1 GBP = 89.30 INR                       

BREAKING NEWS

e-ï-\nð jq-«v sNbvX tam-l³-emð Nn-{X-¯n-\v H-Sp-hnð t]-cmbn; {Um-a-bnð tam-l³-em-en-sâ tdmÄ ^yq-W-dð U-b-d-Î-dp-tSXv; ln-µn \-Sn-¡p ]I-cw F-¯pó-Xv B-im i-cXv; H-cm-gv-N Iq-Sn sj-UyqÄ \o-«n em-te-«³ e-ï-\nð X§pw

e-ï-\nð jq-«v sNbvX tam-l³-emð Nn-{X-¯n-\v H-Sp-hnð t]-cmbn; {Um-a-bnð tam-l³-em-en-sâ tdmÄ ^yq-W-dð U-b-d-Î-dp-tSXv; ln-µn \-Sn-¡p ]I-cw F-¯pó-Xv B-im i-cXv; H-cm-gv-N Iq-Sn sj-UyqÄ \o-«n em-te-«³ e-ï-\nð X§pw

Ih³{Sn: HSphnð Bcm[IÀ Im¯p Im¯ncpó hmÀ¯sb¯n. eï\nð Nn{XoIcn¡pó taml³emensâ BZy Nn{X¯n\v t]cmbn, {Uma. t]cv t]mse Xsó Hcp IpSpw_s¯ tI{µoIcn¨p \S¡pó Ht«sd {UmaIfpsS BsI¯pIbmWv Cu Nn{Xw. IpSpw_ kn\nasbó \nebnð HmW¯n\v Xnbädnð F¯pó Nn{Xw bpsIbnð \nÀ½n¡pó BZy _nKv _Päv Nn{Xhpw t_mIvkv Hm^nkv lnäpw Bbncn¡psaó hnizmkamWv AWnbd {]hÀ¯IÀ ]¦nSp-óXv. CXn\Iw kn\na t{]anIfpsS {i² t\Snb Nn{Xw jq«nMv Ahkm\n¡mdmbt¸mÄ hensbmcp amähpambn hoïpw {i² t\SpIbmWv. emð Xsó \nÀt±in¨ lnµn \Sn tImaf {]Xo£s¡m¯p A`n\b anIhv Im«mXmbtXmsS ]Icw aebmf¯nsâ {]nb \Sn Bim icXv B tdmÄ GsäSp¡pIbmWv. Gsd {]Xo£ItfmsS Bim icXv bpsIbnð F¯n¡gnªp.

{_Iv-kn-äv I-gn-bp-t¼mÄ C-hn-sS s]m-fojp-ImÀ Dïmhp-tam?bq-tdm-]y³ ]u-c-òmÀ-¡v hn-k th-ïn hcp-tam? \n-§Ä A-dn-tb-ï Im-cy-§Ä

{_Iv--knäneqsS bpsI bqtdm]y³ bqWnbt\mSv hnS ]dbpóXns\ XpSÀóv ChnSps¯ bqtdm]y³ bqWnb³ IpSntbä¡mcpsS KXnsb´mhpsaóv

tI-kv \S-¯n hn-P-bnt¨m tXmtäm hn-izm-k-¯nð am-äw h-cp-¯m-\m-hnñ; ]-c-kv]-cw _-lp-am-\n-¨p sIm-ïp-Å NÀ-¨-IÄ am-{X-am-Wv ]-cn-lmcw: A-_À-Uo-\nð F¯n-b ae-¦-c bm-t¡m-_m-bm k` tIm«-bw `-{Z-k-\m-[n-]³ a\-kp Xp-d-¡p-t¼mÄ

tI-kv \S-¯n hn-P-bnt¨m tXmtäm hn-izm-k-¯nð am-äw h-cp-¯m-\m-hnñ; ]-c-kv]-cw _-lp-am-\n-¨p sIm-ïp-Å NÀ-¨-IÄ am-{X-am-Wv ]-cn-lmcw: A-_À-Uo-\nð F¯n-b ae-¦-c bm-t¡m-_m-bm k` tIm«-bw `-{Z-k-\m-[n-]³ a\-kp Xp-d-¡p-t¼mÄ

bpsI þ AbÀeâv k-µÀ-i-\-¯n-emWv e¦c bmt¡m_mb kpdnbm\n k`bpsS ko\nbÀ sa{Xmt¸meo¯mbpw tIm«bw `{Zmk\m[n]\pamb tUm. tXmakv amÀ Xntam¯ntbmkv Xncpta-\n. k-µÀ-i-\ th-f-bnð sFdojv dn¸»n¡nse hm«Àt^mÀUv, tImÀ¡v, Kmðth, U»n³ FónhnS§fnse CShIIÄ kµÀ-in-¡p-Ibpw U»n\nse amÀt¯m½ CShIbpsS Xeh\mb tPmk^v amÀt¯m½ sa{Xmt¸meo¯bpsS _lpam\mÀ°w {IaoIcn¨ At±l¯nsâ 88þmw PòZn\tLmj¯nepw AXpt]mse ]utcmlnXz¯nsâ kphÀ® Pq_nenbnepw kw_Ôn-¨p Xn-cp-ta\n {]kw-Kn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. C-Xnsâ `m-K-am-bn A_ÀUo-\nð- F-¯n-b-t¸m-gmWv {_n«ojv aebmfn¡p thïn cmPp thewIm-e Xn-cp-ta-\n-bp-am-bn {]tXyI CâÀ-hyq \-S-¯n-bXv.

C´y-bnð c-£-bn-ñm-¯Xp-sIm-ïv Po-h³ tX-Sn I-gn-ª-hÀ-jw A-ta-cn-¡-bn-se-¯n-b-Xv 7000 t]À! 40,000 t]À C-Xph-sc cm-{ãob A`-bw tXSn; Cu I-W-¡p-am{Xw t]m-sc {Sw-]n-sâ I-Sp-¯ \n-e]m-Sm-Wv i-cn-sb-óv t_m-[y-am-Im³

C´y-bnð c-£-bn-ñm-¯Xp-sIm-ïv Po-h³ tX-Sn I-gn-ª-hÀ-jw A-ta-cn-¡-bn-se-¯n-b-Xv 7000 t]À! 40,000 t]À C-Xph-sc cm-{ãob A`-bw tXSn; Cu I-W-¡p-am{Xw t]m-sc {Sw-]n-sâ I-Sp-¯ \n-e]m-Sm-Wv i-cn-sb-óv t_m-[y-am-Im³

Ip-«n-I-f-S-¡-ap-Å A-\-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc sIm-Spw- Ip-ä-hm-fn-I-sf-t¸m-se Im-Wp-ó A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]n-sâ \-b-s¯ tem-I-sa§pw hn-aÀ-in-¡p-t¼mÄ, {Sw-]n-\v B-izm-kw ]-IÀ-óv bp.F³. G-P³-kn-bp-sS dn-t¸mÀ-«v. 2017þð tem-I-t¯-ähpw Iq-Sp-Xð A-`-bmÀ-Yn A-t]-£ e-`n-¨ cmPyw A-ta-cn-¡-bm-sW-óv Cu dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp. C-´y-bnð-\n-óp-am{Xw A-ta-cn-¡-bnð A`-bw tX-Sn-b-Xv 7000 t]-cm-sWópw dn-t¸mÀ-«v kq-Nn-¸n-¡póp. Cu dn-t&

LATEST NEWS

kv]ncnNzð

kv]ncnNypð dn\yqhð an\nkv{SnbpsS GIZn\ It¯men¡ aebmfw e-ï³ I¬sh³-j³ a-ä-ómÄ

kv]ncnNypð dn\yqhð an\nkv{SnbpsS GIZn\ It¯men¡ aebmfw eï³ I¬sh³j³ Pq¬ 23\v NÀ¨v Hm^v Zn Akw-]v-j³, It¯men¡ tZhme-b¯nð \-S-¡pw. cmhnse 10.30 apXð sshIn«v 4 aWn hsc BWv Hcp¡nbncn¡p-óXv. ^mZÀ tPmk^v tkhnbtcmsSm-¸w F-kvBÀ-Fw bpsI Soapw tNÀóv Bbncn¡pw I¬shj³ \bn¡p-óXv. P-]ame, kvXpXn B-cm[\, hnip² IpÀ_m\, hN\ {]tLmjWw,

HmÀ¯-tUmIvkv k` bpsI ^manen tIm¬^-d³kv CS-h-I-Xe {]hÀ¯-t\m-ZvLm-S-\w \n-À-Æ-ln¨p

  eï³: ae-¦c HmÀ¯-tUmIvkv k`, bpsI bqtdm-¸v, B{^n¡ `{Zm-k-\-¯nsâ B`n-ap-Jy-¯nð HmKÌv 22 apXð 26 hsc tbmÀ¡nð h¨v \S-¯-s¸-Sp-ó H³]XmaXv ^manen tIm¬^-d³knsâ CS-h-I-Xe {]hÀ¯-t\m-ZvLm-S-\w \nÀ-Æ-ln¨p. `{Zm-k\ Iu¬-kn-eÀ ^m: amXyqkv Ipcym-t¡mkv hnIm-cn-bm-bn-«pÅ _ÀanMvlmw skâv Ìo^³kv ]Ån, Ih³{Sn skâv tacokv ]Ån, InwMvkn-en³ skâv tacokv ]Ån, sj^oðUv skâv tPmÀPv ]Ån Fón-hn-S-§-fnð CS-h-I-Xe {]hÀ¯-t\m-ZvLmSw \nÀÆ-ln-¨p. CS-hI hnImcn bYm-{Iaw _ÀanMvlmanð sk{I-«dn Pbn³ tXma-kv, `{Zm-k\ ap³ Iu¬kn-eÀ tPmÀPv amXyp, `{Zm-k\ {]Xn-\n[n tkmWn amXyp, Djm dPn, tPmÀPv

dmw-kv-tKäv Un-ssh³ dn-{So-äv skâ-dnð Pq-em-bv Bdn\v ss\-äv hn-Pnð; Un-ssh³ Sow \-bn¡pw

Un-ssh³ Sow \-bn-¡pó ss\-äv hn-Pnð Pqem-bv Bdn\v dmw-kv-tKäv Un-ssh³ dn-{So-äv skâ-dnð \-S-¡pw. cm{Xn ]-¯n-\v B-cw-`n-¡p-ó ip-{iq-j-IÄ ]p-eÀ-s¨ A-ôp a-Wn-¡m-Wv k-am-]n-¡p-I. Fñm hn-izm-kn-I-sfbpw ss\-äv hn-Pn-en-te-¡v kzmK-Xw sN-¿póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07888758655

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
മേലാസകലം ചൊറിച്ചിലും ഉറക്കമില്ലായ്മയും മൂലം രാത്രികൾ പകലാക്കി തള്ളി നീക്കി; ഒരു പശുവിനെക്കാൾ കൂടുതൽ പച്ചിലയും പുല്ലും തിന്നു; രോഗം മാറ്റാൻ ദിവ്യന്മാർ അവതരിച്ചു: ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സലിം കുമാർ

'ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസി' എന്ന അസുഖം ബാധിച്ച് നടൻ സലിം കുമാർ ഏറെ നാളുകൾ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സിനിമയിൽ നിന്നും അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യമെല്ലാം നശിച്ച നിലയിൽ പിന്നീട് സലിം കുമാ...

അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്ന നടിമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധി അനുസരിച്ച് 10,000 ഡോളർ വരെയെന്ന് ശ്രീ റെഡ്ഡി; മിക്കവാറും സി,ഡി ഗ്രേഡ് നടിമാരാണ് ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാറെന്ന് നടി സഞ്ജന ഗൽറാണി; പിടിയിലായ പെൺവാണിഭ സംഘം തന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നെന്ന് നടി അനസൂയ: തെലുഗു സിനിമാ ലോകം വീണ്ടും വിവാദത്തിൽ

ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി തെലുഗു സിനിമാ ലോകം ലൈംഗിക വിവാദത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. നിരവധി നടിമാർ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നിയിച്ച് രംഗത്തൈത്തി. ഒടുവിൽ സിനിമയിലെ കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച് വിവാദത്തിനെതിരെ നടി ശ്രീ റ...

സെല്ലുലോയിഡ്‌

ആദ്യാവസാനം സസ്‌പെൻസ് ഒളിപ്പിച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ഗെറ്റപ്പിൽ ഡെറിക് എബ്രഹാം എത്തുന്നു; അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളിൽ മമ്മുക്കയുടെ വേഷം കുറ്റന്വേഷകന്റേത്; ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രം ലഭിച്ചതിന്റെ ത്രില്ലിൽ നായിക കനിഹ; ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിന് ശേഷം ഹനീഫ് അദാനിയുടെ തിരിക്കഥയിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകർ: എക്സ്‌ക്ലൂസീവ് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

ആദ്യ ദിനം നാല് കോടിയുടെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ; കൂടതൽ തിയേറ്ററും ഷോകളുമായി രണ്ടാം ദിവസം; അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ കളക്ഷൻ റിക്കോർഡുകൾ മറികടക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ; നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി ഫാൻസുകാർ; മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മാറ്റുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ കഷ്ടകാലം

കൊച്ചി: അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ആദ്യ ദിനം വൻ കളക്ഷൻ. നാല് കോടിയാണ് ആദ്യ ദിവസം ചിത്രം നേടിയത്. പ്രതികരണങ്ങൾ സൂപ്പറായതോടെ കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകളിലും ചിത്രമെത്തി. രണ്ടാം ദിനം കൂടുതൽ നേട്ടം ചിത്രമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ആദ്യ ദിവസം ഫാൻസുകാരാണ് പൊതുവേ കാണാറു...

ചാനൽ

കാണാതായ വനിതയെ തേടി പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ എത്തിയവർ കണ്ടത് അനങ്ങാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന പെരുമ്പാമ്പിനെ; താമസിയാതെ പാമ്പിനെ എടുത്ത് വയറു കീറി നോക്കിയ നാട്ടുകാർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി; ആദ്യം പുറത്ത് വന്നത് 54കാരിയുടെ തല; പിന്നീട് ശരീരവും; ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി  

]cm-Xn-¡m-cn-tb-bpw km-£n-I-sfbpw t{Im-kv hn-kv-X-cn-¡-W-sa-óv D-®n ap-Ipµ³; A-\p-h-Zn-¡m-¯ a-Pn-kv-t{S-än-sâ \-S-]-Sn-s¡-Xn-sc \n-ba t]m-cm-«w Pnñm tIm-S-Xn-bn-te¡v; a-knð Ìm-dn-\v B-izm-k-hp-am-bn P-nñm tIm-S-Xn-bpsS kv--tä F¯n; IY ]dbm³ ho«nse¯nbt¸mÄ \S³ Ibdn]nSns¨ó tIknð hoïpw Szn-Ìv

sIm¨n: PohnX¯nð H«pw {]Xo£n¡m¯ kw`hw. AXpsImïpXsó Rm\pw IpSpw_hpw hñmsX ]Xdnt¸mbn. Ct¸mÄ Fñmw icnbmbn hcpóp. C\n \nba\S]SnIfpambn aptóm«pt]mIpw. {]iv\\§Ä Xocpó Hcp\mÄ hcpw. Aóv Fñmw Xpdóv kwkmcn¡pw' þ X\ns¡Xncmb tIkns\ Ipdn¨v D®napIpµ³ {]XnIcn¨Xv C§s\bmbncpóp. GXmbmepw tIknð \nba \S]SnIÄ XpScpIbmWv. CXn\nsS Hcp SznÌpw. kv{Xosb A]am\ns¨ó Btcm]W¯nð \S³ D®n apIpµsâ t]cnepÅ tIknsâ

B Ip-cp-ópI-sf Iq-«n-e-S-¨v \n-§Ä F-´p t\Spw an-ÌÀ {Sw-]v? am-Xm-]n-Xm¡-sf \-ãam-b Ip-cp-óp-I-fp-sS I-®p-\oÀ \n-§-fp-sS tað ]-Xn-¡m-Xn-cn-¡s«: tem-Iw H-cp-an-¨v ]-d-ªn«pw Að-¸w t]mepw Ip-ep-§m-sX A-ta-cn-¡³ {]-knUâv

hmjnMvS¬: AÑ\½amcnð \nópw AIän B Ip«nIsf Ccp¼p Iq«neS¨n«v \n§Ä¡v F´p kpJamWv e`n¡póXv anÌÀ {Sw]v? ]¸m ]¸m FópÅ B Ipcpónsâ \nehnfn temIsa¼mSpapÅ a\pjycpsS ImXnte¡v Xpf¨v tIdpt¼mgpw AXv tIÄ¡mXncn¡m³ am{Xw ]md¡ñp sImïmtWm \n§fpsS s\ôn³ IqSv Dïm¡nbncn¡póXv.

{_n-«o-jv ]u-cXzw t\Sn-b F³-F-¨v-F-kn-ð Pn-]nbm-b {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Spóp

sIm-¨n³ A-Xn-cq-]-X-bnð-s¸« F³-BÀ-sF am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS a-I-fpw {_n-«o-jv ]u-cXzw t\-Sp-I-bpw sNbvX F³-F-¨v-F-kn-ð Pn-]n-bm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Spóp. B-Àkn-Fð-kn, 32 h-b-kv, 160 sk.ao D-bcw. sh-fp-¯ \ndw. s{]m-^-j-Wð tbmKy-X t\Sn-b Im-t¯m-en-Iv bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bp-sI-bn-ep-Å-hÀ-¡v ap-³-KW\.

hmÀ¯IÄ