1 GBP= 80.20 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Cu-Pn-]v-Xnð-\n-óv apw-ss_-bn-te-¡v C-am³ A-l½-Zv F-¯nb-Xv ImÀtKm hn-am-\-¯n-emWv. A-ªq-dn-te-sd Intem `m-c-ap-Å A-h-sc, hoSp-s]m-fn-¨v ]p-d-s¯-¯n-¨v s{I-bn-\nð Xq-¡n ImÀtKm hn-am-\-¯n-en-cp-¯n-bm-Wv apw-ss_-bn-se-¯n-¨Xv. apw-ss_-bnð Ah-sc Nn-In-Õn-¡m³ B-ip-]-{Xn-¡v {]-tXy-I sI-«n-Sw ]-Wn-tb-ïn-h-óp. tem-Iw ap-gp-h³ {i-²n-¨ Cu X-Sn-Ip-d-bv-¡ð Nn-In-Õ A-Xn-th-Kw ^-e-{]m-]v-Xn-bn-te-¡v \o-§p-I-bm-sW-óm-Wv G-ähpw ]pXn-b dn-t¸mÀ-«v. H-cn-¡-epw \n-e-bv-¡m-¯ hn-i-¸m-Wv C-ams\ Cu co-Xn-bnð X-Sn-¸n-¨-sX-óm-Wv ssh-Zy-kw-L-¯n-sâ I-sï¯ð. temI-¯v C-am-\p-am-{X-ap-Å P-\n-X-I X-I-cm-dm-Wv A-Xn-\v ]n-ónð. F-{X-I-gn-¨m-epw hni-¸v am-dnñ. ]n-sóbpw ]n-sóbpw I-gn-¨p-sIm-tï-bn-cn-¡Ww. Cu P-\-n-XI ssh-I-ey-¯n-\v F-s´-¦nepw Nn-In-Õ-bp-Å-Xmb-bn A-dn-bn-sñópw tUm-ÎÀ-amÀ ]-d-bp-óp. G-Xm-bmepw apw-ss_-bn-se Nn-In-Õ-sIm-ïv C-am-sâ i-co-c-`m-cw C-Xn\-Iw K-Wy-am-bn Ip-d-ªn-«pïv. Cu-am-k-amZyw \-S¯n-b h-b-dp-Ip-d-bv-¡ð

Full story

British Malayali

D-¯À-{]-tZ-iv \n-b-ak-`m Xn-c-sª-Sp-¸nð _n-sP-]n ssI-h-cn-¨ A-`q-X-]qÀ-ham-b hnP-bw C-´y³ k-¼-Zv-hy-h-Ø-bp-sS PmX-Iw Xn-cp-¯n-¡p-dn¡p-tam? \m-enð aq-óv `q-cn-]-£-hp-ambn _n-sP-]n A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-b-tXm-sS C-´y-bn-te-¡v hntZ-i \n-t£-]w Ip-Xn-s¨m-gp-Ip-I-bmWv. \-tc-{µ tam-Zn kÀ-¡mÀ A-[n-Im-c-¯n-tedn-b k-a-b-t¯-¡mÄ D-bÀó tXm-Xn-em-Wv \n-t£-]-§Ä {]-h-ln-¡p-óXv. tam-Zn-bnepw _n-sP-]n-bnepw hntZ-i \n-t£-]-IÀ-¡pïm-b hn-izm-ky-X-bm-Wv C-Xn-\v ]n-ón-se-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. tam-Zn kÀ-¡mÀ A-[n-Im-c-¯n-te-dn c-ïp-am-k-¯n-\n-sS D-ïmb 36,045 tIm-Sn cq-]-bp-sS hntZ-i \n-t£-]-am-Wv C-tX-h-sc-bp-ïm-bn-cp-ó G-ähpw IqSn-b \n-t£-]w. 2014 Pq-sse-bn-em-bn-cp-óp AXv. F-ómð, bp-]n Xn-c-sª-Sp-¸v I-gn-ª-ti-j-ap-ïm-b \n-t£-]w kÀ-h {]-Xo-£-I-sfbpw X-IÀ-¯v ap-tó-dp-I-bmWv. C-´y³ Hm-l-cn-I-fnepw I-S-¸-{X-§-fn-ep-am-bn hn-tZ-i-¯p-\n-óv amÀ-¨nð \n-t£-]n-¡-s¸-«-Xv 54,255 tIm-Sn cq-]-bmWv. H-cp-am-k-¯n-\n-sS-bp

Full story

British Malayali

tem-I-s¯-hn-sS-bp-ap-Å Htc-sbm-cp P-\-hn-`m-Kw C-´y-¡m-cm-bn-cn-¡pw. ]Tn-¡m\pw tPm-en sN-¿m-\p-am-bn tem-I-sa-¼mSpw bm-{X sN-¿p-Ibpw Xm-a-kn-¡p-Ibpw sN-¿p-ó C-´y-¡m-cnð `q-cn-`m-Kw t]À-¡pw A-óm-«nð-\n-óv e-`n-¨ kzo-I-c-W-¯n-sâbpw k-k-l-I-c-W-¯n-sâbpw \ñ HmÀ-a-Ifpw ]-¦p-sh-¡m-\p-ïm-Ipw. {]hm-k Po-hn-X-¯n-\v h-f-sc-tb-sd {]-[m-\y-ap-Å C-´y-¡mÀ, C-hn-sS-sb-¯pó-h-tcm-Sv hwio-b hn-thN-\w Im-«p-ó-sX-§-s\-? cm-Py-s¯ ]-e `m-K-§-fnð-\nópw B-{^n-¡³ hw-i-PÀ-¡p-t\-sc-bp-ïm-Ip-ó B-{I-a-W-§Ä A-¯-c-sam-cp tNm-Zy-am-Wv D-bÀ-¯p-óXv. t{K-äÀ t\m-bv-U-bn-em-Wv ss\-Po-cn-b-¡mcmb \m-ep-hn-ZymÀ-Yn-IÄ Xn-¦-fmgvN B-{I-an-¡-s¸-«Xv. ]-cn Nu-¡nð Ch-sc P-\-¡q-«w B-{I-an-¡-p-I-bm-bn-cp-óp. sI-\n-b-¡mcm-b hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡p-t\-scbpw ]n-ómse B-{I-a-W-ap-ïmbn. C-tX-¯p-SÀ-óv t{K-äÀ t\m-bv-U-bn-se B-{^n-¡³ hw-i-Pcm-b hn-ZymÀ-Yn-I-tfm-Sv ]p-d-¯n-d-§-cp-sX-óv A-[n-Ir-XÀ \nÀ-tZ-

Full story

British Malayali

a-\p-jy-cp-am-bp-Å G-äp-ap-«ð I-gn-hXpw H-gn-hm-¡p-ó ]m-¼p-I-fm-Wv cm-P-sh-¼m-eIÄ. ]t£, K-Xn-sI-«mð F-´p-sN-¿pw. I-Sp-¯ th-\-enð sh-Åw In-«m-sX h-e-bp-ó cm-P-sh-¼m-e-IÄ sh-Åw tX-Sn a-\p-jyÀ-¡-cn-I-cn-In-te-¡v F-¯p-I-bmW-h. BZy-sam-óv `-b-só-¦nepw ]n-óo-Sv k-ss[cyw H-cp ¹m-Ìn-Iv t_m-«n-enð sh-Å-hp-am-sb¯n-b bp-hm-hv ]m-¼n-\v A-sXm-gn¨p-sIm-Sp¯p. im-´-\m-bn \n-óv ]m-¼v sh-Åw Ip-Sn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. G-Xp-\n-an-jhpw A-]I-Sw kw-`-hn-¡m-sa-ó-Xn-\mð, H-cp ]m-¼p-]n-Sn-¯-¡m-c-sâbpw t]m-eo-kn-sâbpw kw-c-£-t¯m-sS-bm-bn-cpóp Cu sh-Åw sIm-Sp¡ð. ]m-¼v ap-tóm-«m-ªv sIm-¯m-Xn-cn-¡m³ A-Xn-sâ hm-enð ]m-¼v ]n-Sp¯-¡m-c³ ]n-Sn-¯-an-«n-cp-óp. ssI-K {Km-a-¯n-em-Wv A-Xn hn-Nn-{Xam-b kw`-hw A-c-t§-dn-bXv. sh-Åw tX-Sn \m-«n-te-¡n-d§n-b cm-P-sh-¼me-sb A-h-i-\n-e-bnð \m-«p-ImÀ I-sï-¯p-I-bm-bn-cpóp. sh-Åw In-«m-sX \m-«n-te-¡v ar-K-§-fn-d-§pó-Xv ]-Xn-hm-b-Xn-

Full story

British Malayali

h-S-¡p-In-g-¡³ kw-Øm-\§-sf C-´y-bnð-\n-óv A-SÀ-¯n-sb-Sp-¡m-\p-Å {i-aw ssN-\ B-cw-`n-¨n-«v Im-ew Ip-td-bm-bn. A-cp-Wm-Nð {]-tZ-in-epw \m-Km-em³-Unepw B-km-an-ep-sam-s¡-bp-Å Xo-{h-hm-Zn kw-L-§Ä-¡v ssN-\-bp-sS ]n-´p-W-bp-apïv. C-t¸mÄ, h-S-¡p-Ing-t¡ C-´y-bn-se aq-óv kw-Øm-\§-sf tNÀ-¯v H-ä-cm-Py-am-¡n am-äm-\p-Å \o-¡-am-Wv ssN-\ \-S-¯n-s¡m-ï-n-cn-¡p-ó-Xv. \m-Km t\-Xmhv sFI-kv ap-bn-h-bp-sS 't{K-äð \m-em-Knw' F-ó B-i-b-¯n-\v ]n-ónð ssN-bm-sW-óm-Wv kqN-\. \m-Km-em³Upw B-kmapw a-Wn-¸pcpw tNÀ-ó H-scm-ä ta-J-e-bm-¡p-I-sb-ó-Xm-Wv ap-bn-h-bp-sS e-£yw. C-Xn-\v ]n-ón-se A-]I-Sw Xn-cn-¨-dn-ªv tI{µw A-Sn-b-´-c \-S-]n-Sn-sb-Sp-¡-W-sa-óv sX-kv-]p-cnð-\n-óp-Å _n-sP-]n Fw-]n cmw {]-km-Zv iÀ-a B-h-iy-s¸«p. A-km-anepw \m-Km-em³-Unepw a-Wn-¸p-cn-epw _n-sP-]n-bm-Wv `-cn-¡p-ó-sX-ó-Xm-Wv th-sdm-cp h-kv-XpX. tem-Iv-k-`-bn-ð iq-\y-th-f-bnð ]-Ýn-a-_w-Km-fnð-\n-ópÅ tIm¬-{K-kv Fw-]n B-[nÀ c-Rv-P³ Nu-[-cn-bmWv Cu {]-iv-

Full story

British Malayali

D-¯À-{]-tZ-iv ap-Jy-a-{´n-bm-bn tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yn-s\ \n-tbm-Kn-¨ _n.sP.]n. e-£y-an-Spó-Xv C-´y-sb k-¼qÀ-W sh-Pn-tä-dn-b³ cm-Py-am-¡p-I-sb-óXm-tWm? A-\-[nIr-X A-d-hp-im-e-IÄ A-S-¨p-]q-«n-¨ D-¯À-{]-tZ-in-\v ]n-óm-se PmÀ-J-Þpw A-d-hp-im-e-IÄ-s¡-Xn-sc \-S]-Sn Xp-S§n. _n-sP-]n A-[n-Im-c-¯n-ep-Å a-äp \m-ev kw-Øm-\-§Ä Iq-Sn A-d-hp-im-e-IÄ-s¡-Xn-sc \-S]-Sn B-cw-`n-¨-tXmsS, D-¯-tc-´y G-sd-¡p-sd sh-Pn-tä-dn-b³ ta-J-e-bn-te-¡v Xn-cn-bp-I-bmWv. cm-P-Øm³, D-¯-cm-JÞv, a-[y-{]-tZiv, O-¯o-kvK-Vv F-óo kw-Øm-\-§-fm-Wv A-\-[nIr-X A-d-hp-im-e-IÄ-s¡-Xn-sc \-S]-Sn Xp-S-§n-bXv. l-cn-Zzm-dn-se aq-óv A-d-hp-im-e-IÄ ]q«n. dm-bv-¸p-cnð 11 F-®-¯n-\m-Wv ]q-«p-ho-WXv. C³-tUm-dnð H-sc-®-hpw. G-{]nð ap-Xð A-\-[nIr-X A-d-hp-im-e-IÄ A-\p-h-Zn-¡n-sñ-óv cm-P-Øm³ kÀ-¡mÀ {]-Jym-]n¨p. P-bv-¸qcnð am{Xw \m-em-bn-c-t¯m-fw I-S-I-fm-Wv C-tXm-sS {]-Xn-k-Ôn-bn-em-bXv. C-Xnð 950 F-®-hpw \n-b-am-\p-kr-Xw {]-hÀ-¯n-¡p-ó-h-bm-sW-óv I-¨-h-S-¡m&A

Full story

British Malayali

\yqUðln: \nbk`msXcsªSp¸pIfnse anópw {]IS\t¯msS cm{ã]Xn sXcsªSp¸v B\mbmkamIpsaóv IcpXnb _nsP¸n¡pw \tc{µ tamZn¡pw shñphnfnbmImhpó Bhiyhpambn inhtk\. BÀFkvFkv A[y£\mb taml³ `mKhXns\ cm{ã]Xnbm¡Wsaó BhiyamWv inhtk\ aptóm«v sh¨ncn¡póXv. lnµpcm{ãw bmYmÀ°yamIpóXn\mbmWv C¯csamcp BhiysaómWv inhtk\ ]dbpóXv. Fð.sI.A[zm\nsb cm{ã]Xnbm¡n ]mÀ«n¡pÅnse FXnÀ i_vvZ§sf ]qÀ®ambn HXp¡m\pÅ {iahpambn aptóm«v t]mIpó tamZn¡v Cu Bhiyw Ct¸mÄ shñphnfnbmbn«nñ. Fómð BÀFkvFkv--IqSn Cu Bhiyw Dóbn¨mð ]cnlmcw ImWm³ Gsd hnbÀt¡ïn hcpw. inhtk\bpsS apXnÀó t\Xmhpw cmPyk`mwKhpamb kRvPbv dmh¯mWv Cu ISp¯ Bhiyhpambn cwKs¯¯nbXv. lnµpXzhmZnIfmb \tc{µ tamZn {][m\a{´nbmbpw BZnXy\mYv D¯À {]tZinsâ apJya{´nbmbpapïv taml³ `mKh¯v C´ybpsS cm{ã]Xn Øm\¯pIqSnsb¯nbmð lnµpcm{ãw Fó kz]v\w k^eamIpsaómWv inhtk\ ]dbpóXv. \nehnð inhtk\bpambn \ñ _Ôañ _nsP¸n

Full story

British Malayali

aqóv h«w XemJv sNmñn hnhml tamN\w \S¯póXpambn _Ôs¸« NqSv ]nSn¨ NÀ¨IÄ Ipd¨v Imeambn C´ybnð \Sóv hcpópïv. Cu hnjb¯nð ISp¯ \ne]msSSp¯v sImïv BÄ C´y apÉow ]gv--kWð tem t_mÀUv (FsFFw]nFð_n) cwKs¯¯n. XemJv \ntcm[n¡póXv Jpdm³ Xncp¯póXpw AÅmlphnsâ Ið]\IÄ ewLn¡m\p-apÅ D¯chmIpsaómWv FsFFw]n-Fð_n Cóse hyàam¡nbXv. GXv aX¯nepw hnizkn¡m\pÅ `cWLS\m]camb AhImi¯n³taepÅ ISóv Ibäambncn¡pansXópw {]kvXpX hnjb¯nð  kp{]owtImSXnbnð I Sp¯ \ne]mSpIsfSp¯v apÉow ]gv--kWð tem t_mÀUv hyàam¡n. CtXmsS {Sn¸nÄ XemJv NÀ¨bnð \nÀWmbIamb hgn¯ncnhmWpïmbncn¡póXv. XemJv \ntcm[n¡póXv apÉo§sf AÅmlphns\ [n¡cn¨v ]m]w sN¿m³ \nÀ_Ôn¸n¡pó AhØbv¡v hgnsbmcp¡psaópw FsFFw]nFð_n apódnbnt¸Ipóp. `cWLS\bnse BÀ«n¡nÄ 25 {]Imcw ]gv--kWð tem s{]mhnj\pIÄ¡v ZnhyXzw Ið]n¨v \ðIn«psï-ópw apÉow hy&

Full story

British Malayali

  Uðln: 2014 temIv--k`m sXcsªSp¸nte¡v _nsP]n DbÀ¯nb ap{ZmhmIyw tIm¬{Kkv apà `mcXsaóXmbncpóp. temIv--k`m sXcsªSp¸nsebpw ]nóoSv hó hnhn[ kwØm\§sfbpw sXcsªSp¸nð tIm¬{Kkns\ Xqs¯dnbpó {]IS\w \S¯m\pw _nsP]n¡v Ignªp. cmPyw `cn¨ncpó tIm¬{Kkv ]mÀ«nbpsS AhØ CXmsW¦nð aäv sNdp ]mÀ«nIfpsS AhØ Duln¡mhpótXbpÅp. Ct¸mÄ AôpkwØm\§fnse XncsªSp¸v ^e¯n\ptijw tZiob]mÀ«n am\ZÞw ]men¡póXv tIm¬{Kkpw _nsP]n.bpw am{Xw. tZiob]mÀ«n AwKoImcw \ne\nÀ¯m³ XncsªSp¸v I½nj³ t\cs¯ Aôp]mÀ«nIÄ¡v am\ZÞ¯nð Cfhv \ðInbncpóp. HcnS¯pam{Xw kwØm\]mÀ«nbmb kn]nsF.bpw XrWaqðtIm¬{Kkpw CXnð DÄs¸Spw. aqónS¯v kwØm\]mÀ«nbmb Bw BZvan ]mÀ«n tZiob]mÀ«n AwKoImc¯n\v CtX Cfhv Bhiys¸«mð Aôp]mÀ«nIfpsS AwKoImcw XÀ¡¯nemIpw. tIm¬{Kkv, _nsP]n., kn.]n.Fw., kn]nsF., XrWaqðtIm¬{Kkv, _lpP³ kamPv ]mÀ«n, F³.kn.]n. F&oac

Full story

British Malayali

C-Ém-an-Iv kv-tä-äv `o-I-c kw-L-S-\-bnð B-Ir-ã-ccm-b tI-c-f-¯nð-\n-óp-Å Aw-K-§Ä B-{l-ln-¨n-cpó-Xv tI-cf-s¯ I-em-]-`q-an-b-¡m³.. tZio-b A-t\z-j-W G-P³-kn (F³.sF.F) ]n-Sn-IqSnb sam-b\pv-Zo³ ]m-d-¡-Sh-¯v F-ó ImkÀ-tIm-Sp-Im-c-\mWv sF-kn-kn-sâ tI-cf sam-UyqÄ B-kq-{X-Ww sN-¿m-\n-cp-ó `o-I-c-{]-hÀ-¯-\-§Ä sh-fn-s¸-Sp-¯n-bXv. tI-c-f-¯nð-\n-óv Im-Wm-Xm-bn A-^v-Km-\n-kv-Xm-\n-se-¯n-b 22 t]À-¡v C-tX-¡p-dn-¨v A-dn-bm-am-bn-cp-óp-sh-óv 'tI-c-f C-Ém-an-Iv tÌäv' F-ó \n-e-bn-te-¡v kw-L-S\-sb am-äp-Im-bn-cp-óp D-t±-iy-saópw sam-b\pv-Zo³ tZio-b A-t\zjW G-P³-kn-I-tfm-Sv ]-dªp. ln-µp t\-Xm¡-sf h-I-h-cp-¯p-I, A-l-½Zob tam-kv-Ip-Ifpw P-amA-¯v C-Ém-an ]-cn-]m-Sn-Ifpw B-{I-an¡p-I Xp-S-§n-b-h-bm-bn-cp-óp kw-L-¯n-sâ ]-±-XnIÄ. ap-Éo-§Ä-¡v a-X-¯n-sâ i-{Xp-¡-sf-¡mÄ t{Zm-lw sN-¿póXv sF-kn-km-sW-óv A-l-½Zo-b t\-Xm-¡-fpw P-amA-¯v C-Ém-an t\-Xm-¡fpw ap-¼v hn-aÀ-in-¨n-cpóp. C-Xm-Wv A-h-tcm-Sp-&

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]