1 GBP= 81.30 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

tbmÀ-¡nse ku¯v C-´y³ sd-kvv-täm-dân-te-¡v \n-ch-[n H-gn-hpIÄ. kÀ-Æokv (3) A-kn-kväâv sj-^v (1) In-¨³ t]m-«À (1) F-ón ta-J-e-I-fn-em-Wv H-gn-hpIÄ. Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI. Ph:07970 672816, Suresh:07809543247

Full story

British Malayali

s_ð-^m-Ìnð Xm-a-kn-¡m³ aebm-fn- knwKnÄ dqw At\zjn¡póp .s_ð^mÌnð GsX¦nepw Øe¯p t]bnMv KÌv Bbn«p Xmakn¸n¡phm³ Xmev]cyw Dsï¦nð ZbhpsNbvXv tIm¬SmÎv sN¿pI. t^m¬ \¼À 07436286919  

Full story

British Malayali

FkIv-kv Iu-ïn-bnð sNwkv-t^mÀ-Uv kn-än-bp-sS lr-Z-b `mK-¯v Øn-Xn sN-¿p-ó tI-cf sd-kv-täm-dân-te-¡v {]m-ho-Wy-ap-Å sj-^n-s\ B-h-iy-apïv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI 07503973972 Live Dosa, 43 Duke Street, Chelmsford, Essex, CM1 1JA

Full story

British Malayali

G{]nð Ahkm\t¯mSv IqSn Hcp amkt¯¡v ku-¯m]vS\nð DÅ aebmfn Z¼XnIÄ¡v ho«p klmb¯n\mbn aebmfn bphXnsb Bhiyapï. Xn¦Ä apXð i\n hsctbm AtXm 4 BgvN XpSÀ¨bmbn \nð¡mhpóhÀ¡v Zbhmbn kao]n¡mhpóXmWv . cmhnse ap-Xð ssh-Ip tócpw hsc \nev¡m³ ]äpóhscbpw ]cnKWn¡póXm-Wv. hnfnt¡ï \¼À : 07595534050

Full story

British Malayali

sU-h-Wnð {]-hr-¯n-¡p-ó tlm-kv-]n-äm-en-än Iym-ä-dn-Mv _n-kn\-kv Øm-]-\-¯n-te-¡v Ip-¡n-s\ B-h-iy-apïv. aq-óv hÀ-jw an-\n-aw {]-hr-¯n ]-cn-N-b-ap-Å B-sf-bm-Wv B-h-iyw. \ñ I-ayq-Wn-t¡-j³ kv-In-epw, {]m-K-Ûhpw D-Å-hÀ-¡v ap³-KW-\. G-jy-¡mÀ¡pw Cw-¥n-jp-ImÀ¡pw At]-£n¡mw Xm-Xv-]cyw D-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI Gobu  07974936815. or send CV to gobu@email.com   Øm-]-\-¯n-sâ A-{U-kpw a-äv hn-h-c-§fpw: A-{Ukv; café name :A35Pit stop Address     :Killington                   :Gammon hills                          :Axminster                    :Devon,uk,EX13 7RB POSITION : COOK(ENGLISH AND ASIAN)                     MINIMUM 3YR EXPERIENCE AND ABILITY TO MANAGE BUSY

Full story

British Malayali

_nkn\Êv hn]peoIcn¡póXnsâ `mKam-bn t\mÀ-t¯¬ A-b-À-e-ânð \ñ \nebnð {]hÀ¯n¨p sImïncn¡pó ""C´y³ Idn tS-¡v Fth'' te¡v {]hÀ¯n ]cnNbapÅ sj^ns\ Bhiyapïv. hÀ¡nwKv ]mSvW-dmbn tPmen sN¿phm³ B{Kln¡póhÀ¡v ap³KW\ \ðIpóXmbncn¡pw. IqSpXð hnh-c§Ä¡v _Ô-s¸-SpI þShaji on +447877731744.

Full story

British Malayali

 There is a vacancy as a sales assistant, full time job in a petrol station near banbury, any one interested to change the job or looking for  a job please contact Mr Tony  on his mobile number: 07411 919754 or Mr Liju Joseph (Secretary IMA ) Mobile Number: 07846 293421.  

Full story

British Malayali

am-ô-Ì-dnð Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fn Z-¼-Xn-I-fp-sS 14 Bgv-N {]m-bam-b Ip-ªn-s\ t\m-¡m³ t_-_n knä-sd B-h-iy-apïv. Ip-ªn-s\ ]-cn-]m-en-¡p-ó-Xn-\mbn a-e-bm-fn bp-h-Xn-I-sf B-Wv th-ïXv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpIþ 07723059341

Full story

British Malayali

Staff required for premier convenience and off license store in Andover near Basingstoke Interested please contact 07575411949.  

Full story

British Malayali

H-cp h-b-kpw A-ôp-h-bkpw {]m-b-ap-Å Ip-ªp§-sf t\m-¡m³ slÀ-t^mÀ-Uv-sj-b-dn-se dn-Iv-am-³-kv hÀ-¯nð Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fn Ip-Spw-_-¯n-\v \m-\n-sb th-Ww. Xn-¦Ä ap-Xð sh-f-fnh-sc cm-hn-se F-«p-apXð 6.30h-sc-bm-Wv k-abw. ho-«nð-\nópw aq-óp-an-\n-äv Zq-c-¯n-ep-Å kv-Iq-fnð Ip-«n-sb sIm-ïp-hn-Sp-Ibpw Xn-cn¨p-sIm-ïp h-cn-Ibpw th-Ww. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ Roshan on : Mobile - 07525851012 Land line: 01923 330 500

Full story

[1][2]