1 GBP = 85.80 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

{_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ-¡v I-gn-ª F-«p hÀ-j-am-bn \ð-In h-cp-ó kuP\y I-e-ïÀ Cu hÀ-jhpw A-b-¡m³ sd-Un B-bn-cn-¡póp. G-Xm\pw Zn-h-k-§Ä¡-Iw c-Pn-Ìcv-U sNbv-X Fñm-hÀ¡pw I-e-ïÀ ku-P-\y-am-bn X-só Ab-¨p \ð-Ipw. ]-Xn-\m-bn-cw A-t]-£-IÄ G-Xm-ïp ]qÀ-¯n-bm-bn-cn-¡p-I-bmWv. B-sc-¦nepw hn-«p t]m-bn-«p-sï-¦nð C-ópw \m-sf-bp-am-bn c-Pn-kv-äÀ sN-¿mw. Xn-¦-fmgv-N ap-Xð I-e-ïÀ tkmÀ-«v sNbv-X tijw Cu am-kw A-hkm-\ B-gv-N-bnð X-só Ab-¨p Xp-S-§pw. Un-kw-_À B-Zy-hm-cw Fñm-hÀ¡pw ho-«n-se-¯p-ó hn-[-¯nð A-b-¡m³ B-Wv ]²-Xn C-Sp-óXv. \n-§-fp-sS Uyq-«n tdm-«bpw A-S-¡-ap-Å I-m-cy-§Ä `w-Kn-bm-bn Ip-dn-¨p h-bv-¡m³ ]-äp-ó X-c-¯nð Xo-b-Xn-s¡m-¸w G-sd ssh-äv kv-t]-kv \ð-In-s¡m-ïm-Wv I-e-ïÀ X-¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-óXv. AXp-sIm-ïp A-Xp an-Êm-Im-sX C-óp X-só c-Pn-ÌÀ sN-¿p-I. 2018se {_n«ojv aebmfn IeïÀ e`n&

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: Idp¸pSp¯p, CcpapSntb´n kzman `àÀ icWtLmjt¯msS \S¯pó i_cnae bm{X {_n«\nepw bmYmÀYyamIpóp. bpsIbnð BZyambn kwLSn¸n¡pó NS§n\v lnµp kaql¯nsâ tZiob Iq«mbvabmb \mjWð Iu¬knð Hm^v tIcf lnµp sldntäPv bpsIbmWv Gsd {]tXyIXbpÅ Cu NS§v kwLSn¸n¡póXv. {_n«sâ \m\m`mK¯p \nópw hrXsaSp¯p, Idp¸pSp¯p, s\bvt¯§ \nd¨ CcpapSnbpambn i_cnae bm{Xsb A\pkacn¸n¨p sUUven _memPn t£{X¯nse ap¸tX¡À hcpó Xncpapäw hewh¨p, _memPn kón[nbnð ZÀi\w \S¯n, A¿¸ kzmanbpsS t£{X¯nse¯n \mfntIcapS¨p \S¯pó {]-Xo-ImßI i_cnae bm{X¡v Ht«sd kzm-an-am-À t]cv cPnÌÀ sNbvXXmbn Iu¬knð sNbÀam³ tKm]IpamÀ amôÌÀ Adnbn¨p. XpSÀóv s\bv-ap{Z DS¨p i_coi ]mZ¯nð A`ntjIw sNbvXp kzmanZÀi\¯nsâ kmbqPyw tXSpó NS§nð bpsIbpsS hnhn[ `mK§fnð DÅ lnµp kamPw `mchmlnIfpw {]hÀ¯Icpw IqSn ]¦mfnIfmIpw. CtXmsS _memPn kón[n an\n i_cnaebmbn amdpsaómWv IcpXs¸SpóXv. hnhn[ `mK§fnð \ns&oacu

Full story

British Malayali

a-Zy-¯n-\v an-\n-aw hn-e \n-Ý-bn-¡pó temI-s¯ B-Zy-s¯ cm-Py-am-bn kv-tIm-«v-e³-Uv am-dn. an-\n-aw hn-e-sb-¡mÄ Ip-d-¨pXp-I Cu-Sm-¡m³ A-\p-h-Zn-¡-W-sa-ó kv-tIm-¨v hn-kv-In \nÀ-am-Xm-¡-fp-sS lÀ-Pn kv-tIm-«v-e³-Uv kp-{]ow tImS-Xn X-Ån-b-tXm-sS-bm-WnXv. t\-cs¯, a-Zy-¯n-\v an-\n-aw hn-e \n-Ý-bn-¨v ssl-t¡mS-Xn D-¯-c-hn-«n-cpóp. C-Xn-s\-Xn-sc-bm-Wv \nÀ-am-Xm-¡Ä kp-{]ow tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¨Xv. an-\n-aw hn-e \n-Ý-bn-¡pó-Xv bq-tdm-]y³ \n-b-a-¯n-\v hn-cp-²-am-sW-óm-bn-cp-óp kv-tIm-¨v hn-kv-In A-tkm-kn-tbj-sâ hmZw. F-óm-en-Xv tImS-Xn Aw-Ko-I-cn-¨nñ. hÀ-[n-¨p-h-cp-ó a-Zy-]m-\m-k-àn-sb t\-cn-Sp-ó-Xn\pw Iq-Sp-Xð ho-cy-ap-Å aZyw Ip-d-ª hn-e-bv-¡v \ð-Ip-ó hm-]m-cn-I-fp-sS hnð-]-\-X-{´-s¯ sN-d-¡p-ó-Xn\pw th-ïn-bm-Wv kv-tIm-«n-jv kÀ-¡mÀ an-\n-aw hn-e \n-Ý-bn-¨-Xv. A-ôp-hÀ-jw ap-¼m-Wv kv-tIm-«n-jv kÀ-¡mÀ an-\n-aw bq-Wn-äv hn-e-bm-bn 50 s]³-kv \n-Ý-bn-¨Xv. C-Xn-s\-Xn-sc kv-tIm-¨v hn-kv-In A-tkm-kn-tb-j³ BZyw ssl-t&iexc

Full story

British Malayali

I-Sp¯ ssi-Xy-Im-e-am-Wv {_n-«-\n-t¸mÄ. F-ómð, hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS B-th-i-¯n-\v Nq-Sp-Iq-Sp-X-emWv. tIw-{_n-Uv-Pv kÀ-h-I-em-im-e-bn-se G-ähpw an-I-¨ \n-Xw-_w B-cp-tS-Xm-sW-óv I-sï-¯m-\p-Å dnbÀ Hm-^v Z C-bÀ a-Õ-c-¯n-\v X-Wp-¸n-s\ sXñpw Iq-km-sX Xp-Wn-b-gn-¨v A-hÀ sX-cp-hn-te-¡n-d§n. tIw-{_n-Uv-Pv kÀ-h-I-em-im-e-bnð Fñm-hÀ-jhpw \-S-¡p-ó hn-Nn-{Xam-b a-Õ-c-am-WnXv. \-K-c-¯n-se {][m-\ tI-{µ-§-fnð \-á-cm-bn ]p-dw-Xn-cn-ªp-\n-óv t^m-t«m-bv-¡v t]m-kv sN-¿p-I-bm-Wv th-ï-Xv. C-s¡mñw 10 hn-ZymÀ-Yn-I-fm-Wv a-Õ-c-¯nð ]-s¦-Sp-¯Xv. sk\-äv lu-kn\pw tIw-{_n-Uv-Pn-se ]-g-b ]m-e-¯n-\p-ap-ónepw {Ko³ kv-{So-änep-sam-s¡ A-h-À i-co-c-`w-Kn {]-ZÀ-in-¸n¨p. Cw-¥o-jv km-ln-Xy hn-ZymÀ-Ynbmb tdmPÀ, \m-¨p-dð k-b³-kv hn-ZymÀ-°n B-Rv-P-eo-¡, ¢m-kn-Iv-kv hn-ZymÀ-°n ss¢hv, sa-Un-kn³ hn-ZymÀ°n en-tbm-\mÀUv, em³-Uv C-¡-tWm-an hn-ZymÀ-°n hnÀ-Po-\n-b, ln-kvä-dn hn-ZymÀ-°n tUm-d, ln-kvädn Hm-^v BÀ-«v hn-

Full story

British Malayali

_n-_n-kn-bp-sS Z A-{]âo-kv ]-cn-]m-Sn-bn-eq-sS B-bn-c-¡-W-¡n-\v B-cm-[I-sc kr-ãn-s¨-Sp-¯ km-P³ jmbpw ]-cn-]m-Sn-bnð-\n-óv ]p-d-¯mbn. temÀ-Uv kp-K-dn-s\ {]o-Xn-s¸-Sp-¯m-\m-Im-sX-bm-Wv km-P-³ tjm-bnð-\n-óv ]p-d-¯m-b-Xv. ]pXn-b Im-dp-IÄ amÀ¡-äv sN-¿p-I-sb-ó Sm-kv-In-em-Wv km-P³ ]p-d-¯m-bXv. A-{]âo-knð-\n-óv ]p-d-¯m-Ip-ó G-gma-s¯ a-Õ-cmÀ-Yn-bm-Wv kmP³. ]pXn-b Im-dp-IÄ amÀ¡-äv sN-¿p-ó-Xn-\p-Å Sn-hn ]-ckyw \nÀ-an-¡p-I-sb-ó-Xm-bn-cp-óp km-P-\p-In-«n-b Sm-kvIv. F-ómð, A-Xnð hn-P-bn-¡m³ C-´y³ hw-i-P-\m-bnñ. km-P-\S-¡w \m-ep-t]-cm-Wv ss^-\ð t_mÀ-Uv dq-anð D-ïm-bn-cp-ó-Xv. A-Xnð-\n-óv ]p-d-¯mb-Xv km-P³ am-{X-am-Wv. ss^-\ð t_mÀ-Un-se a-Õ-cmÀ-Yn-bm-bn-cp-ó F-en-k-_¯n-s\m-¸w {]-hÀ-¯n-¨-Xm-Wv X-sâ ]p-d-¯m-I-en-\v Im-c-W-am-b-sX-óv km-P³ ]-dªp. A-hkm-\ L-«-¯nð X-sâ {]-hÀ-¯\-§-sfm-s¡ {]-Xo-£n-¨ \n-e-hm-c-¯n-te-¡v D-bÀ-ón-sñópw ]p-d-¯m-I-en-\p-t

Full story

British Malayali

{_-Iv-kn-än-s\ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ i-à-am-bn F-XnÀ-¡p-ó-Xn-\p-Å Im-c-W-§fn-semóv, {_n-«³ t]m-bmð D-ïm-Ip-ó km-¼¯n-I \-ã-w X-só-bmWv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv hn-Sp-Xð t\-Sm-\p-Å {_n«-sâ {i-a§-sf \-ã-]-cn-lm-c-¯p-I-sb-s¨mñn XÀ-¡n-¨v ssh-In-¸n-¡p-óXpw AXp-sIm-ïp-Xsó. C-t¸m-gn-Xm, {_-Iv-kn-än-\p-ti-j-ap-Å km-¼¯n-I {]-Xnk-Ôn ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn\v Hmtcm bq-tdm-]y³ ]u-c\pw {]-tXy-I \n-Ip-Xn sIm-ïp-h-cm-\p-Å B--tem-N-\-bn-em-Wv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ t\-Xr-Xzw. {_n-«-\nð-\n-óp-Å hc-hv \n-e-bv-¡p-t¼m-gp-ïm-Ip-ó iq\y-X \n-I-¯p-ó-Xn-\m-Wv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Aw-K-cm-Py-§-fn-se ]u-c-òmÀ-¡v \n-Ip-Xn GÀ-s¸-Sp-¯m-s\m-cp-§p-óXv. F-ómð, bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\n-se G-ähpw hen-b km-¼¯n-I i-àn-bm-b PÀa-\n C-Xn-s\-Xn-tc F-XnÀ-¸p-am-bn cw-K-s¯¯n. C-¯-c-sam-cp B-i-b-s¯-¡p-dn-¨v C-t¸mÄ Nn-´n-¡póp-t]m-ep-an-sñ-óv PÀ-a³ Nm³-k-eÀ B

Full story

British Malayali

a-ªp-Im-ew a-\p-jyÀ-¡p-am-{X-añ, sI-«n-S-§Ä¡pw ]-co-£-W-Im-e-amWv. A-´-co-£-¯nse CuÀ-¸w L-\o-`-hn-¨p-ïm-Ip-ó aÀ-Z-w hm-Xn-ep-I-sfbpw P-\m-e-I-sfbpw _m-[n-¡pw. CuÀ-¸-a-Sn-bpó-Xv sI-«n-S-¯n-sâ `w-Kn-sb _m-[n-¡p-óXn-s\m¸w, Iq-Sp-Xð Imew CuÀ-¸w \nð-¡pó-Xv sI-«n-S-¯n-sâ kp-c-£-bv¡pw Xn-cn-¨-Sn-bm-Ipw. ]-e-Xcpw ^wK-kv _m-[-bv¡pw A-Xv Im-c-W-am-tb-¡mw. C-Xv B-tcm-Ky-{]-iv-\-§Ä¡pw C-S-bm-¡pw. thï-{X shân-te-j³ Cñm-¯-Xp-sIm-ïm-Wv lyp-an-Un-än D-b-cp-óXpw CuÀ-¸w A-Sn-bp-ó-Xn\pw Im-cWw. \m-ev B-fp-IÄ Xm-a-kn-¡p-ó aq-óp-ap-dn ^v-fm-änð izm-tkm-Ñm-k-¯nð-\n-ópw ]m-N-I-¯nð-\nópw aäpw B-gv-N-bnð 12 ]n-tâm-fw CuÀ-¸-ap-ïm-Im-sa-óm-Wv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óXv. C-XpX-só sI-«n-S-¯nð X§n CuÀ-¸-a-Sn-bp-ó-Xn-\n-S-bm-¡pw. C-Xnð-\n-óv sI-«nS-s¯ c-£n-¡m³ Nn-e a-mÀ-K-§fpw K-th-j-IÀ ap-tóm-«p-sh-¡póp. ^m-jn-Mv sajnt

Full story

British Malayali

s{K³-s^ð S-h-dn-\v Xo-]n-Sn-¨pïm-b Zpc-´w {_n-«³ a-d-óp-Xp-S-§n-bn-«nñ. s_ð-^m-Ìnð k-am-\am-sbm-cp A-án-_m-[-bp-ïm-b-t¸mÄ {_n-«-s\m-óS-¦w `-bó-Xv A-Xp-sIm-ïmWv. F-ómð, A-án-c£mtk-\-bp-sS k-a-tbm-Nn-Xam-b C-S-s]-Sð a-säm-cp Zp-c-´-¯nð-\n-óv Xm-a-k-¡m-sc c-£n-¨p. s_ð-^m-Ìn-se Uq¬-a-dnbnem-Wv 15 \n-e sI-«n-S-¯n-\v Xo-]n-Sn-¨Xv. IqÄ-tam-bv³ S-h-dnsâ H-¼Xmw \n-e-bnð-\n-ópïm-b A-án_m-[ sI-«n-S-s¯-bm-sI hn-gp-§p-I-bm-bn-cpóp. _p-[-\mgv-N cm-{Xn-bpïm-b A-án-_m-[ B-f-]m-b-ap-ïm-¡p-ó-Xn-\v ap-só sI-«n-S-¯n-se Xm-a-k-¡msc-sbm-óm-sI ]p-d-s¯-¯n-¡p-ó-Xnð A-án-c-£mtk-\ hn-P-bn-¨p. Xo-]n-Sn-¯-¯nð A-ôv t]À-¡v s]m-Å-teäp. c-£m-{]-hÀ-¯-\-¯n-\n-sS 15 t]À-¡v ]-cn-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bvXp. H-¼Xmw \n-e-bn-se sI-«n-S-¯nð tSm-kv-ä-dnð-\n-óp-Å A-án-_m-[-bm-Wv Xo-]n-Sn-¯-¯n-\v C-S-bm-¡n-b-sX-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. Cu ^v-fm-änð

Full story

British Malayali

{_n«\nð kao]Ime¯mbn CÉmanI hncp² Xo{hheXp]£ hmZw iàns¸«v hcpópshóv CXn\v ap¼v ]pd¯v hó \nch[n dnt¸mÀ«pIfneqsS shfns¸« ImcyamWv. Fómð AtX kabw ChnsS CÉmanI Xo{hhmZw iàns¸SpópapsïóXn\pw hnhn[ kqN\IÄ e`n¨n«pïv. kam´cambn hfÀóv hcpó Ccp {Kq¸pIÄ¡pw AhcptSXmb \ymboIcW§fpapsïómWv Gähpw ]pXnb dnt¸mÀ«v. PnlmZnIÄ¡nSbnð X§fpsS a¡sf hfÀ¯m³ Ignbnsñópw AXns\ {]Xntcm[n¡m\mWv Cw¥ojv Uns^³kv eoKv (CUnFð) t]mepÅ Xo{h heXp]£ kwLS\Ifnð {]hÀ¯n¡pósXópamWv Chbnse AwK§fnð NneÀ kzbw \ymboIcn¡póXv. Fómð bpsIbnð apÉow BbXv sImïpff shdp¸v kln¨v Pohn¡m³ hs¿ómWv ChnSps¯ Xo{h CÉmanIv hn`mK§Ä ]cmXns¸SpóXv. C¯c¯nð {_n«\nse hwiob hmZnIfpw CÉmanI auenI hmZnIfpw Htc \mWb¯nsâ cïv hi§fmsWómWv hyàambncn¡pó-Xv. Cu hÀjs¯ ssK ^mIv--kv tUbpsS Aóv \hw_À Aôn\v Ccp hn`mK§fpw cïv hyXykvX Ch&ac

Full story

British Malayali

Nne A]qÀh \mWb§Ä \½psS ssIhiw hóv tNÀómð AXn\v \mw {]Xo£n¡póXnepw F{Xtbm Cc«n hne e`n¡psaóv \ap¡dnbmhpó ImcyamWv. AXn\mð Hcp ]uïpw cïp ]uïpw am{Xañ Nnet¸mÄ \n§fpsS ssIbnð Ccn¡pó 50 s]³kpw tem«dnbmbn amdntb¡msaómWv Cu taJebnse hnZKv[À \ðIpó Gähpw ]pXnb \nÀtZiw. AXn\mð Cu tImbn\pIÄ ssIbnð Dsï¦nð `mKyw hn«v IfbcpsXóv {]tXyIw HmÀ¡pI. kÀ sFkIv \yq«³ 50 s]³kv tImbn\mWv ASp¯nsS Ct_bnð 120 ]uïn\v hnäv t]mbncn¡pó-Xv. Cu KW¯nð s]Spó shdpw \qdv IW¡n\v tImbn\pIÄ am{XamWpÅsXóXn\memWv CXn\v C{Xbpw Unamâv hÀ[n¨ncn¡póXv. Cu hÀjw sk]väw_dnembncpóp Cu tImbn³ BZyambn ]pd¯nd¡nbncpóXv. IrXyambn ]dªmð en³tImfn³sjbdnse hpðkv--t{Xm]v am\dnð \nópw C¯c¯nð s]« shdpw 375 tImbn\pIÄ am{XamWv anâv sNbvXv ]pd¯nd¡nbncn¡póXv. hpðkv--t{Xm]v am\dnemWv hn{ipX `uXnI imkv{XÚ\mb \yq«³ P\n¨v hfÀóncpóXv. \yq«sâ 375mw PòhmÀjnIw {]a

Full story

[3][4][5][6][7][8][9][10]