BETA VERSION
  1 GBP=99.50INR​​     Download Font
1 GBP=99.50INR​​

Ip-ªv sh-Å-¯nð ap§n XmW-t¸mÄ Rm³ Dds¡ \ne-hn-fn-¨p.. A½-sb c-£n¨-Xv sj-^oð-Un-se 11 h-b-kp-Im-c³.. ]pó-a-S-¡mbð A]-IS-¯nð \nópw c£-s¸« bpsI ae-bm-fn-IÄ \Sp-¡-t¯msS ]d-bp-óXv

Ah[n BtLm-jn-¡m³ t]mb Ggv bpsI ae-bmfn IpSpw-_-§Ä Xe-\m-cn-gbv¡v ac-Ws¯ tXmð¸n¨ hmÀ¯ Cóse {_n«ojv ae-bmfn dnt¸mÀ«v sNbvX-Xnsâ tjm¡v hmbn¨ BÀ¡pw CXp-hsc amdn-bn-«n-ñ. At¸mÄ A]IS-¯nð \nópw c£-s¸-«h-cpsS Ah-Øtbm? ap§n Xmgvó t_m«nð \nópw X§Ä c£-s¸«Xpw a¡sfbpw amXm-]n-Xm-¡sfbpw c£n-¨-Xp-amb \Sp-¡-¯nsâ Zpc´ kvarXn-IÄ DbÀ¯p-I-bmWv Ah-sc-ñmw. A]I-Ss¯ XpSÀóv Ah[n-bpsS BËmZw \jvS-s¸«v hoSp-I-fnð Xncn-s¨-¯nb-h-cnð Nne-cp-ambn Cóse {_n«ojv ae-bmfn {]Xn-\n[n kwkm-cn-¨-t¸mÄ ad-¡m-\m-hm¯ Zpc-´-¯nsâ kvarXn-I-fnð s]«v D-gepIbmWv Ah-cn-t¸mgpw Fóv hyà-am-bn. Imb-en-te¡vv h-Å-hp-am-sb¯n F-«p-t]-sc c-£n¨-Xv bp-hXn; Po-h³ Im-t¡-ï t_m-«v ss{U-hÀ sh-Åw I-b-dn-b-t¸mÄ Ø-ew Im-en-bm-¡n \yq-Im-kn-enð \nópw A-h-[n-¡v t]m-b B-dv a-e-bm-fn Ip-Spw-_-§-fp-sS Dñm-k-bm-{X Zp-c-´-am-bn amdn; ]p-ó-a-S-¡m-b-enð lu-kvt_m-«v ap-§n IpSpw-_mw-K§Ä DÄ-s¸-sS 51 t]À c-£-s¸«-Xv A-Ûp-X-I-c-ambn _mw-¥q-cnð Xm-a-kn-¡p-ó k-µÀeâv a-e-bm-fn Pn-\p tPmÀ-Ön-\v C-t¸m-gpw \-Sp-¡w am-dn-bn-«nñ. F-«p-h-b-kp-Im-cn a-I-fp-sS Po-h³ Xn-cn-sI X-ó-Xn-\v C-t¸mÄ ssZ-h-t¯m-Spw kz-´w ss{U-h-tdmSpw \-µn ]-d-bp-I-bm-Wv Pn\p. Pn-\phpw `m-cybpw a-I-fpw, Zp-_mbnð-\n-ópÅ I-kn\pw Pn-\p-hn-sâ _mw-¥q-cn-se ss{U-hÀ ti-J-d-am-Wv ]p-ó-a-S-¡m-b-en-se lukvt_m-«n-se Dñm-k-bm-{X-s¡-¯n-bXv. ti-J-dn-sâ Ah-k-tcm-Nn-Xam-b C-S-s]-S-en-em-Wv Pn-\p-hn-sâ a-I-f-psS Po-hn-Xw Xn-cn-¨p-In-«n-b-Xv. A-]-I-S-¯nsâ \-Sp-¡p-ó HmÀ-a-I-fm-Wv Ip-ªn-\v C-t¸m-gp-sa-óv Pn-\p ]-d-bpóp. sh-Åw [m-cm-fw Ip-Sn-¨-Xn-\mð OÀ-Zn-bp-ap-ïv. A-Xn-\mð X-só C-t¸mÄ F-d-Wm-Ip-f-¯p-Å k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-«n-em-Wv Pn\p. t]-Sn-¨cï aI-sf k-t´m-jn-¸n-¡m³ I-gn-ª Znh-kw ep-ep skâ-dnð t]m-bn A-hÄ-¡n-ã-ap-Å-sXm-s¡ hm-§n \ð-In-b-Xm-bn Pn-\p ]-dªp. A-tX-ka-bw t_m-«v Po-h-\-¡m-cp-sS A-\m-Ø-bnð Pn-\p G-sd tcm-jm-Ip-e-\mWv. ap-§p-sa-óv A-dn-bm-am-bn-cp-ón«pw t_m-«p Po-h-\-¡mÀ bm-{X A-h-km-\n-¸n¡mt\m sse-^v Pm-¡-äv DÄ-s]-sS-bp-Å Po-h³c-£m D-]-I-c-§Ä hn-Xc-Ww sN¿mt\m X-¿m-dm-bn-sñ-óv Pn-\p hn-j-a-t¯m-sS ]-d-bpóp. t_m-«v ap-§p-só-óv c-£m-{]-hÀ-¯-\-¯n-s\¯n-b h-Å-¡mÀ ]-d-bp-t¼m-gm-Wv t_m-«n-ep-Å-hÀ a-\-kn-em-¡pó-Xv Xsó. Ip-«n-IÄ Fñm-hcpw tem-hÀ sU-¡n-te-¡v h-cm³ ]-d-ª-t¸mgpw Imcyw F-´m-sW-óv Pn-\p-hn-\v hy-à-am-bn-cp-ónñ. F-´m-Wv kw-`-hn-¡pó-sX-óv BÀ¡pw A-dn-bnñm-bn-cp-óp. t_m-«n-\v sNdn-b {]-iv-\-ap-ïv Fñm-hcpw Xm-tg-¡v hc-Ww F-óp am-{X-am-Wv Po-h-\-¡mÀ A-dn-bn-¨Xv. a-IÄ-s¡m-¸w Pn-\p-hn-sâ ss{U-hdpw Xm-tg-¡v t]mbn. ]p-cp-j³-am-scñmw A-¸À sU-¡nð \nð-¡p-t¼m-tg¡pw X-só Xmg-s¯ \n-e-bnð sh-Åw A-Sn-¨p-I-b-dn- I-gn-ªn-cpóp. Pn-\p-hn-sâ a-IÄ DÄ-s]-sS c-ïp-aq-óp t]À B sh-Å-¯nð H-en-¨p t]m-sb-¦nepw ss{U-hÀ Ip-«n-sb s]m-¡n-sb-Sp-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-¯-cw A-]-I-S-§Ä-s¡-Xn-sc ap³-I-cp-X-ep-IÄ bm-{X-¡mÀ Xsó F-Sp-¡-W-sa-óv Pn-\p ]-d-bp-óp. bp-sI-bn-ep-Å H-cp kp-c-£n-X-Xzhpw tI-c-f-¯nð \-½p-¡v e-`n-¡nñ. \-½Ä X-só-bm-Wv \-½p-sSbpw Ip-Spw-_mw-K-§-fp-sSbpw Im-cy-¯nð ap³-I-cp-X-ep-IÄ F-Sp-¯v Po-h³ c-£n-t¡-ïXv. bp-sI-bnð t_m-«v bm-{X-bnepw aäpw D-]-tbm-Kn-¡p-ó A-tX tk-^v-än sa-tjÀ-kv X-só tI-c-f-¯n-epw D-]-tbm-Kn-¡Ww. sse-^v Pm-¡-äp-ïm-bn-«pw t_m-«v Po-h-\-¡mÀ A-sX-Sp-¯v X-cnI t]mepw sN-bv-Xnñ. sse-^v Pm¡-äv Cñm-sX t_m-«v bm-{X-IÄ H-cn-¡epw t{]mð-km-ln-¸n-¡-cp-sXópw Pn-\p ]-d-bp-óp. k-µÀ-eânð-\n-óp-sa¯nb sXm-Sp]p-g kz-tZin kntPm tPm-À-Ön\pw C-t¸mgpw \-Sp-¡w am-dn-bn-«nñ. kn-tPm-bp-sS 7 am-kw {]m-b-ap-Å Ip-ªm-bn-cp-óp t_m-«v bm-{X-bnð G-ähpw {]m-bw Ip-d-ª hyàn. A-½-bp-sS ssI-bn-en-cp-óm-Wv Ip-ªv a-säm-cp h-Å-¯nð I-b-dn-bXv. kn-tPm-bp-sS `m-cy Ip-ªp-am-bn a-säm-cp t_m-«nð I-bdn-b D-S-s\-bm-Wv lu-kv t_m-«n-te-¡v sh-Åw Cc-¨v I-b-dn-b-sXó-Xv \-Sp-¡-ap-Å HmÀ-a-bm-sW-óv kntPm sR-«-tem-sS ]-d-bpóp. t_m-«n-\v A-]I-Sw D-ïm-Ip-sa-óv ss{U-hÀ-¡v t\c-s¯ A-dn-bm-am-bn-cp-só-¦nepw t\c-s¯ ]-dbmt\m t_m-«v \nÀ¯mt\m ss{U-hÀ- X-¿m-dm-bnñ. C-S-bv-¡v H-cp hen-b i-Ðw tI-«-t¸mÄ t_m-«v Po-h-\-¡mÀ ]-cn-{`m-´-cmbn. F-¦nepw t_m-«v ap-§p-óp F-ó-Xn-\v kq-N\ t]mepw A-hÀ X-ónñ. I-c-bv-¡v k-ao-]w B-bXp-sIm-ïv am{Xw Po-h³ Xn-cn-¨p-In-«n-sb-óv kntPm ]-d-bpóp. Im-b-en-\v \-Sp-hn-em-bn-cp-óp t_m-s«-¦n-ð.... HmÀ-¡m³ t]mepw kn-tPm-bv-¡v B-hp-ónñ. C-S-bv-¡v t_m-«n-\v H-cp N-cn-hv hó-Xv kntPm {i-²n-¨n-cpóp. F-ómð B-fp-IÄ H-cp hi-¯p Iq-Sp-ó-Xn-sâ-bm-Ip-sa-óm-Wv kntPm I-cp-Xn-bXv. t_m«nsâ c-ïp-h-i-§-fn-te-¡v _m-e³-kv sN-bv-Xv \nð-¡-W-sa-óv C-S-bv-¡v Po-h-\-¡m-sc-¯n A-dn-bn-¨n-cp-óp. sh-Åw Ib-dn t_m-«v H-cp-h-i-t¯-¡v a-dn-bm³ Xp-S-§n-b-t¸m-tg¡pw Fñm-hcpw \n-e-hn-fn¨p. BÄ-¡m-sc c-£n¨p-sIm-ïn-cp-ó sNdn-b h-Å-§-fp-tS ta-te-¡m-Wv t_m-«v a-dn-ªp-Xp-S-§n-bXv. F-ómð N-cnª t_m-«v A-tX A-h-Ø-bnð Xm-sg sN-fn-bnð ]pX-ªp \n-ó-t¸m-gm-Wv Fñm-hÀ¡pw izm-kw t\-tc ho-WXv. h-e h-bv-¡m-s\¯nb sXm-gn-em-fn-IÄ hn-fn-¨p-]-d-bp-óp-ïm-bn-cpópþ sN-fn-bnð Dd-¨p C-\n t]-Sn-¡-ïm-sb-óv. \n-an-j-§Ä-¡p-Ån-em-bn-cp-óp Fñmw I-gn-ª-sX-óv kntPm HmÀ-¡póp. 12 h-bkp-Å aIÄ, 9 h-b-kp-Å aI³, 7 am-k-ap-Å aI³, kn-tPm-bp-sS `m-cy-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä F-ón-h-cmWv lu-kv t_m-«n-ep-ïm-bn-cp-ó-Xv. t]-Sn¨p-t]mb Ip-«n-IÄ Có-se cm-{Xn-sbñmw ]-\n ]n-Sn-¨p I-c-bp-I-bm-bn-cp-óp F-óp kntPm ]-d-bp-óp. 200 t]-cp-sS tIm¬-^-d³-kv lmÄ D-Å t_m-«m-Wv 51 t]À bm-{X sN-bv-X-t¸mÄ ap-§m³ Xp-S-§n-bXv. t_m-«nð an-¡-hcpw \o-´-e-d-bm-¯-h-cm-bn-cp-óp. t_m-«v ap-§pó-Xv I-ïv k-ao]-s¯ ho-«nð Xm-a-kn-¨n-cp-ó bp-h-Xn sh-Åw Xp-g-sª-¯n-bm-Wv c-£m-{]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v t\-XrXzw \ð-In-bXv. C-h-cm-Wv a-äv h-Å-¡m-scbpw hnh-cw A-dn-bn-¨Xv. ap§nb t_m-«n-\v k-ao-]-¯m-bn D-ïm-bn-cp-ó a-säm-cp Sq-dn-Ìv t_m-s«-¯n-bm-Wv lu-kv t_m-«nse ]p-cp-j³-am-sc c-£n-¨-Xv. C-t¸mÄ N-§-\m-ti-cn-bnð ktlm-Zc-sâ ho-«n-em-Wv kn-tPm-bpw Ip-Spw-_-hpw. t_m-«v ap§nb k-ab-¯v X-só X-Sn X¸nb t_m-«v Po-h-\-¡mÀ-s¡-Xn-sc tIkp-sIm-Sp-¡m\pw B-tem-Nn-¡p-ó-Xm-bn kntPm kq-Nn-¸n-¨p. F-ómð B-f-]m-b-ap-ïm-Im-¯ km-l-N-cy-¯nð C-Xv th-Wtam th-ïtbm F-óp Iq-Snbm-tem-N-\ \-S-¯pw. sj-^oð-Unð-\n-só¯n-b k-\ð F-ó 11 h-b-kp-Im-c-sâ A-km-am-\y ss[-cyhpw kn-tPm R-§-fp-am-bn ]-¦p-h¨p. kn-tPm-bp-sS `mcym am-Xm-hv sh-Å-¯nð H-gpIn-t]m-Im³ Xp-S-§n-b-t¸mÄ k-\-em-Wv ]n-Sn-¨p-I-b-än-bXv. t]-Sn-t¡-ï F-óp ]-d-ªm-Wv kn-tPm B A½-sb Po-hn-X-¯n-te-¡v h-en-¨n-«-sXópw kntPm ]-d-ªp. Xm-sg-s¯ s_-Uv-dq-ap-I-fnð In-S-óp-d-§n-bn-cp-ó Ip-«n-IÄ an-\n-äp-IÄ-¡v ap-¼v F-Wo-äXpw h³ A-]S-Iw H-gn-hm-¡n-sb-óv kn-tPm Iq-«n-tNÀ-¯p. H-cp Ip-ªn\p-t]mepw H-cp A-]-I-Shpw kw-`-hn-¨n-sñ-ó-Xnð ssZ-h-¯n-\v kntPm \-µn A-À-¸n-¡póp. Ip-«-\m-«p-Im-c\mb tdm-bn ]n kv-I-dn-bbpw sR-«p-ó HmÀ-a-IÄ R-§-fp-am-bn ]-¦p-h¨p. A-h-[n-s¡¯nb tdm-bnbpw `m-cybpw aq-óp-a-¡fpw tdm-bn-bpsS A-Ñ\pw A-½-bp-am-Wv lu-kv t_m-«nð Dñm-k-bm-{X-s¡-¯n-b-Xv. 18 h-b-k-bpw 13 h-bkpw D-Å c-ïp s]¬-a-¡-fpw 6 h-b-kp-Å a-I-\p-am-Wv tdm-bn-¡p-ÅXv. h-e sh-bv-¡m-\m-bn F¯n-b sN-dn-b h-Å-§-fn-ep-ÅhÀ h-óv t_m-«v A-]-I-S-¯n-em-sW-óv hn-fn-¨p ]-d-bp-t¼m-gm-Wv tdm-bnbpw Iq-sS-bp-ïm-bn-cp-ó-h-cpw t_m-«v ap-§p-ó Imcyw A-dn-ª-Xv. Ip-«nI-sf h-Å-§-fnð I-b-än-hn-Sm³ ap³ssI F-Sp¯-Xv tdm-bn-bm-Wv. Xm-sg-s¯ \n-e-bnð sh-Åw \n-d-ª-t¸mÄ tdm-bn-bp-sS ]n-Xmhpw kn-tPm-bp-sS `mcym am-Xmhpw Pn-\p-hn-sâ a-I-fpw sj-^oð-Un-se 11 h-b-kp-Im-c³ k-\-ep-am-Wv D-ïm-bn-cp-óXv. a-säñm-hcpw t_m-«p-I-fnð Ib-dn c-£-s¸-«n-cp-óp. tdm-bn-bp-sS Ip-«n-IÄ-¡v Im-cy-am-bn Hópw kw-`-hn-¨nñ. tlm-kv-]n-ä-enð t]mepw t]m-tI-ï-h-cm-¯-Xnð tdm-bn ssZ-h-t¯m-Sv \-µn ]-d-bp-óp. \m-ep Ìm-^p-I-Ä t_m-«nð D-ïm-bn-cp-só-¦nepw t_m-«v ap-§p-ó kabw A-h-sc-sbmópw I-ïnñ. Btcm A-dn-b-t¸mÄ lu-kv t_m-«n-sâ D-S-a-س a-säm-cp t_m-«p-am-bn F-¯n c-£m-{]-hÀ¯-\w \S-¯n Fñm-h-scbpw I-c-bn-se-¯n-s¨-óv tdm-bn ]-dªp. sN-cp-¸v t]m-epw Du-cn-bn-«m-Wv Fñm-hcpw lu-kv t_m-«nð BÀ-¯pñ-kn-¨Xv. H-¸-ap-ïm-bn-cp-ó Ip-«n-bp-sS _À-¯v tU ]mÀ-«n \-S-¯n, B-«hpw ]m-«p-am-bn a-Wn-¡q-dp-IÄ Nn-e-hn-«-t¸m-gmWv t_m-«v A-]-I-S-¯nð-s¸-«Xv. A-Xn-\mð X-só Fñm-h-cp-sSbpw e-tK-PpIÄ, sam-ss_ð, sF-]mSv, _m-Kv, lm³-Uv _m-Kv F-ón-hbpw sN-cp¸pw I-®-Sbpw t]mepw \-ã-s¸«p. D-Sp-h-kv{Xw am-{X-am-Wv ]-eÀ¡pw _m-¡n-bm-bXv. H-g-p-In \-S-ó Nn-e _m-Kp-IÄ h-Å-¡mÀ F-Sp-¯p-\-ev-In. bp-sI-bnð \nópw tI-c-f-¯nð A-h-[n-s¡¯n-b Cu Ip-Spw-_-§-fnð an-¡-hcpw Cu am-kw a-S-§m-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-emWv. \-Sp-¡p-ó HmÀa-I-tfm-sSm-¸w Po-h³ Xn-cn-¨p X-ó-Xn-\v ssZ-h-t¯m-Sv \-µn ]-d-ªm-Wv Hm-tcm-cp-¯cpw a-S-§p-óXv. Fñm-hÀ¡pw H-ä kz-c-¯nð ]-d-bm-\pÅ-Xv H-sc Imcyw am-{X-amWv. \m-«nð A-h-[n-s¡-¯p-t¼mÄ bp-sI-bn-seó t]m-se X-só ap³-I-cp-X-ep-IÄ F-Sp-¡p-I. F-t¸m-gm-Wv A-]-I-S-§Ä F-¯p-I-sb-ó Imcyw BÀ¡pw {]-h-Nn-¡m³ km-[n-¡nñ.

sSIv-ÌvsatkPneq-sS kmUpw lm¸nbpsams¡ sF¡Wmbn Ab¡mdp-tïm? F¦nð 200 ]uïphsc _nð hcmw; FkvFw Fknse NXn¡pgnIÄ AdnbpI

Cós¯ Ime¯v s¹bn³ sSIvÌv satkPpIÄ Ab¡póhÀ IpdhmWv. Hmtcm satkPnsâbpw kz`mh¯n\\pkrXambn AXns\m¸w knw_epIfp kv-ssaenbpw Aäm¨v sN¿mdpïv. Fómð CXv

aªfpw {Ko³ Sobpw tNÀ¯v XeapSn sImgn-¨nð XSbm-saóv {_n«³; R-§-fp-sS sFUn-b A-Sn-¨p-am-tä-ï-óv C-´y

BbpÀthZ¯nse Aaqey kwlnXIÄ¡pw C´ybnse ]mc¼cy AdnhpIÄ¡pw ]Icw hbv¡m³ temI¯nð asämópansñóv ]mÝmXyÀ¡mWv aämsc¡mfpw \ómbdnbpI. CXns

te-ä-Ìv \yqkvkn\na

More >>

Ncaw

More >>

BZyIpÀ_m\

More >>

kvt]mÀSvkv

More >>

Nm\ð

More >>

Imgv¨IÄ

More >>

^o¨À

More >>

{]Xn`IÄ

More >>

A\p`hw

More >>

IhnX

More >>

kmlnXyw

More >>

Adnhv

More >>