07962200998 or [email protected] [email protected]

Full story

British Malayali

J-¯-dnð tPm-en sN-¿p-ó G-I-a-I\m-b \m-bÀ bp-hm-hn-\v D-bÀ-ó hn-Zym-`ym-kw t\Sn-b bp-h-Xn-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-ópw hnhml B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 30 h-bkv, \-£{Xw tc-hXn. sIm-¨n-bn-se A-dn-b-s¸-Sp-ó \m-bÀ Ip-Spw-_-¯nð-s¸-« bp-hm-hv bp-sI-bn-em-Wv D-ó-X hn-Zym-`ym-kw \-S-¯n-b-Xv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 00919846462795

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]