1 GBP= 81.30 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Cugh bphmhv (28 ) Bbneyw \-£{Xw, A¡uïvkv amt\PÀ (MBA Finance & HR) bp-sI-bnepÅ s]¬Ip«nIfpsS c£mIÀ¯m¡fnð \nópw A\ptbmPyamb hnhml BtemN\IÄ £Wn-¡póp. contact number -07852712357

Full story

British Malayali

bpsIbnð IpSpw_ ktaXw ØncXmakam¡nb amXm]nXm¡fpsS a-IÄ¡v A\ptbmPyamb hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. 23 h-b-kv. 160 sk-an D-bcw. _nUn-F-kv cïmw hÀ-jw ]Tn¡póp. s{]m^jWen Izmfnss^Uv Bb bphm¡fpsS amXm]nXm¡fnð \nóv A\ptbmPyamb hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. {InkvXy³ GXpamImw. 07535520052. email. varghesemaa@hotmail.co.uk

Full story

British Malayali

Pq\nbÀ tUm-Î-dm-bn F³-F-¨v-F-knð tPm-en sN-¿p-ó BÀ-kn-F-kvkn bp-h-Xn-¡v B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 24 h-b-kv, 5.5 A-Sn D-bcw, sh-fp-¯ kpµcn, ssZ-h hn-izmkn. bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó Im-¯-en-Iv bp-hm-¡-Ä-¡v ap³-K-W\.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 00447834830935  

Full story

British Malayali

Fw_n-_nF-kv ss^-\ð C-b-dn-\v ]Tn-¡p-ó sa-en-ªv kp-µ-cnbmb {In-kv-Xy³ s]-¬-Ip-«n-¡v ( 24 h-bkv) A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó-tXm, t]m-kv-äv {Km-Pp-th-j-³ sN-¿p-ó-tXm bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-óp-am-Wv B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-ó-Xv. HmÀ-¯tUmIv-kv, Pm-¡-ss_-ävkv, amÀ-t¯mam, a-e-¦-c Im-¯-en-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« 30 h-b-knð Xm-sg-bp-Å bp-hm-¡Ä A-`n-Im-ayw.   Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI 971 50 3437722. / 07962200998 or jacob@metalhouse.ae /reji_pune@yahoo.co.uk

Full story

British Malayali

J-¯-dnð tPm-en sN-¿p-ó G-I-a-I\m-b \m-bÀ bp-hm-hn-\v D-bÀ-ó hn-Zym-`ym-kw t\Sn-b bp-h-Xn-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-ópw hnhml B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 30 h-bkv, \-£{Xw tc-hXn. sIm-¨n-bn-se A-dn-b-s¸-Sp-ó \m-bÀ Ip-Spw-_-¯nð-s¸-« bp-hm-hv bp-sI-bn-em-Wv D-ó-X hn-Zym-`ym-kw \-S-¯n-b-Xv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 00919846462795

Full story

British Malayali

BÀ-kn hn-`m-K-¯nð-s¸-« 31 h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. C-Sp-¡n Pnñ-bn-se A-¸À an-Unð ¢m-kv Ip-Spw-_-¯nð-s¸-«- bp-h-Xn ^n-\m³-kv Bâv amÀ-¡-änw-Knð Fw_n-F ]m-km-bn tI-c-f-¯n-se kz-Im-cy Øm-]-\-¯nð A-kn-Ìâv am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv. Ip-Spw-_-¯n-se C-f-b a-I-fm-Wv bp-hXn. hn-Zym-k-¼-ó-cm-b, C-´ybntem hn-tZ-it¯m sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡pó BÀ-kn bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI 00919447825241 / 00914868232193 (Kerala), 007403355351, 07536330730 (UK)

Full story

British Malayali

_mw¥qcnð ko\nbÀ tkm^väv--shbÀ Fôn\o-bÀ Bbn tPmen sN¿pó 27 h-bkpÅ HmÀt¯mtUmI-vkv bphm-hn\v (6 ASn Dbcw) h[phns\ Bhiy-apïv. \m«ntem bpsIbntem DÅ A\ptbmPycmb s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð\nópw BtemN\IÄ £Wn¨psImÅp-óp. _nsSIv, _nUnFkv ap³-KW\. _Ôs¸tSï \¼Àþ amXyp 07838767226.

Full story

British Malayali

bpsI-bnð \gvkv Bbn tPmen sN¿pó Cugh bphmhn\v (27/168, CS-¯cw IpSpw_w) Xmð¸cyapÅ bphXnIfpsS c£nXm¡fnð \nópw BtemN\IÄ £Wn¡p-óp. _Ô-s¸-tSï \¼À þ +91 9895551381, +44 07412570160

Full story

British Malayali

FdWm-Ip-fw A-¦-am-en A-Xn-cq-]-X-bn-se ]p-cm-X-\ Ip-Spw-_-¯n-se BÀ-kn bp-hm-hv C-S¯-cw Ip-Spw-_-§-fn-se A\p-tbm-Pycm-b s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. kz-´-am-bn _n-kn\-kv sN-¿p-ó bp-hm-hn\v 29 h-b-km-Wv {]m-bw. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-Sp-Iþ amÀ-«n³þ 07528742679

Full story

British Malayali

Aôp-hÀ-jw ap³-]v `À-¯m-hv \-ã-s¸-«-hfpw c-ïv B¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-hp-am-b 36 h-b-kp-Å \-¼q-Xn-cn bp-hXn (Fw-F-kv-kn ^n-kn-Ivkv, K-h¬-saâv l-bÀ-sk-¡ï-dn kv-IqÄ, ko-\n-bÀ So¨À) bp-sI-bnð Øn-c-Xm-a-k-am¡n-b hnZym k-¼-ócm-b bp-hm-¡-fnð \n-ópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ 07551896609

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]