1 GBP= 86.60 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

hnhml PohnX¯nsâ {In-kväð Pq_nen BtLmjn¡p-ó amðsh\nse kp\nð tPmÀPn\pw Zo]bv¡pw kvt\l a[pcw ]-¦n«v kplr¯p¡fpsS hI hn-cpóv. X§Ä¡nSbnð BZyw F¯nb {In-kväð Pq_nen kIpSw_w BtLmjam¡pI Bbncpóp amðsh\nse IpSpw-_§Ä.   {]nb ]¸¡pw A½bv¡pw kvt\lmiwkItfmsS a¡Ä tPmÀPp-Ip«n, lóm tamÄ, tPm-sk^v. IqsS Hm-k-t{Senbbnð \nópw ktlmZc³ Zo]phpw IpSpw_hpw.

Full story

British Malayali

hn-hm-l-hmÀ-jn-Imw B-tLm-jn-¡p-ó A¸¨n hn-^n¡pw A½ _n-µp-hn\pw H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ... kv-t\-l-t¯m-sS an-¡, sa¡n, knÔpP.

Full story

British Malayali

\m-sf (26/5/15) \memw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó {io-Pn-¯n\pw ku-ay-bv¡pw H-cm-bn-cw aw-K-fm-iw-k-IÄ kv-t\-l-t¯m-sS Ip-Spw-_mw-K-§fpw _-Ôp-¡fpw.

Full story

British Malayali

C-óv (19þ5þ2015) F«mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó {]n-b am-Xm-]n-Xm¡Ä km-an\pw \n-kn-¡pw H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ kv-t\-l-t¯m-sS a-I-Ä tPm-\ acn-b kmw

Full story

British Malayali

\m-sf (1.5.2015) 15mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó k-Pp a-tcm-«n-¡p-SnþAð-t^m³-k-bv-¡pw H-cm-bn-cw hn-hm-l-hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ.. kv-t\-l-t¯m-sS a-¡Ä sF-izcy, B-jv-\m..

Full story

British Malayali

{]-Ì-Wnð C-óv (29þ04þ2015-) 19mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw (29þ04þ1996) B-tLm-jn-¡p-ó A-\nþte-J Z-¼-Xn-IÄ-¡pw 13mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw (29þ-04þ2002)B-tLm-jn-¡pó tPm-tam³þ_n-µp Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bncw hn-hm-l-hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ.  

Full story

British Malayali

27mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó A¸ sN-dn-bm\pw A½ A-¨m-½-bv¡pw hn-hm-l-hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ... aw-K-f-§Ä t\À-óp-sIm-ïv a-¡Ä Ae³, Að-¡, A-hn³.

Full story

British Malayali

C-óv am-ô-Ì-dnð F«mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó km-_p Np-ï-¡m-«nð þ kv-an-Xm km-_p Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bncw B-iw-k-IÄ. B-iwk-I-tfm-sS kp-lr-¯p-¡Ä, _-Ôp¡Ä, H-¸w {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-K-§-fpw

Full story

British Malayali

C-óv (26/04/2015) 39mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ]-¸-bv¡pw a-½n¡pw B-bn-cw B-iw-k-I-Ä t\-cp-óp. kv-t\-l-t¯m-sS _o-\, tkm-Wn-b H¸w ku-aybpw Ip-Spw-_mw-K-§fpw.

Full story

British Malayali

Cóv H-¼Xmw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¡pó tkmWntN¨n¡pw F_nNm¨\pw Fñm hn[ BiwkIfpw t\cp-óp.  kuay B³Uv- ^manen, _o\ B³Uv- ^manen

Full story

[4][5][6][7][8][9][10][11]