1 GBP= 86.60 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

P-\n-¨- \mÄ- ap-Xð hn[n-tbm-Sp t]m-cm-Sn I-gnª sNm-Æmgv-N a-c-W-¯n-\p Io-g-S§n-b sd-Ínw-Kn-se tPm-h-¡p«-\v _p-[-\mgv-N hn-S-tb-Ipw. kw-kvIm-c {ip-{iq-jIÄ cm-hnse 11 aWn¡v sdÍn§nse skâv- tPmk^v- It¯men¡ ]-Ånbnepw XpSÀóv ]mMvt{_m¬ lnð skant¯cnbnð i-h-kwkvImchpw \S-¡pw. Pò\mð Xsó Ht«sd imcocnIamb _p²nap«pIÄ Dïmbncpó tPm-h-Ip-«-\p a-c-W-¯n-\p aq-óp Znh-kw ap³-]mWv izmk XSÊw DÄs¸sSbpÅ AkzØXIÄ _m[n-¨Xv. Xp-SÀóp Hmkv--t^mUv tPm¬ dmUv¢n^v Bip]{Xnbnse AXymlnX hn`mK¯nð {]thin¸n¨ncn¡pI Bbn-cpóp. Fómð ]n-tä-Znh-kw apXð tcmK \ne hjfmhpIbpw acW¯n-\p Io-g-S-§p-Ibpw B-bn-cpóp. Ignª Hóc ]Xnämïmbn bpsIbnð Pohn¡pó XnS\mSv kztZinbmb Nmt¡m tPmÀPnsâbpw Xncp-h-\-´-]p-cw A-¼q-cn kz-tZ-i-n-\nbm-b en-än-bp-sSbpw aqóp a¡fnð cïma³ Bbncpóp tPmhm. aq¯ Ip«n ]¯p hbkpÅ A`nbmbpw Cfb Ipªp cïmw Iv--fmknð ]Tn¡pó tSmWnbp-am-Wv. sd-Ínw-Kv tlm-kv-]n-ä-enð Ìm-^v \-gv-km-Wv en-än. Ipªp tPmh

Full story

British Malayali

amôÌÀ Iv--\m\mb Nmss¹³knbnse ]cnip² amXmhnsâ Xncpómfpw CShIZn\hpw C¯hW {it²bamIpóXv BtLmj§Ä¡v [\yX ]Icm³ BÀ¨p_nj¸v amÀ Ipcy³ hbep¦epw F¯pótXmsSbmWv. ]m]ph Bâv \yqKp\nbbpsS h¯n¡m³ Øm\]Xnbmbn \nbanX\mb amÀ Ipcy³ hbep¦en\v Dujvaf hcthð¸v \ðIphm\mWv Xocpam\n¨ncn¡póXv. XncpómÄ BtLmj§Äs¡m¸w CShI Zn\hpw skâv tPm¬ t]mÄ cïma³ aXt_m[\ kv--Iqfnsâ cïmw hmÀjnIhpw \S¯s¸Spw. amÀ Ipcy³ hbep¦ens\m¸w kotdmae_mÀ t{Käv {_n«¬ cq]X sa{Xm³ tPmk^v {km¼n¡epw, {jqkv_dn cq]Xm[y£³ amÀ amÀ¡v tUhokpw NS§pIfnð ]s¦Sp¡ms\¯pw. cmhnse 10 aWn¡v ^m kPn aebnð]p¯³]pc sImSn DbÀ¯pótXmsSbmWv Xncp¡À½§Ä¡v XpS¡amhpI. H«\h[n sshZnIÀs¡m¸w AÀ¸n¡s¸Spó s]m´n^n¡ð IpÀ_m\bnð BÀ¨v_nj¸v amÀ Ipcy³ hbep¦ð apJyImÀ½nIXzw hln¡pw. hnip² IpÀ_m\ at²y amÀ tPmk^v {km¼n&

Full story

British Malayali

Có-se D-¨-tbm-sS-bm-Wv e-ï³ Syq-_n-ð _-¡-änð \nópw t_mw-_v s]m-«n-sb-ó hmÀ-¯ tI-c-f-¯nð F-¯p-ó-Xv. _m-¡n-bp-Å-h-scñmw H-cp km-[m-c-W kv-t^m-S\ hmÀ-¯ F-ó co-Xn-bnð I-ï-t¸mÄ sR-«nb-Xv Xn-cp-h-\-´-]p-cw a¬-hn-f-bn-se ^m-an-en ¹m-Ìn-Iv I¼-\n Po-h-\-¡m-cmWv. "ssZhta CXpw \½psS _¡ämtWm?' F-óm-bn-cp-óp Po-h-\-¡mÀ ]-c-kv]-cw tNm-Zn-¨Xv. Cu B-i-¦-bv-¡p Imc-Ww a-säm-óp-añ. ]Xn-s\m-óp hÀ-jw ap³]p e-ï-\nð- \-S-ó kv-t^m-S-\ ]-c-¼-c-bm-Wv. 2005 Pq-em-bv 21\v B-bn-cp-óp {_n«-s\ \-Sp¡n-sIm-ïv e-ï-\n-se \m-en-S-§-fnð t_mw-_v s]m-«n-s¯-dn-¨Xv. B h³ kv-t^m-S-\-§Ä D-]-tbm-Kn¨ t_mw-_p-I-sfñmw kq-£n-¨n-cpó-Xv ¹m-Ìn-Iv I-sï-bv-\-dp-I-fn-em-bn-cp-óp. B s]m-«n-s¯-dn-I-fp-sS hn-i-Z hn-h-c-§fpw A-h-in-ã-§fpw ]-cn-tim-[n-¨-t¸m-gm-Wv ¹m-Ìn-Iv I-sï-bv-\-dp-I-fnse "Uðäm 6250' Fó te-_ð kv-tIm-«veâv bmÀ-Uv t]m-eo-knsâ {i-²-bnð-s¸-«Xv. Xn-cp-h-\-

Full story

British Malayali

`oIc B{IaWw GXp \nanjhpw DïmImw Fó AhØ kwPmXambtXmsS \n§fpsS XamiIÄ Xð¡met¯¡v amän ht¨¡pI. IgpI³ I®pambn FñmbnS¯pw Npäpó s]meokv Hmtcmcp¯scbpw \nco£n¨p sImïncn¡pIbmWv. \n§Ä AdnbmsXbmhpw AhÀ Ct¸mÄ \nco£n¡póXv Fóp am{Xw. Að¸w F¦nepw kwibw tXmónbmð \n§sf At¸mÄ Xsó s]meokv shSnh¨p hogv¯pw. Fón«mhpw ]cni[\. Cóse _À-an-§mw \Kc¯nð kw`hn¨ Imcy§fpsS hoUntbm ZriyamWv ChnsS sImSp¯ncn¡p-óXv. Syq-_v s{S-bn-\n-ep-ï-m-b kv-t^mS-\w {_n-«-\n-se kpc-£m ]-gp-Xp-IÄ-Iq-Sn t_m-[y-s¸-Sp-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv t]m-eokpw ssk-\y-hpw I-\-¯ Pm{K-X ]p-eÀ-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨n-«p-ÅXv. kpc-£m ]cn-tim-[-\-IÄ a-dn-I-S-óv s{S-bn-\n-ep-Ån-te-¡v kv-t^m-S-\-h-kv-Xp F-§-s\ F-¯n-¨p-sh-ó Imcyw t]m-eo-kn-s\ B-i-b-¡p-g-¸-¯n-em-¡p-ópïv. B-scbpw kw-i-bn-t¡-ï X-c-¯n-te-¡v Im-cy-§Ä h-fÀ-ó-tXm-sS-bm-Wv t]m-eo-kv Pm{K-X i-à-am-¡n-bXv. ]m-gv-k¬-kv {Ko³ Syq-_nð kv-t^m-S-\-ap-ïm-bn a-Wn-¡q-dp

Full story

British Malayali

F³-F-¨vF-kv {]-hÀ-¯-\-§-sf Iq-Sp-Xð {]-Xn-k-Ôn-bn-te-¡v X-Ån-hn«p-sIm-ïv \-gv-kp-amÀ i-¼-f-hÀ-[-\ B-h-iy-s¸-«v sX-cp-hn-te-¡v. 3.9 i-X-am-\w i¼-f-hÀ-[-\-bpw 800 ]u-ïv t_m-W-kp-am-Wv A-hÀ B-h-iy-s¸-Sp-óXv. i-¼-f-hÀ-[-\-bp-sS Im-cy-¯nð H-ä-s¡-«m-b-tXm-sS, 14 bq-Wn-b-\p-I-fp-sSbpw t\-Xm-¡Ä Nm³-k-eÀ ^n-en-¸v lm-a-ïn-\v I-s¯-gp-Xn-bn-«pïv. i-¼-f-hÀ-[-\ \-S-¸n-em-¡n-bn-sñ-¦nð ]-¯p-e-£-¯n-te-sd h-cp-ó F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡mÀ sX-cp-hn-en-d-§p-sa-óv bq-Wn-b-\p-IÄ hy-à-am¡n. t]m-eo-kp-ImÀ¡pw P-bnð Po-h-\-¡m-cp-sSbpw i-¼-f-¯nð H-cp-i-X-am-\w am{Xw hÀ-[-\-sb-ó ]-cn-[n kÀ-¡mÀ F-Sp-¯p-If-ª-tXm-sS-bm-Wv F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡mÀ cw-K-s¯-¯n-bXv. C-Xw-Ko-cn-¨mð kÀ-¡m-cn-\v h-cp-ó A[n-I _m-[y-X 2.5 _n-ey¬ ]u-ïn-tâ-Xm-Wv. A-Xn-s\-¡m-tf-sd, s]mXp-ta-J-e-bn-se a-äp Po-h-\-¡mcpw th-X-\-hÀ-[-\-bpw t_m-Wkpw B-h-iy-s¸-«v cw-K-¯p-h-cp-sa-ó B-i-¦bpw \n-e-

Full story

British Malayali

Cóv eï\nte¡v bm{X sN¿póhÀ IcpXð FSp¡pI. GXp \nanjhpw \n§fpsS bm{X XSÊs¸t«¡mw. Bbp[ [mcnbmb B{Iansb tXSn s]meokpw ]«mfhpw he hoinbncn¡póXn\mð Akz`mhnIamb GXp \o¡hpw kwib¯n\pw ImcWamImw. AXymhiyw Cñm¯hÀ Cóp eï\nte¡v t]mhmXncn¡pIbmWv DNnXw. AYhm bm{X sNt¿ïXpsï¦nð ]pd¯v Xq¡n CSpó _mKv Hgnhm¡p-I. {_n-«-\nð G-Xp-\n-an-jhpw a-säm-cp `o-I-cm-{I-a-W-ap-ïm-tb-¡m-sa-ó {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bp-sS {]-kv-Xm-h-\ Iq-«n-hm-bn-¡p-t¼mÄ, e-ï-\nð C-\n-bp-Å Zn-h-k-§-fnð I-Sp-¯ ]cn-tim-[-\bpw t]m-eo-kv C-S-s]-S-epw {]-Xo-£n-¡m-hp-ó-XmWv. A-Xp-sIm-ïpX-só ]-e-t¸mgpw bm-{X t]meqw X-S-Ê-s¸-Sp-¯p-ó X-c-¯n-ep-Å ]cn-tim-[-\-I-fp-ïm-tb-¡mw. sh-kv-äv e-ï-\n-se H-cp Syq-_v kv-tä-j-\nð, hen-b I-¯n-bp-am-bn t]m-b H-cm-sf t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-X-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pïv. ]cn-tim-[-\ i-à-am-¡n-b-tXmsS, s{S-bn-\p-I-sfñmw ssh-In-bmWv Hm-Sp-óXv. bm-{X-¡mÀ £-an-¡-W-sa-ópw, km-l-N-cy-¯n-sâ A-Sn-b-´-cm-h-&Osla

Full story

British Malayali

]m-gv-k¬ {Ko-\n-se Syq-_v s{S-bn-\n-epïm-b kv-t^mS-\w `o-I-c-cp-sS ]-cm-P-b-s¸-« ]-²-Xn-Ifn-sem-óv am-{X-am-bn-cp-óp-sh-ópw C-¯-c-¯nð \n-ch-[n Ø-e-§-fnð _-¡-äv t_mw-_v Øm-]n-¨n-cp-ó-Xm-bpw dn-t¸mÀ«v. e-ï-\n-se A-\h-[n Ø-e-§-fnð kv-t^mS-\w \-S¯n-b H-t«-sd a-c-W-§-fp-ïm-¡p-I-bm-bn-cp-óp `o-I-c-cp-sS e-£y-saópw kq-N-\-bp-ïv. kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§-fp-sS k-lm-b-t¯m-sS {]-Xn-sb- Ip-Sp-¡m-\p-Å {i-a-¯n-em-Wv t]m-eo-sk-óv sa-s{Sm-s¸m-en-ä³ t]m-eo-kv A-kn-kväâv I-½n-j-WÀ am-À-¡v du-en ]-dªp. Syq-_nð-\n-óv In«n-b kv-t^m-S-I h-kv-Xp \nÀ-ho-cy-am-¡n-b-Xmbpw A-t±-lw hy-à-am-¡n. kw-`-h-Ø-e-¯p-\n-óv B-fp-IÄ ]-IÀ¯n-b Zr-iy-§fpw Nn-{X-§fpw t]m-eo-kv A-]-{K-Yn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sWópw A-t±-lw ]-dªp. C-Xn-\-Iw 77 Nn-{X-§fpw hoUn-tbm-Ifpw B-fp-IÄ t]m-eo-kn-\v A-b-¨p-sIm-Sp-¯n-«pïv. Zr-Iv-km-£nI-sf t]m-eo-kv t\-cn-«v I-ïv sam-gn-sb-Sp-¯n-«pïv. k-am-\am-b co-Xn-bnð e-ï-\nð hnhn-[ `m-K-§-fnð kv-t

Full story

British Malayali

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv ]p-d-¯p-h-ómð {_n«-\v Hm-tcm B-gv-N-bpw 350 Z-ie-£w ]u-ïv em-`-ap-ïm-Ip-saópw B ]-Ww F³-F-¨v-F-kn-s\ kw-c-£n-¡m³ hn\n-tbm-Kn-¡m-saópw t_m-dn-kv tPm¬k¬. ]pXn-b Nn-In-Õm k-{¼-Zm-b-§Ä sIm-ïp-h-cp-ó-Xn\pw F³-F-¨v-F-kn-s\ B-[p\n-I hð-¡-cn-¡m\pw A-Xp-]-tbm-Kn-¡m-saópw hn-tZ-i-Im-cy sk-{I-«-dn hy-à-am¡n. tPm¬-k-Wn-sâ {]-kv-Xm-h-\ B-dn-¡n-S-ó s{_-Iv-kn-äv NÀ-¨I-sf hoïpw k-Po-h-am-¡n-bn-«pïv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv ]p-d-¯p-h-cp-ó L-«¯ntem ]nóotSm bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð hn-]-Wn-bnð \n-e-\nð-¡p-ó-Xn-\v {_n-«³ ]-Ww \ð-I-cp-sXópw t_m-dnk-kv tPm¬k-Wv B-h-iy-s¸«p. {_n-«o-jv hn-]-W-bn-ð C-S-s]-Sm¬ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§Ä ap-S-t¡-ï-Xn-\-¸p-dw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-]-Wn-¡m-bn sN-e-hn-tS-ï Im-cy-an-sñópw A-t±-lw ]-dªp. F-ómð, Nm³-k-eÀ ^n-en-¸v lm-a-ïn-sâbpw a-äp ]-e {]-ap-J-cp-sSbpw \n-e-]m-Sp-I-fnð-\n-óv XoÀ¯pw hy

Full story

British Malayali

]m-gv-k¬-kv {Ko-\n-ep-Å Xp-c-¦-]m-X-bnð-sh-¨v Syq-_v s{S-bn-\n-epïm-b _¡-äv t_mw-_v kv-t^mS-\w h-cm-\n-cn-¡p-ó h-en-b B-{I-a-W-§-fp-sS kq-N-\bm-tWm? Có-se cm-hn-se 8.20 þHm-sS \-S-ó kv-t^m-S-\-¯nð Bcpw sImñ-s¸-«n-sñ-¦nepw C-sXm-cp i-àam-b kq-N-\-bm-bn Im-Wm-\m-Wv t]m-eokpw kpc-£m hn-`m-K-§fpw {i-an-¡p-ó-Xv. sNdn-b kv-t^mS-\w atätXm hen-b B-{I-a-W-¯n-sâ ap-tóm-Sn-bm-sWópw Syq-_n-se kpc-£m kw-hn-[m-\-§Ä A-f-¡m-\p-Å ]-co£-Ww B-bn-cn-ón-cn¡mw C-sX-óp-am-Wv hn-e-bn-cp-¯p-ó-Xv. kv-t^m-S-\-s¯-¡p-dn-¨v ]-e-X-c-¯n-ep-Å A-`yq-l-§fpw D-bÀ-óp- Xp-S-§n-bn-«pïv. F-ómð, A¯-cw A-`yq-l-§Ä-¡v sNhn-sIm-Sp-¡-cp-sX-óv A-[n-Ir-XÀ \n-À-tZ-in-¨n-«pïv. e-ï-\n-se sX-cp-hp-I-fn-se§pw kmbp[ t]m-eo-kn-s\ hn-\y-kn-¨n-«p-ïv. kp-{][m-\ tI-{µ-§-fp-sS kp-c-£m-¨pa-Xe t]m-eo-knð-\n-óv ssk\yw G-sä-Sp¯p. ]m-gv-k¬-kv {Ko-\nð kv-t^m-S-\-ap-ïm¡n-b `o-Ic-s\ D-S³X-só A-d-kv-äv sN-¿m-\m-Im-Ip-sa-óm-Wv {]-[m-\-a{´n sX-tc

Full story

British Malayali

sh-Ìv e-ï-\nse AïÀ{Kuïv Syq_v s{Sbn\nð t_mw-_v kv-t^mS-\w. A-]-I-S-¯nð 20Hm-fw t]À-¡v ]-cn-t¡-ä-Xm-bm-Wv ]pd-¯p h-cp-ó hn-h-cw. Xo-{h-hm-Zn B-{I-a-W-am-Wv \-S-ó-sX-óv t]m-eo-kv Øo-cn-I-cn-¨p. ]m-gv--k¬kv {Ko\nepÅ Xpc¦]mXbnð h¨v cmhn-se- 8.20 Hm-sS-bmWv kv--t^mS\w Dïm-b-Xv. Syq-_nsâ ko-än-\-Sp-¯v eo-Un-en-sâ I-h-dnð s]m-Xn-ª sh-fp-¯ _-¡-änð h-¨n-cpó t_mw-_v s]m-«n-s¯-dn-¡p-I-bm-bn-cpóp. kv-t^m-S-\ i-Ðhpw Xo-tKm-fhpw D-bÀ-ó-tXmsS bm{X¡mÀ Poh\pw sImïv ]c¡w ]mªXmbmWv dnt¸mÀ-«v. Øn-c-am-bn bm-{X sN-¿p-ó-h-À \n--c-h-[n-bpÅ Cu k-a-b-¯v \-S-ó A-]-I-S-¯nð B-fp-I-sfñmw `-b-N-In-X-cmbn Hm-Sp-I-bm-bn-cp-óp. A]-I-S Ø-e-t¯-¡v ]m-sª¯nb t]m-eokpw ]m-cm-sa-Un-¡ð kw-Lhpw A-án ia-\m tk-\bpw Fñmw c-£m {]-hÀ-¯-\-§Ä Xp-S-cp-I-bm-Wv. A]-I-S Ø-e-¯p \nópw B-fp-I-sf Fñmw H-gn-¸n-¡m-\p-Å {i-a-¯n-em-Wv t]m-eo-kpw kmbp-[ tk-\-bpw. kv-t^m-S-\ i-Ðhpw Xobpw I-ïp- t]-Sn-¨v \n-ch[n bm-{X-¡m-cmWv {S-bn-\n-s&a

Full story

[2][3][4][5][6][7][8][9]