BETA VERSION
  1 GBP= 97.60 INR     Download Font
1 GBP= 97.60 INR

bpsI aebmfnIÄ apgph³ kn\nam¡mcmIpópthm? \mev kplr¯p¡Ä tNÀóv Hcp¡nb kn\na {]ZÀi\-¯n-\-¯n\v; X-«¯n³ adb¯nsâ ]n³KmanbmIm³ HmÀ½bptïm Cu apJw

IpSntbä¯nsâ asämcp bpK¯n\v XpS¡w C«psImïv bpsI ae-bmfnIfpsS kn\n-a {`m´v IqSpXð Kuchw ]men¡póp. Ht«sd bpsI aebmfnIÄ kn\na \nÀ½mWþkwhn[m\ cwK¯v kPo-h-am-Ip-I-bmWv. \S³ i¦dnsâ `mcyIqSnbmb Nn{Xme£van DS³ ]pd¯nd§pó Hcp kn\nabpsS \r¯mhnjvImcw \-S¯nbXnsâ hmÀ¯ Cóse shfnbnð hn«Xn\v ]nómse Cóv aqóv bpsIaebmfnIÄ tNÀóv Hcp kn\na {]ZÀi\¯n\v F¯n¡pó IYbmWv R§Ä dnt¸mÀ«v sN¿póXv. aqóv bpsI aebmfnIfpw \m«nepÅ Hcp kplr¯pw IqSn cq]w \evInb »q ¹m\äv Fó \nÀ½mW I¼\n hn\oXv {io\nhmksâ Gähpw ]pXnb kn\na dneokv sN¿m\pÅ Xnc¡nemWv. X«¯n³ adb¯v lnämbt]mse Xsó HmÀ½bptïm Cu apJhpw lnämhpsaó {]-Xo£bmWv kn\nabpsS AWnbd{]hÀ-¯-IÀ¡v.  {_n-«o-jv a-e-bm-fn I-eïÀ 2015 ku-P-\y-am-bn \n-§-fp-sS ho-«nð X-]m-enð e-`n-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-¿pI. I-em-kmw-kv-Imcn-I cm-{ão-b cw-K-§-fnð Xn-f-§n-\nð-¡p-ó {_n-«-\nse a-e-bm-fn-IÄ-¡v kp-]-cn-Nn-Xcmb tP¡-_v tIm-bn-¸pdw, tPm-kv ta-e-SqÀ, _n-Pp tP-¡-_v sXm-c-W-t¯ð F-ón-h-cm-Wv »q ¹m\-äv CâÀ-\m-j-W-enð ]-¦m-fn-IÄ B-b aq-óp bpsIa-e-bm-fn-I-Ä. \ñ kn-\n-a-I-fp-sS `m-K-amIp-I F-ó ]-c-a {]-[m-\am-b e-£y-t¯m-Sp-Iq-Sn-bm-Wv »q ¹m\-äv CâÀ-\m-jWð a-e-bm-fw kn-\n-a-bn-te-¡v I-S-óp-h-ón-cn-¡p-ó-sX-óv ChÀ ]-d-bpóp. »q ¹m-\-än-sâ B-Zy kn-\n-abm-b HmÀ-½-bp-tïm Cu ap-Jw {]-ZÀ-i-\¯n-s\m-cp-§p-ó-Xn-sâ k-t´m-j-¯n-em-Wv C-t¸mÄ Cu s{]m-U-£³ I-¼-\n-bp-sS ]-¦m-fnIÄ. a-ebm-f kn-\n-a-bn-se kÀ-Æ-I-em-hñ-`\m-b hn-\o-Xv {io-\n-hm-k\pw \-an-Xm {]-tamZpw \m-bn-Im-\m-b-I³-am-cm-Ip-ó HmÀ-½-bp-tïm Cu ap-Jw X-«-¯nð a-d-b-¯v t]m-se H-cp kq-¸À ln-äm-Ip-sa-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv. B-dp Km-\-§Ä A-S-§p-ó Cu Nn-{X-¯n-se ]m-«p-IÄ CXn-s\mS-Iw tI-cf-¡-c G-sä-Sp-¯v- I-gn-ªp. Xm-c-k-¼p-ã-am-b Nn-{X-¯n-se Km-\-§-fpsS HmUntbm tem-ônw-Kv {]u-V-Kw-`o-c-am-b N-S-§nð sIm-¨n-bn-emWv \-S-ó-Xv. a-e-bm-f-¯n-se G-ähpw an-I-¨ kwKo-X Iq-«p-sI-«n-semóm-b jm³, hn-\o-Xv Iq-«p-sI-«nð ]n-d-ó A-Xn-Kw-`o-c-§fm-b Km-\-§Ä Cu kn-\na-¡p ap-Xð-¡q-«m-Wv. Nn{X¯nse Btcmate Fó Km\w CXnt\mSIw Xsó lnämbn¡gnªp. jm³ dlvam³ XsóbmWv ]mSnbXv Fó {]tXyIXbpw Km\¯n\pïv. Nn{X¯nse Nmbpópthm Btemeambv Fó Km\hpw jm\mWv ]mSn-bXv. {]Wb¯n\p {]m[m\yw sImSp¯pÅ HmÀ-½-bptïm Cu ap-Jw kw-hn-[m-\w sN-¿pó-Xv A³-hÀ km-[n-¡m-Wv. ap-tIjv, A-Pp-h-ÀKokv, tcm-lnWn, e-£v-an F-ón-h-cm-Wv a-äp-Xm-c§Ä. P-bn-k¬ C-fw-Ip-f-¯n-sâ D-S-a-Ø-X-bnep-Å a-e-bm-f-¯n-se {]ap-J \nÀ½m-W hn-X-c-W-I-¼-\nbm-b BÀ sP {In-tb-j³-kn-sâ ]-¦m-fn-¯-t¯m-Sp-Iq-Sn-bmWv HmÀ-½-bptïm Cu ap-Jw {]-ZÀ-i-\-¯n-\v X-¿m-sd-Sp-¡p-ó-Xv.  bpsI, bq-tdm¸v, bp F-kv, B-kv-t{S-en-b, KÄ-^v F-ón-h-nS-§-fn-em-bn-«mWv kn\n-a hn-X-c-W-¯n-s\-¯n-¡p-óXv. sIm¨n, B-e¸pg, t]mïn-t¨cn, _w¥qÀ Fón Øe§fnemWv- .Nn-{X¯nsâ jq«n§v \S-óXv. »p ¹m-\-än-sâ ]-¦m-fn-Ifmb \mep t]cpw Hmtcm kab§fnembn jq«n§n\v t\XrXzw \-ev-In-bm-Wv Nn-{Xw ]qÀ-¯n-bm-¡n-bXv. hÀ-j-§-fm-bn kp-lr-¯p-¡-fm-b tP-¡_pw tPmkpw _n-Pphpw s]-s«-sóm-cm-th-i-¯nð kn-\n-a-bn-te-¡n-d-§n-¯n-cn-¨-hcñ. I-e-tbm-Sp-Å kv-t\-l-hpw, \ñ kn-\n-a-I-fp-ïm-h-W-sa-óp-Å B-{K-l-hpw, kn-\n-a-bn-ep-Å ku-lr-Z-§-fp-am-Wv Ch-sc kn-\n-a-bn-te¡vv F-¯n-¨Xv. tP¡-_vþ _n-Pp Iq-«p-sI-«nð A-\h-[n kv-t\-Pp t{]m-{Km-ap-IÄ bp-sI-bnð A-c-t§-dn-bn-«p-ïv. A-Sp-¯-amkw dn-eo-kv sN-¿p-ó HmÀ-½-bptïm Cu ap-Jw F-ó kn-\n-a-bv-¡v ]n-ómse a-½q«n, Zn-eo-]v, Ip-ôm-t¡m t_m-_³ F-ón-hÀ \m-b-I-³am-cm-bn h-cp-ó a-äp aq-óp kn-\n-a-Ifpw »q ¹m-\-än-sâ `m-hn ]-²-Xn-I-fmWv. kn-\n-am \nÀ-am-W-¯n\v -]pd-sa tI-cfw, Du-«n F-ón-hn-S-§-fn-se Sq-dn-kw cw-K-t¯-¡pw »q ¹m\-äv CâÀ-\m-j-Wð Np-h-Sp-sh-¨n-cn-¡p-I-bmWv. H-cp hym-g-h-«-¡m-e-am-bn bp-sI-bn-se I-em-kmw-kv-Imcn-I cm-{ão-b cw-K-§-fnð \n-d-km-ón-[yam-b tP¡-_v tIm-bn-¸p-dw a-Wn-a-e- kz-tZ-in-bmWv. bp-sI-bnð _À-¡v-sj-b-dn-se Akv-tIm-«nð Xm-a-kn-¡p-ó -tP-¡-_n-sâ `mcy N-§-\m-tÈ-cn kz-tZ-in-\nbm-b kp-\n-X-bm-Wv. F-bvô-e, Bð-_À«v, s{K-kv F-ón-h-cm-Wv a¡Ä. sh-kv-äv e-ï³ a-e-bm-fn I-½yp-Wn-än-bp-sS k-Po-h-{]-hÀ-¯-I\pw e-ï³ a-e-bm-fn-IÄ-¡v kp-]-cn-Nn-X-\pamb tPm-kv ta-eSqÀ bp-sI-bnð sl-bvkv kz-tZ-in-bmWv. aq-hm-äp]p-g kz-tZ-in-\n-bmb tdm-kv ta-cn-bm-Wv `mcy. tPmÀPv, ImÀ-¯n-I, sI-hn³ F-ón-h-cm-Wv a¡Ä. bp-sI-bnð A-dn-b-s¸-Sp-ó kw-Lm-S-I\pw hen-sbm-cp ku-lr-Z-h-e-b-¯n-\p-S-a-bpam-b _n-Pp tP-¡-_v sXm-c-W-t¯ð tIm«-bw h-b-e kz-tZ-in-bmWv. bp-sI-bnð ksd {^w-en-bn-em-Wv _nPp Xm-a-kn-¡póXv. A-Xn-c-¼p-g kz-tZ-in-\n-bm-b kn-\n-bm-Wv `mcy. {In-Ìn³, Bð-hn³ F-ón-h-cm-Wv a-¡Ä. _n-Pp thm-¡n-§v a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-sâ kPo-h {]-h-À-¯-I³ Iq-Sn-bmWv.

HmUn, _nFwU»yp, em³Uv- tdmhÀ, s_³kv DSaIfmb aebmfnIÄ kq£n¡pI, \n§fpsS ImÀ GXp \nan-jhpw tam-ãn-¡-s¸Smw

Ih³{Sn: {_n«Wnð Hmtcm an\nänepw ]p¯³ ImdpIÄ tamjWw t]mIpóXmbn _n_nknbpsS Isï¯ð. tamjW¯n\v D]tbmKn¡pó X{´§fpw Cu dnt¸mÀ«ns\m¸w Cóv ]pd¯p hcpótXmsS {]apJ ImÀ I¼\nIÄ A&

{]mbapÅhÀ¡v ho«nð Xsó NnInÕ; 18,000 I½yqWnän sIbÀ hÀ¡Àamsc \nban-¡pw; aebmfnIÄ¡pw Ahk-cw

{_n«\nse {]mbambhÀ kpJanñmXmbmepw C\n Iãs¸«v tlmkv]näepIfnð t]mbn AUvanämtIï. ]Icw I½yqWnän sIbÀ hÀ¡ÀamÀ NnInÕbpambn ho«nse¯pw.