BETA VERSION
  1 GBP= 98.30 INR​​     Download Font
1 GBP= 98.30 INR​​


ar-X-tZ-l-¯nð h-bv-t¡-ï ]q-¡-sf-Ip-dn¨pw ]m-tS-ï ]m-«ns\-Ip-dn-¨pw ]-d-ªp acWw; Bw-_p-e³-knð I-bdpw ap-¼v \-«p h-fÀ¯n-b sN-Sn-IÄ¡pw hnS: s_ð-^m-Ìn-se a-e-bm-fn a-cW-s¯ ]pð-Inb-Xv C§-s\

bp-sI-bn-se a-e-bm-fnI-sf th-Z-\-bp-sS B-g-¯n-te-bv-¡v X-Ån-s¡m-ïv kp-µ-c-am-bn Po-hnX-s¯ k-ao-]n-¨ H-cp a-e-bm-fn a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n. t\mÀ-t¯¬ s_ð-^m-Ìnð Xm-a-kn-¡p-ó km-_p tXma-kv ]q-gn-¡p-tóð BWv Có-se bp-sI ka-bw cm-{Xn ]¯-c-tbm-sS a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-b-Xv. ]-tcX-\v 47 h-b-km-bn-cp-óp {]mbw. tIm«-bw kw-{Im-´n kz-tZ-inbmb km_p U-b-s_-än-Iv tcmK-s¯ X-pSÀóv G-sd \m-fm-bn Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-óp. I-gn-ª aq-óv B-gv-N-bm-bn B-ip-]-{Xn-bnð Nn-In-Õ-bn-ð I-gn-ª km-_p-hn-sâ B-tcm-Ky\ne Að]w t`-Z-am-b-t¸mÄ km-_p-h-n-sâ B-h-iy-{]-Im-cw Xsó ho-«n-te-¡v am-dp-I-bp-am-bn-cpóp. F-ómð B-tcm-Ky\n-e ho-ïpw h-j-fm-hp-Ibpw ac-Ww kw-`-hn-¡p-I-bp-am-bn-cpóp. tIm-«-bw ss]-\m-aq-«nð F-¨vF-kv au-ïv kz-tZ-in-\nbmb Zo-]-bmWv `m-cy. Pn-kn-F-kv-C sk¡âv C-b-dn-\v ]Tn-¡pó A-e³ G-I a-I-\mWv. U-b-s_-änIv tcm-K-s¯ X-pSÀóv a-cW-s¯ {]-Xo-£n-¨v Po-h-n-X-s¯ A-h-km-\-am-bn k-ao-]n-¡p-I-bm-bn-cp-óp I-gn-ª G-Xm\pw am-k-§-fm-bn km-_p. tcm-Kw C-S-bv-¡v t`-Z-am-b-Xm-bn tXm-ón-b-t¸mgpw Po-hnX-s¯ im-´-am-bn t\-cn-Sm³ km-_p G-sd {i-²n-¨n-cpóp. Xm³ a-cn-¨mð h-bv-t¡-ï ]p-jv-]§-sf Ip-dn¨pw ]m-tS-ï ]m-«pI-sf Ip-dn¨pw h-sc km-_p `m-cy-sb ]d-ªv Gð-]n-¨n-cpóp. Có-se Bw-_p-e³-kn-te-bv-¡v I-bdpw ap-¼v Xm³ \-«p h-fÀ¯n-b sN-Sn-I-sfbpw ]q-¡-sfbpw H-cn-¡ð Iq-Sn Im-Wp-hm-\pÅ tam-lw {]-I-Sn-¸n-¨ km-_p-hn-s\ Bw-_p-e³-kv Po-h-\-¡mÀ A-\p-h-Zn-¡p-I-bm-bn-cpóp. I-gn-ª H-cp am-k-am-bn s_ð-^m-Ìv tdm-bð hn-tÎmdn-b B-ip-]-{Xn-bnð km-_p Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-óp. H-cmgv-N ap³-]mWv km-_p-hn-sâ B-h-iy-{]-Im-cw B-ip-]{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS A-\p-hm-Z-t¯msS ho-«n-te-¡v h-óXv. F-ómð hym-gmgvN tcm-Kw aqÀ-Ñn-¡p-I-bpw Xp-SÀ-óv B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-¡p-Ibpw B-bn-cp-óp. A-kpJw InUv-\n-tbbpw I-c-fn-t\-bpw _m-[n-¨-tXm-sS-bm-Wv tcm-Kw aqÀ-Ñn-¨Xv. a-kv-I-änð \n-óp-w 10 h-Àjw ap³-]mWv km_p bp-sI-bn-se-¯n-bXv. B-Zyw bp-sI-bn-se en-¦-¬sj-b-dn-em-bn-cp-ó km-_phpw Ip-Spw-_-hpw ]n-óo-Sv Zo-]-bp-sS tPm-en-bp-sS ku-I-cymÀ°w s_ð-^m-Ìn-te-¡v Xmakw am-dp-I-bm-bn-cpóp. I-gn-ª G-gp-hÀ-j-am-bn s_ð-^m-Ìn-em-Wv Xm-a-kw. km-_phn-\v am-Xm-hn-s\ Iq-Sm-sX aq-óv k-tlm-Z-c-§-fp-ÅXv. ]n-Xm-hv t\c-s¯ \n-cym-X-\m-bn-cp-óp. km_phn-sâ a-c-W-¯nð bp-sI-sIkn-F sk³-{Sð I-½nän A\p-timN-\w A-dn-bn-¨p. bp-sI-sI-kn-F-bp-sS t\mÀ-t¯¬ A-bÀeâv Iv-\m\m-b Im-¯-en-Iv bq-Wn-än-sâ k-Po-h-{]-hÀ-¯-I-\m-bn-cp-óp km_p. km_phn-sâ thÀ-]m-Snð Zpx-Jn-X-cm-b Ip-Spw-_§-sf A-\p-timN-\w A-dn-bn-¡p-Ibpw B-ß-im-´n-¡m-bn {]mÀ-°n-¡p-Ibpw sN-bvXp. km-_p-hn-sâ A-´ym-`n-em-ja-\p-k-cn¨v s_-ð-^m-Ìnse s¥³tKmsaÀen ]-Ån-bn-em-bn-cn¡pw kw-kv-Im-cw \-S-¡p-I. kw-kv-Im-c N-S-§p-I-fp-sS sNe-hv t\mÀ-¯¬ A-bÀe-ïv Iv-\m\m-b Ip-Spw_ tbm-Kw h-ln-¡p-saóv sk{ISdn tSman tPmk^v Adnbn¨p. ku-Zn-bn-ep-Å k-tlm-Z-c³ F-t¯-ï-Xn-\mð Xob-Xn ]n-óoSv Xo-cp-am-\n-¡p-w.

bpsI aebmfnIfpsS lrZbw sXm« HF³hnsb HmÀ½Ifnð ]IÀ¯n tUm. tkXp hmcyÀ; a®nsâ ]m«pImc\v ImhymRvPen Hcp¡n Ih³{Sn aebmfnIÄ

Ih³{Sn: HF³hn Fó Ihnsb Imew Hcp¡n FSp¡pI Bbncpóp. Ibdnsâ \mSpIqSnbmb sImñs¯ Nhdbnð sXmgnemfnIÄ NIncn Xñn IbÀ Dïm¡póXns&a

{_n«ojv- A[ym]Isc aebmfw ]dbn¸n¡pó aebmfn¡q«w; CuÌv- Bw¥n-b-bnse Cu thdn« hÀ¯am\w shdpw IuXpIañ

Ih³{Sn: Ikhp kmcnbpw »ukpw AWnªp \akvtX Fóv aebmfw ]dbpó Cw¥ojv A²ym]IÀ. {_n«Wnse Cu ]pXpabpÅ ImgvN k½m\n¡póXv CuÌv- Bw¥nbbnse

te-ä-Ìv \yqkvam{Sn-tam-Wnbð

More >>

^o¨À

More >>

kmlnXyw

More >>

Ncaw

More >>

kn\na

More >>

IhnX

More >>

kvt]mÀSvkv

More >>

PòZn\w

More >>

{]Xn`IÄ

More >>

Adnhv

More >>

ImÀ«q¬

More >>

hnð¸\bv¡v

More >>