1 GBP = 85.80 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Cóv ( sabv 28) ]ndómÄ Hón¨p BtLmjn¡m³ Z¼XnIÄ¡v Akpe` ku`m-Kyw. se-kvädn\p ASp¯v tem§v_tdmbnð Xmakn¡pó ASqÀ kztZin A\nð ]nÅbv¡pw `mcy joP A\nen\pamWv-- Htc Znhkw ]ndómÄ BtLmjn¡m³ Ahkcw e`n¨Xv. AÑ\pw A½bv¡pw ]ndómÄ a[pcw k½m\n¨v-- a¡Ä BImipw AÀPp-\pw. IqsS Ih{ân lnµp kamPw AwK§fpw.

Full story

British Malayali

tdmkn\v ]ndómÄ Biw-kIÄ kÀhcmPy sXmgnemfn Zn\amb sabv Hón\v ]ndómÄ BtLmjn¨ k-vI-t´mÀ¸nse tdmkv Pn½n¨\p H-cm-bn-cw ]n-d-ómÄBiwk-IÄ.   ]ndómÄ aw-K-f§fpambn {]nb Iq«pImcn¡v kmenkv_cn, k-vI-t´mÀ]v aebmfn kaqlhpw kl[À½nWn¡v H-cm-bn-cw kv-t\-l-t¯m-sSbpw {]mÀ°-\-tbm-sSbpw `À¯mhv Pn½n¨-\pw, A½bv¡v]n-d-ómÄ ap¯-§-tfm-sS a-¡fmb s^_n\pw s^enI-v-kpw hÀ-Ko-kv ]p-Xp-ti-cn-¡v B-iw-kIÄ Cóv 70mw ]n-d-óm-Ä a-I-t\m-sSm-¸w BtLm-jn-¡p-ó hÀ-Ko-kv ]p-Xp-ti-cn-¡v H-cm-bncw B-iwk-I-tfm-sS tÌm¡v Hm¬ {Sânð Xm-a-kn-¡pó a-I³ A-\nð ]p-Xp-ti-cnbpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw. A-¦-am-en- ap-¡-óqÀ kz-tZ-inbm-b hÀ-Ko-kv C-t¸mÄ a-I-t\m-sSm-¸w A-h-[n-¡m-ew sN-e-h-gn-¡m-\m-bn bp-sI-bn-se-¯n-bn-«pïv. dn-s«-tb-Uv ssl-kv-Iq-Ä A-[ym-]-I-\m-Wv hÀ-Ko-kv.

Full story

British Malayali

Cóv Hómw ]nd-ómÄ BtLm-jn-¡pó Bákv tacn tPmjn¡v Hcm-bncw ]nd-ómÄ Biw-k-IÄ t\cpóp. H¯ncn kvt\l-t¯m-sS A¸m, A-½ F-ón-hÀ-s¡m¸w tlhmÀUvkvlo¯v ae-bmfn k-aq-lhpw...

Full story

British Malayali

C-óv 46mw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó eï\nse kmw Xn-cp-hm-Xn-en-\v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp.. Ip-Spw-_mw-K-§fpw kp-lr-¯p-¡-fpw.. H¸w {_n-«o-jv- ae-bm-fn- So-w Aw-K-§-fpw...

Full story

British Malayali

11þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó Aeo-\ a-cn-b-«n-\v lrZ-bw \n-d-ª B-iw-k-IÄ t\-cp-óp.. tIm-in C-Sn-¡p-f, t_m_n-\ am-Xyp, B³-Uv-en-än-se kn-kv-äÀ sF-an tIm-in F-ón-hÀ...

Full story

British Malayali

\msf 4þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó an-e³ tam-\v lrZ-bw \n-d-ª ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\-cp-óp...

Full story

British Malayali

Có-se ]Xns\«mw h-bÊv BtLmjn¨ A½p Fó sjdn³ tamÄ¡v Pò Zn\miwk-IÄ t\-cpóp. ]IzXtbmsS Imcy§Ä sNbvXv Pohn¡phm³ X¡h®w ssZhw \nsó A\p{Kln¡s«. BiwkItfmsS apó A-¨m¨³, Pn\p, tPmiph, a\p A¦nÄ, enÊn Bân F-ón-hÀ......

Full story

British Malayali

Cóse \memw ]ndómÄ BtLm-jn¨ s_ôan³ tam\v UmUnbpsSbpw a½nbpsSbpw Hcmbncw ]ndómÄ ap-¯-§Ä...

Full story

British Malayali

Cóv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó t\m-«nw-Kv-lm-an-se ju¬ _m-_p-hn-\v B-iw-k-IÄ t\-cpóp. A-¨³ _m_p Hu-tk¸v, A-½, a-äp Ip-Spw-_mwK§Ä F-ón-hcpw... Iq-Sm-sX Nm-e-¡p-Sn N-§m-¯-¯n-sâ-bpw lrZ-bw \n-d-ª P-ò-Zn\m-iw-k-IÄ...

Full story

British Malayali

C-óv Bdmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó tPmhn-\ Pn-Pn-¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp... ]-¸, a½n, tPm-kn³ tN-«mbn, tPmjv-\ tN-¨n F-ón-hÀ...

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]