1 GBP= 82.20 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Imªn-c¸-Ån cq-]-X-bn-se ]p-cm-X-\ I-t¯m-en-¡m Ip-Spw-_-¯n-se tUm-Î-dm-b bp-h-Xn¡v A\p-tbm-Pyam-b hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 25 h-b-kv, 168 skân ao-äÀ D-bcw. Fw-_n-_nF-kv ]T-\w I-gn-ªv ]n-Pn {]-th-i-\-¯n-\m-bn X-¿m-sd-Sp-¡p-óp. s{]m-^-jW-en tbm-Ky-X- t\-Snb, 25\pw 29\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v N-h-d am-{Sn-tam-Wn-bð ssk-äv k-µÀ-in-¡mw þ Ckpy75557 Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI þ 9605 828 836

Full story

British Malayali

Xr-iq-cnse Cugh bp-h-Xn-bv¡v A\ptbmPy-am-b BtemN\IÄ £Wn¡p-óp. 2014ð hnhml tamN-\w t\Sn-b bp-h-Xn-bv-¡v H-cp a-I-\p-ïv. tNm-Xn \-£-{Xw. 40 h-b-kv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07913005412

Full story

British Malayali

bpsI-bnð amXm]nXm¡tfmsSm¸w Xmakn-¡pó {_n«ojv ]ucXzapÅ-Xpw, eï\nð tPmen sN¿póXp-amb amÀt¯m½m k`mwK-amb bph-Xn-¡v (24 h-bkv) A\ptbmPy-amb hnZym`ymk tbmKyXbpÅ bphm¡fpsS amXm]nXm¡-fnð \nóv hn-hml BtemN\IÄ £Wn-¡p-óp. IqSpXð hnhc§Ä¡v Xmsg sImSp¯ncn¡pó Csa-bnð Asñ-¦nð t^m¬ \¼À hgn _-Ôs¸SpI. t^m¬ þ 07886414009 / 07588435002, Csabnð þ [email protected]     

Full story

British Malayali

F³-F-¨v-F-knð ]n-Pn tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿pó I-t¯m-en-Iv bp-hm-hn-\m-bn A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. ]p-\À-hn-hm-l-amWv. 36 h-b-kv, 177 skân-ao-äÀ D-bcw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ[email protected]

Full story

British Malayali

eï\nð sIan¡ð Fôn\obdnwKv _ncpZ[mcnbpw Ct¸mÄ t{]mkkv Fôn-\obÀ Bbn tPmen t\m¡póXpw Bb {InkvXy³ bt¡m_mb bphXn¡v, {InkvXy³ I½yqWnänbnðs¸«hcnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. 25 hbÊv, 154 sk.an Dbcw, Ccp\ndw. amXm]nXm¡tfmsSm¸w eï\nð skänð sNbvXncn¡póp. bpsIbnð tPmenbpÅtXm, ]Tn¡pótXm BbhÀ¡v ap³KW\. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI þ 07908818503, Email – [email protected]

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se {]ap-J I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿pó {_n-«o-jv ]u-cXzw t\Snb {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v A-\p-tbm-Py-am-b hc-s\ tX-Sp-óp. 23 h-bkv, _-tbmþsa-Un-¡ð F-ôn-\obÀ. I-t¯m-enIv, HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« ssZ-h `-b-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn¨p-sIm-Åpóp. Iq-Sp-X-ð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07482080604

Full story

British Malayali

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv Ip-Spw-_-¯nð s]-« bp-h-Xn-¡v {In-kv-Xy³ ^m-an-en-bnð s]-« bp-hm¡-sf tX-Spóp. ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\v H-cp-§p-ó 26 h-b-kp-Å bphXn tI-c-f-¯nð tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿p-I-bmWv. bp-sIbntem A-ta-cn-¡bntem tPm-en sN-¿pó hn-Zym-`ym-k ap-Å bp-hm-¡Ä-¡v ap³-KW-\. hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI: 07413014405

Full story

British Malayali

e-ï³ F³-F-¨v-F-knð tUm-Îdm-b HmÀ-¯-tUm-Iv-kv {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[phn-s\ tX-Spóp. ]p-\À-hn-hm-l-am-Wv. 36/177 skân ao-äÀ D-bcw. {In-kv-Xy³ I-½yq-Wn-än-bn-se G-Xp hn-`m-K-¯nð B-tem-N-\-IÄ kzo-I-cn-¡pw. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI [email protected]

Full story

British Malayali

{_n«Wnð Ønc Xmakam¡nb N§\mtÈcn AXncq]X ]pcmX\ BÀkn IpSpw_¯nðs¸« _tbmsaUn¡ð kb³knð amtÌgvkv Un{Kn t\Sn bpsIbnð tPmen sN¿pó 26 hbÊv, 155 skäoaoäÀ Dbcw DÅ s]¬Ip«n¡v s{]m^jWen Izmfnänss^Umbn tPmen sN¿pó bphm¡fpsS amXm]nXm¡fnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-SpIþ 07981027854

Full story

British Malayali

e-ï-\nð F³-F-¨vF-kv ^mÀ-a-kn-kv-Ìm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 164 skân ao-äÀ D-bcw. bp-h-Xn-bp-sS Ip-Spw-_w e-ï-\nð sk-änð-Uv BWv. A\p-tbm-Pyam-b s{]m-^-j-W-ep-Ifm-b bp-hm-¡-fnð- \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ-¡v £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ07913684293

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]