BETA VERSION
  1 GBP=97.00 INR     Download Font
1 GBP=97.00 INR

ku¯mw-]v-ä-Wn-se a-¦-amÀ Xp-S-§n-h-¨ Ip-Spw-_{io hn¹-hw bp-sI-bn-se a-e-bm-fnh-\n-X-IÄ G-sä-Sp¡p-tam? A-¨m-dpw ]-e-lmchpw D-ïm-¡n hn-äv A-KXnI-sf kv-t\-ln-¡p-ó A-½-am-cp-sS B-th-iw D-WÀ-¯p-ó IY

cm{Xnbpw ]-Iepw tPm-en sN-bv-Xv X-f-À-óv Ip-Spw-_w t\m-¡p-ó km-[m-c-W kv-{Xo-I-fmbm-Wv bp-sI-bn-se a-e-bm-fn h-\n-X-IÄ s]m-Xp-sh hn-ebn-cp-¯-s¸-Sp-óXv. F-ómð \m-«n-se Pohn-X km-l-N-cy-¯nð \nópw th-dn-s«m-cp Po-hn-Xw e-`n-¨-Xn-\v \-µnbpw I-S-¸mSpw a-\-Ênð kq-£n-¡p-ó H-t«-sd kv-{Xo-I-fn-hn-sS-bpïv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\v th-ïn ]-Ww \ð-Ipó-Xv C-§-s\-bp-Å-h-cmWv. ku-¯mw-]v-S-Wn-ð H-cp hÀ-j-¯n-e-[n-I-am-bn \-S-¡p-ó H-cp \n-i-Ð hn-¹-h-¯n-sâ th-cv tX-Sn sN-ómepw Im-Wm³ I-gn-bp-ó-Xv A-]qÀ-Æam-b Cu kv-{Xo-i-àn-bp-sS Iq-«m-b hn-P-b-Km-Y Xsó. A-½ F-ó t]-cnð ku-¯mw-]v-S-Wn-se H-cp ]-äw a-e-bm-fn ho-«-½-amÀ H-cp-an-¨v Iq-Sn Ip-Spw-_{io tam-U-enð \m-«n-se A-K-Xn-Ifm-b A-½-am-sc k-lm-bn-¡m-\m-bn B-cw-`n-¨ kw-L-S-\-bp-sS {]-hÀ¯-\w B-scbpw B-th-iw sIm-Ån-¡-p-ó-Xm-Wv. I-gn-ª hÀjs¯ a-tZ-gv-kvtUbnð ku-¯mw-]-vä-Wn-sebpw ]-cn-k-c {]-tZ-i-§-fn-tebpw a-e-bm-fn Ip-Spw-_n-\n-IÄ H-óp-tNÀ-óv cq-]w sIm-Sp-¯ sNdn-b H-cp Iq-«m-bv-a-bm-Wv 'A½'. tem-I-¯n-se G-ähpw a-t\m-l-c-am-b t]-cv \ðI-Ww F-ó B-{K-l-¯n-em-Wv C-hÀ A-½ F-óv Iq-«m-bv-a-bv-¡v t]-cv \ð-In-bXv. F-ómð t]-cv sIm-ïv am-{X-am-bnñ-tñm, t]-cv A-\zÀ-Yw B-¡pw-hn-[w C-hÀ Po-h-Im-cp-Wy-{]-hÀ-¯-\-¯n-\v ]-Ww \ð-Ip-óXpw tI-c-f-¯n-se A-K-Xn-Ifm-b A-½-amÀ-¡mWv. bp-sI-bn-se tPm-en- jn-^v-än\n-S-bnepw A-¨m-dp-IÄ D-ïm-¡n hn-äm-Wv A-½ Iq-«m-bv-a-bn-se Aw-K-§Ä Po-h-Im-cp-Wy-{]-hÀ-¯-\-¯n-\p-Å ]-Ww kz-cq-]n-¡p-óXv.   Cu Iq-«m-bv-a-bn-se ap-gp-h³ Aw-K-§-fpw C-hn-Sps¯ BXp-c ip-{iq-j cwK-¯v ap-gp-h³ k-a-b tPm-en-¡m-cm-Wv. Hu-tZymKn-I tPm-enbpw Ip-Spw-_-¯n-sâ IÀ-¯-hy-§fpw I-gn-ªp-Å hn-{i-a-ka-bw Sn-hn Iïpw a-äp Nn-e-hm-¡m-sX tI-c-f-¯n-se A-K-Xn-Ifm-b A-½-amÀ-¡v H-cp sNdn-b ssI-¯m-§v \ð-Im-\p-Å ]-cn-{i-a¯n-em-bn-cp-óp ChÀ. B ]-cn-{i-a-¯n-sâ ^-e-amWv "A-½" A-¨m-dp-IÄ. kw-`m-h-\-bmbpw Añm-sXbpw e-`n¡p-ó am-§, \m-c-§, sh-fp-¯p-Ån Xp-S-§n-b-h em-t`-O-bnñm-sX Ir-{Xn-a tN-cph-IÄ Cñm-sX Cu A-½-am-cp-sS I-cp-X-enepw {]-b-Xv-\-¯nepw X-¿m-dm-¡p-ó A-¨mdp-IÄ hn-Xc-Ww sN-bv-Xv AXnð \n-óv e-`n¡p-ó h-cp-am-\-am-Wv C-hÀ Po-h-Im-cp-Wy-{]-hÀ-¯-\-¯n\v D-]-tbm-Kn-¡p-óXv. I-gn-ª \-hw-_À H-ón-\v tI-c-f-]nd-hn Zn\¯nð ku-¯mw-]-SWnð h-¨p \-S-ó t{Kkv ss\änse Poh-Im-cpWy {]hÀ¯-\-§Ä¡v Np¡m³ ]nSn-¨Xpw""A½'' B-Wv. t{Kkv ss\-änð 'A½' X-¿mÀ sN-¿vX tIc-fo-b-amb coXn-bnð XbmÀ sNbvX \mc-§, shfp-¯p-Ån, am§ A¨m-dp-IÄ hnð¡pó ÌmÄ \S¯n DZv¸m-ZI Nnehv I-gn¨v In«nb XpI ""A½'' bpsS Poh-Im-cpWy \n[n-bn-te¡v tNÀ-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. a-e-bm-f-¯n-sâ {]n-b Kmb-I³ _n-Pp \m-cmb-W³ A-½ A-¨m-dn-sâ hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w t{Kkv-ss\-änð enänð lmw-]v-S-Wn-se eo-e t_-_n-¡v \ð-In \nÀ-Æ-ln-¨n-cp-óp.   Iq-«mbv-a Xp-S-§n-bn-«v H-cp hÀ-jw Xn-I-bp-ó-Xn-\p ap-t¼ G-I-tZ-iw 4 e-£-¯n-e-[n-Iw C´y³ cq] tI-c-f-¯n-se hnhn-[ {]-tZ-i-§-fn-se A-K-Xn-I-fm-b-hÀ-¡v hn-Xc-Ww sN¿m³ km-[n-¨-Xn-sâ Nm-cn-XmÀ-°y-¯n-em-Wv Cu Iq-«m-bv-a-bn-se A-½-amÀ. C-t¸mÄ tI-c-f-¯n-se t\-gv-knwKpw F-ôn-\o-b-dnwKpw ]Tn¡p-ó c-ïv \nÀ-²-\cm-b hn-ZymÀ-°n\nI-sf kv-t]m¬-kÀ sN-¿v-Xn-cn-¡p-I-bm-Wv ChÀ. A-h-cp-sS ]T-\-km-a-{Kn-IÄ A-S-¡-ap-Å hn-Zym-`ym-k Nn-e-hp-IÄ A-h-cp-sS ]T-\w ]qÀ-¯n-bmIpw h-sc h-ln-¡m-\m-Wv Iq-«m-bv-a-bp-sS Xo-cp-am-\w. Xn-I¨pw kz-X-{´-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-óXpw \n-e-hn-ep-Å a-säm-cp kw-L-S-\-Ifnð \nópw H-cp X-c-¯n-ep-apÅ k-lm-bhpw kzo-I-cn¡m-sX-bmWv "A-½" C-{Xbpw Po-h-Im-cp-Wy {]-hÀ-¯\-§Ä \-S-¯n-bXv. A½ H-cp `m-c-hm-ln-tbbpw C-Xph-sc sX-c-sª-Sp-¯n-«nñ. `m-c-hm-ln-IÄ Cñm-sX {]-hÀ-¯-IÀ am{Xw a-Xn-sb-óm-Wv A-½-bp-sS k-¦-ev-]w F-óv Iq-«m-bv-a-bn-se Aw-Kamb en-Ên D-®n-Ir-jvW³ {_n-«o-jv a-e-bm-fn-tbm-Sv ]-dªp. Iq-«m-bv-a-bpsS {]-hÀ-¯-\-§Ä F-tIm-]n-¡p-hm³ bp-sI-bp-sS hnhn-[ `m-K-§-fnð \n-óp-Å-hÀ ku-¯mw-]v-S¬ tI-{µo-I-cn-¨v {]-hÀ-¯n-¡p-óp F-óv am-{Xw. A-¨mdn-s\m-¸w \m-S³ ]-e-lm-c-§Ä ]pXp-b X-e-ap-d-bv-¡v ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯p-I F-ó D-t±-i-t¯m-Sv B-Zy ]-co-£-W-ambn "A-¨¸w" X-¿m-dm-¡n hnð-¸-\-bv-s¡-¯n-¡m-\n-cn-¡p-I-bm-Wv A-½-bn-t¸mÄ. en-kn D-®n-Ir-jvW³, kp-a³ am-Xyp, jo-e _m_p, jo-_m tPmÀÖv, eo-e t__n, km{µm tXm-a-kv Xp-S-§n-b-h-cm-Wv C-t¸mÄ A-½-bp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v t\-XrXzw \ð-Ip-óXv. ap-¸-Xnð A-[n-Iw kv-{Xo-IÄ C-t¸mÄ ku-¯mw-]v-S¬ `mK-¯v A-½-bp-sS {]-hÀ-¯-\-¯nð k-Po-h-amWv. A-h-cp-sS `À-¯m-¡-òmcpw a-¡fpw B-th-i-t¯m-sS H-¸w \nð-¡p-óp. "a-\-Ênð \-ò-bp-Å Ipd-¨v t]-sc-¡q-«n a-\-Ên-sâ k-t´m-j-¯n-\v th-ïn \-ò sN¿p-I am-{X-am-Wv e-£yw. A-Xn-\v {]-Xn-^-e-am-bn ssZ-hw \ð-Ipó-Xv kzo-I-cn-t¨m-fmw." en-kn {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm-Sv ]-dªp. A-½ bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-Ä-¡n-S-bnð ap-gp-h³ hym-]n-¡p-ó H-cp Im-e-amWv Cu A-½-am-cp-sS kz-]v\w. \m-«n-se Ip-Spw-_{io am-Xr-I-bnð sNdn-b {Kq-¸p-I-fm-bn Xn-cn-ªv I-gn-bpó t]m-se k-lm-b-§Ä sN-¿m³ km-[n-¡-s« F-óm-Wv C-hÀ \ð-Ip-ó D-]tZ-iw. A-tkm-kn-tb-j³ ]-cn]m-Sn-I-fpw, [ym-\§-fn-epw, IpÀ-ºm\bnep-sam-s¡ km[-\-§Ä -hnð-¡m³ km[n-¡p-sa-óv C-hÀ ]d-bp-óp. C-¡m-cy-¯nð BÀ-s¡-¦nepw klm-btam D]tZ-itam th-W-sa-¦nð A-Xv \ð-Im³ C-hÀ X-¿m-dm-WpXm\pw. Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó \¼-cpIfnð hn-fn-¨mð \n-§Ä-¡v C-h-cp-sS k-lm-bw e`n-¡pw. ku-¯mw-]v-S¬ en-kn D-®n-Ir-jv-W³ 07853937786, jo-e jn-_p 07429033520, t]mÀ-Sv-kv au¯v jo_- tPmÀ-Pv 07951349485, Nn-sN-ÌÀ eo-e t_-_n 07921515903, s^-bÀlmw kp-a³ am-Xyp 07877791433  

Kp-cp-hm-bqÀ ]-ß-\m`-s\ `-K-hm³ B-Z-cn-¨-t¸mÄ I®o-scm-gp-¡nb-Xv e-ï³ a-e-bmfn; Nn-{X-e-£v-an-bp-sS X-d-hm-«n-se B\ tem-I-¯n-sâ K-P-ho-c\m-b IY

I-h³{Sn: KpcphmbqÀ ]ß\m`³þ B t]cnð Xsó kÀhhpw Hcp DÕh XnS¼nð Fóh®w Xnf§n \nð-¡póp, XesbSpt¸msS. B\ t{]anItfmSv tNmZn¨mð ]gb ]«mf¡mcpsS `mjbn-se ]ß\m`s\ Ipdn¨v kwkm-cn¡q. Ahs

eï³ C-óv kn-Pp-hn-\v A-´ym-Rv-P-enbÀ-¸n-¡pw; {_-bm-sâ kw-kv-Im-cw \m-sf am-ô-Ì-dnð; G-gv ]p-Xp P-ò-§-fp-sS I-Y a-t\m-c-a-bn-epw

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-\v I-®o-cv am{Xw A-h-ti-jn-¸n-¨v kzÀ-¤-¯n-te-¡v a-S§n-b e-ï-\n-se kn-Pp hÀ-¡n-¡v C-óv e-ï-\n-se a-e-bm-fn k-aq-lw A-´ym-RvP-en AÀ

te-ä-Ìv \yqkv