1 GBP = 88.30 INR                       

BREAKING NEWS

ayqkn¡v

kwKo-X t{]-an-I-Ä-¡v tN-t¡-dm³ ]m-«n-sâ Iq-Sm-cw H-cp§n; A-\-iz-c Km-\-§-fp-sS A-]qÀ-Æ kw-K-a-¯nð am-äp-c-bv-¡pó-Xv ap-¸-tXm-fw Km-bIÀ; i-\n-bmgv-N

bpsIbnse kwKo-X t{]-an-IÄ-s¡ñmw kzm-K-X-a-cpfn Hm-ÄUv Cu-kv tKmÄ-Uv i-\n-bmgv-N ku-¯mw-]v-S-Wnð A-c-t§-dpw. kw-Ko-Xm B-kzm-Z-IÀ G-sd {]-Xo£-I-tfm-sSbpw B-Imw-£-tbm-sSbpw Im-¯n-cn-¡p-ó Cu kwKo-X am-am-¦-¯nð \q-dn-e-[n-Iw t]-cm-Wv ]-s¦-Sp-¡p-I-sb-óv XoÀ¨. sshIptócw \mev aWn-tbm-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn-¡v XpS-¡w Ip-dn-¡pI. HmÄUv Cukv tKmÄUnsâ Ggmw ]Xn¸mWv C¡pdn Act§dpó-Xv. ip² kwKoXw CjvSs¸Spó k

Full story

kvt]mÀSvkv