1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

aWn Sn-]vkv

cïp t]m-tfm jÀ«pw du-ïv s\-¡v P-¼dpw {Su-ktdm kv-tIÀt«m DÄ-s¸-sS Fñmw A-ôp ]u-ïn-\v; kv-IqÄ A-S-bv-¡pw-ap-¼v bqWn-t^mw hn-]-Wn-bnð Cd-¡n

kv-IqÄ Xp-d-¡m-dm-Ip-t¼mÄ bqWn-t^mw hn]-Wn k-Po-h-am-Ipó-Xv ]pXn-b Im-cyañ. F-ómð, kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-ebm-b Bð-Un H-cp-ap-gw-ap-t¼ \o-«n-sb-dn-ªn-cn-¡p-I-bmWv. k-½À tSw A-h-km-\n-¡p-ó-Xn-\v ap-s¼, bqWn-t^mw hn-]-Wn-bn-se-¯n-¨m-Wv A-h-cp-sS Ifn. A-[y-b-\-hÀ-jw A-h-km-\n-¡p-ó-Xn-\p-ap-s¼ ]p-Xp-hÀ-j-¯n-te-¡v B-h-iyam-b bqWn-t^mw \n-Êm-c-hn-e-bv-¡v kz-´-am-¡m-\p-Å A-h-k-c-am-

Full story

FUntämdnbð

ssZ-hw \-ap-¡v X-ó ku-`mKyw A-\p-`-hn-¡m\mhm-sX t]m-bh-sc Ip-dn-¨v F-t¸mÄ F-¦nepw Nn-´n-¨n-«p-tïm? tem-Iw ap-gp-h³ sh-fn-¨w ]-I-cm³ I-gn-bn-sñ-¦nepw H-cp

F-´mWv Cu Po-hn-Xw F-óv F-t¸mÄ F-¦nepw H-ä-¡n-cp-óv Nn-´n-¨n-«p-tïm? \½-sf Ip-dn-¨p-Å \-½psS HmÀ-½-IÄ B-cw-`n-¡p-ó Znh-kw apXð Cu \n-an-jw h-sc-bp-Å Po-hnX-s¯ Ip-dn-¨v H-óp a-\-kn-cp-¯n B-tem-Nn¨p- t\m-¡q. HmÀ-¡m³ H-cp-]m-Sv kv-t\-l-¯n-sâ A-h-ti-jn-¸p-IÄ Im-Wpw. I-cp-W-bp-sS Im-sem-¨-IÄ D-ïm-hpw. th-Z-\-bp-sSbpw \n-cm-i-bp-sSbpw ]-Sp-Ip-gn-bnð ho-W HmÀ-½-I&Au

Full story

tIcfw