1 GBP= 86.20 INR​                       

BREAKING NEWS

A¸oð Ah-km-\n-¸n-¨n«pw ]Ww F¯n-s¡mtï Ccpóp; tPmkn-¡mbn hmb-\-¡mÀ XóXv 22528 ]uïv; t]mÌvtamÀ«w kw_-Ôn¨ A\n-Ýn-XXzw XpS-cp-ó-Xn-\mð arX-tZlw Fóp \m«n-te¡p sImïp t]mIp-saóv Xocp-am-\n-¨nñ; {]nb-X-a-bpsS arX-tZlw Im¯v A¸\pw aIfpw

A¸oð Ah-km-\n-¸n-¨n«pw ]Ww F¯n-s¡mtï Ccpóp; tPmkn-¡mbn hmb-\-¡mÀ XóXv 22528 ]uïv; t]mÌvtamÀ«w kw_-Ôn¨ A\n-Ýn-XXzw XpS-cp-ó-Xn-\mð arX-tZlw Fóp \m«n-te¡p sImïp t]mIp-saóv Xocp-am-\n-¨nñ; {]nb-X-a-bpsS arX-tZlw Im¯v A¸\pw aIfpw

A£-cmÀ°-¯nð hmb-\-¡mÀ R§-sf tXmð¸n-¡p-Ibmbn-cp-óp. \½-fnð HcmÄ¡v Hcp alm Zpc´w Dïm-b-t¸mÄ sNdn-sbmcp ssI¯m§v tNmZn¨mWv R§Ä \n§-fpsS ap³]nð F¯-b-Xv. 5000 ¯nð Xmsg ]uïv e`n-¨mð Hcp {]bm-k-hp-anñmsX tPmkn Bâ-Wn-bpsS arX-tZlw \m«n-te¡v F¯n-¡m³ Ign-bp-am-bn-cp-óp. AXp am{X-amWv R§Ä {]Xo-£n-¨Xpw At]-£n-¨-Xpw. Fómð R§-fpsS IW¡p Iq«-ep-Isf sXän¨p sImïv hmb-\-¡mÀ IcpW Hgp-¡pI Bbn-cp-óp. i\n-bm-gvNbpw Rmb-dm-gvN-bp-ambn e`n¨ ]Ww Bh-iy-¯nð A[nIw Bsbóp ]d-ªn«pw hmb-\-¡mÀ ]Ww \ðIn sImïn-cp-óp. Cóp cmhnse Bdp aWn-h-sc-bpÅ A¡uïv ]cn-tim-[n-¨mð tPmkn A¸o-en-te¡v CXp-hsc e`n-¨Xv 22528. 06 ]uïm-Wv. I-gn-ª aq-óp

bp-sI a-e-bm-fn-IÄ A-\m-Y-c-sñóv HmÀ-an-¸n-¨ ^-ïv- ti-J-cWw; C-Sp-¡n-¡mÀ \ðInb 3000 ]u-ïv 3762 B-bn D-bÀ-óp; 100 ap-Xð 300 h-sc ]u-ïv \ð-Inb-Xv A-t\-IÀ

bp-sI-bnð F-¯m-\v I-gnª-Xv `m-Ky-añ F-óp I-cp-Xp-ó G-sX-¦nepw H-cp -a-ebm-fn D-ïmhp-tam? \m-«n-se ]-e kp-J-§-fpw, _-Ô-§fpw

tZmlbnte¡pÅ J¯À FbÀthkv hnam\w BImi¯nð BSnbpeªp; FaÀP³kn em³UnwKn\nSbnð \nch[n bm{X¡mÀ¡v ]cn¡v

  hmjnwKvSWnð \nópw tZmlbnte¡pÅ J¯À FbÀthkv hnam\w I\¯ Imäv ImcWw BImi¯nð BSnbpeªp. Hcp bm{X¡mc\v lrZbmLmXw DïmbXns\ XpSÀómWv hnam\w FaÀP³kn em³UnwKv \S¯nbXv. CXn\nsS hnam\w I\¯

Ku-cn ]n-Åbpw ta-cn IhnX tXm-akpw Hm-Iv-k-v-t^mUn-\v ]-d-óp; C-¡p-dn tdm-Uv-kv kv-tIm-fÀ-jn-¸v t\Sn-b A-ôp-t]-cnð c-ïp t]-cm-bn a-e-bm-f-¯n-sâ {]-Xn-\n-[n-Ifpw Cw-¥-ïn-te-bv¡v: tem-Iw A-dn-bp-ó \n-b-a-Ú-cm-Im³ C-\n C-hÀ \-½p-sS \m-«nð D-ïmIpw

Ku-cn ]n-Åbpw ta-cn IhnX tXm-akpw Hm-Iv-k-v-t^mUn-\v ]-d-óp; C-¡p-dn tdm-Uv-kv kv-tIm-fÀ-jn-¸v t\Sn-b A-ôp-t]-cnð c-ïp t]-cm-bn a-e-bm-f-¯n-sâ {]-Xn-\n-[n-Ifpw Cw-¥-ïn-te-bv¡v: tem-Iw A-dn-bp-ó \n-b-a-Ú-cm-Im³ C-\n C-hÀ \-½p-sS \m-«nð D-ïmIpw

Ipd-¨v Im-e-t¯-bv¡v Cu c-ïv s]¬-Ip-«n-I-sfbpw bp-sI a-e-bm-fn-IÄ F-óp hn-fn-¡mw. Imc-Ww temI-s¯ G-ähpw {]-i-kv-Xam-b tdm-Uv-kv kv-tIm-fÀ-jn-¸v t\-Sn Ku-cnbpw ta-cnbpw Hm-Ivkv-t^mÀ-Un-te-bv-¡v ]-d-¡p-I-bmWv. \n-b-a _n-cp-Z-[m-cn-Ifm-b C-cp-hcpw Hm-Ivkv-t^mÀ-Un-sâ a-Sn-¯-«nð F-¯pó-Xv A-km-[m-c-Wam-b t\-«w ssI-h-cn-¨ ti-j-amWv. e-£-§Ä ap-S-¡n-bmepw, In-«m-¯ A-Uv-an-j-\m-Wv \n-b-a ]T-\-¯n-se tem-I-s¯- G-ähpw anI-¨ HmIv-t^mÀ-Uv kÀ-Æ-I-em-im-e-bnð \nópw e-`n-¨Xv.

tImS\mSv FtÌ-änð _mw-¥m-hp-I-tfm-SpIqSnb 898 G¡À tXbn-e tXm«-¯n\v 4000 tImSn; t]mbkv KmÀ-U-\nse hk-Xn¡v 100tImSn; Xn-cps\ðthenbnð 1,197G-¡À..; 20,000tImSntbmfw kz¯p¡fpsS A\´ch-Im-inbmcv? iinIe bpKw Xncn¨phcpsaóv B-i-¦

tImS\mSv FtÌ-änð _mw-¥m-hp-I-tfm-SpIqSnb 898 G¡À tXbn-e tXm«-¯n\v 4000 tImSn; t]mbkv KmÀ-U-\nse hk-Xn¡v 100tImSn; Xn-cps\ðthenbnð 1,197G-¡À..; 20,000tImSntbmfw kz¯p¡fpsS A\´ch-Im-inbmcv? iinIe bpKw Xncn¨phcpsaóv B-i-¦

sNssó: Xangv--\mSv apJya{´n PbefnXbpsS \ncymWw DbÀ¯nbncn¡pó `cW]chpw t\XrXz]chpamb {]iv--\§tf¡mÄ F.sF.Un.Fw.sI sb hnjan¸n¡póXv AhcpsS Ccp]Xnbn\mbncw tImSntbmfwhcpó kz¯p¡fpsS A\´chImin BcmsWópÅXv. hcpw Zn\§fnð Cu ]mÀ«nbpw ]pXnb apJya{´n ]\oÀsiðhhpw A`napJoIcn¡pó Gähpw henb {]iv--\hpw AXpXsóbmhpw. nbefnX¡v IpSpw_¯nð ]n´pSÀ¨mhIminIfnñ. AhÀ \nb]cambn Fs´¦nepw FgpXnh¨n«ptïmsbóv DätXmgn iinIe¡v am{Xta AdnbpIbpÅq. kz¯p¡Ä Xsâ Imetijw iinIebpw hfÀ¯paI³ kp[mIc\pw DÄs¸sSbpÅ hyànIÄ¡pw Nne {SÌpIÄ¡pw Hky¯mbn FgpXnh¨n«psïópw ]dbpóp. ]t£ CXnsâ \nPØnXn BÀ¡pw Adnbnñ. inIebpsS acpaIÄ sP. CfhcinbpsS t]cnepw tImSnIfpsS kz¯p¡fpsïóv ]dbpóp.

LATEST NEWS

kv]ncnNzð

Xncp¸ndhnsb hcthð-¡m-s\m-cp§n cïmw i\nbmgvN I¬sh³-j³ 10\v; amÀ {km¼n-¡epw ]-s¦-Sp¡pw

temI kphntijhXvIcW cwK¯v amÀ¤ Zo]ambn \nesImÅpó sklntbm³ bqtdm¸v t\XrXzw \ðIpó {]Xnamk cïmwi\nbmgvN ss__nÄ I¬h³j³ C¯hW D®otimbpsS Xncp¸ndhnbvsImcp¡ambn \S¡pt¼mÄ XncphN\ ktµihpambn bpsIbpsS Bßob CSb³ _nj¸v amÀ tPmk^v {km¼n¡epw ^m. tkmPn Hm-en-¡ens\m¸w I¬h³j³ \bn¡pw. temI kphntijhXvIcW¯n\v aebmfnIÄ ssZhnI D]IcW§fmbn F§s\ amdpópshóv tZi`mjmhyXymkanñmsX hnhn[§fmb ip{iqjIfneqsS {]ISam¡ns¡mïncn¡pó dh. ^m: tkmPn Hmen¡ð t\XrXzw \ðIpó sklntbm³ bqtdm¸v Sow C¯hW {Inkvakn\v aptómSnbmbn Gsd Bßob Hcp¡t¯msS cïmw i\nbmgvN I¬h³j³ \bn¡pt¼mÄ amÀ {km¼n¡ensâ kmón²yw

eï³ knFkvsF aebmfw tIm¬{KntKjsâ {Inkvakv ItcmÄ kÀho-kv 11\v CuÌv lm-anð \-S¡pw

eï³ knFkvsF aebmfw tIm¬{KntKjsâ B`napJy¯nepÅ Cu hÀjs¯ {Inkvakv ItcmÄ kÀhokv Unkw_À 11 RmbdmgvN aqóp aWn apXð CuÌv lmw _mÀ¡nMv tdmUnð DÅ skbnâv _Àt¯mtemambn ]Ånbnð h¨v \S¯pw. tUm. tPm¬ s]cp-¼-e¯v {Inkvakv ItcmÄ kÀhokn\v apJy ImÀ½n-IXzw hln¡póXmWv. dh. kqk³ eq¡kv {Inkvakv ktµiw \ðIpw. tUm. ^nen¸v tPmWnsâ t\ÀXrXz¯nð aebmf¯nepw Cw¥ojnepw DÅ ItcmÄ Km\§Ä KmbI kwLw Be]n¡póXmWv. Fñmhscbpw ItcmÄ kÀhoknte¡p lmÀ±hambn kzmKXw sN¿póp.

IcpWbpsS Xqhð kv-]À-i-am-bn am-dn Iv\m\mb Nm¹nb³-kn-; I-cp-W hÀ-j k-am]-\w `-àn km-{µ-am-bn sIm-ïm-Sn

IcpWbpsS Cu {]tXyI Pq_nen hÀj¯nsâ kam]\w Ipdn¨p sImïv skâv tacnkv Iv\m\mb Nm¹nb³knbnse P\§fpsS t\XrXz¯nð I-gnª 20\v RmbdmgvN skâv Fenk_¯v tZhmeb¯nð IrXÚXm _en AÀ¸n¨p. XpSÀóv kvt\l`h\nse At´hmknIÄ¡v thïn Iv\m\mb Nm¹nb³knbnð \nópw km[p kamlcn¨ klmb ^ïv kvt\l`h³ {_ZÀ cmPphn\v ssIamdn sImïv \ncmew_cpw A\mYcpw ]cnXyàcpamb X§fpsS ktlmZc§Ä¡p Iv\m\mb a¡Ä ImcpWy¯nsâ Xqhðkv]Àiambn amdn.

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
മലയാളം 'പുലിമുരുകനെ' ആദ്യദിന കളക്ഷനിൽ മറികടന്ന് മന്യം പുലി; ആന്ധ്രയിലും, തെലുങ്കാനയിലുമായി അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിൽ ചിത്രം നേടിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; കേരളത്തിന് പുറത്ത് മലയാളി സൂപ്പർതാര ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വമ്പൻ സ്വീകരണം; തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് മോഹൻലാൽ

ഹൈദരാബാദ്: മലയാള സിനിമയിലെ ബോക്‌സോഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ പുലിമുരുകൻ 100 കോടി തികച്ച് കുതിപ്പു തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ ലാൽ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷം പകർന്ന് തെലുങ്കിലും മോഹൻലാൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കു...

ചിക്കൻകറി കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ആവി പറക്കുന്ന ചിക്കൻകറി എത്തിച്ചു തന്നു; ബോറടിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്തുവിട്ടത് ഒരു കെട്ട് സിനിമകളും ഡിവിഡി പ്ലെയറും; മോഹൻലാൽ സെറ്റിൽ സൂപ്പർ കൂളാണ്: പുലിമുരുകന്റെ മൈനയായ കമാലിനി മുഖർജി മനസു തുറക്കുന്നു

കൊച്ചി: അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർഹിറ്റിന്റെ ഭാഗമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കമാലിനി മുഖർജി. 125 കോടി കലക്ട് ചെയ്ത മോഹൻലാൽ ചിത്രം പുലിമുരുകനിൽ മൈനയെന്ന വേഷം ചെയ്താണ് കമാലിനി എല്ലാവരുടെയും മനസിൽ...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
ഭയപ്പെടുത്താൻ വീണ്ടും മമ്മിയെത്തുന്നു; ടോം ക്രൂസ് ചിത്രം ദ മ്മീ റീബുട്ട് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ യൂട്യൂബ് കീഴടക്കുന്നു

ലോക പ്രശസ്തമായ മമ്മി ചിത്രങ്ങളുടെ നിരയിലേയ്ക്ക് പുതിയ ചിത്രം കൂടി എത്തുന്നു.'ദ മമ്മി റീബൂട്ട്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ഇതിനകം ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞു. അലക്സ് കുർട്സ്മാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഹോളിവുഡ് ഹീറോ ടോം ക്രൂസ് ആണ് നായകൻ....

ചാനൽ

രണ്ടാം വയസിൽ അച്ഛന്റെ മരണം.. മക്കളെ പോറ്റാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അമ്മയെ ഓർത്തു കണ്ണു നനച്ചു; നടിയായിരുന്നപ്പോൾ നരി കോൺട്രാക്ടറോടും നടൻ ഷമ്മി കപൂറിനോടമുള്ള പ്രണയം തോന്നിയത് തുറന്നു പറഞ്ഞു; ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഹിന്ദി ഗാനങ്ങൾ പാടി: സിമി ഗേർവാളിന് മുന്നിൽ മനസു തുറന്ന ജയലളിതയുടെ അഭിമുഖം കാണാം..

കുലത്തിനു യോജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതു കൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചെന്നു ജ്യോത്സ്യൻ പറഞ്ഞതു കേട്ടു ജീവിതം ഹിന്ദു രീതിയിലേക്കു മാറ്റിയ യുവതി ഉപദേശം തേടി സൂര്യയിലെ ജ്യോത്സ്യനു കത്തെഴുതി; ജീവിതം മെച്ചപ്പെടാൻ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ യുവാവിനു കൊടുത്തതിനേക്കാൾ ഉഗ്രൻ മറുപടിയുമായി ഹരി പത്തനാപുരം

blqZn-bm... CXv blqZnbm... bpK§Ä sImïv inð¸nIÄ XoÀs¯mcp blqZn-bm...; aebmf¯nð ktemanbmbn BSn¯nanÀ¯v PbefnX; F \n¡v Hcp shÅn¯me¯nð kv--\m]I tbmlómsâ inc ÊmWv thïsXó UbtemKv Cópw kq¸À: Pokknse ]pcSvNn XssehnbpsS \r¯w ImWmw

Xncph\´]pcw: Xangnse kq¸ÀXmcambn I¯n \nð¡póXn\nsS PbefnX aebmf¯nepw apJwIm«n. AXp cïpw {InkvXob `àn kn\naIfpambncpóp. tbip{InkvXphnsâ PohnX ]Ým¯e¯nð Hcp¡nb Pokkpw ]nsó thfm¦®n amXmhpw. CXnð Pokknð PbefnX A`n\bn¨ \r¯cwKw Cópw aebmfnbpsS \mhn³ Xp¼¯pïv. blqZnbm.. Fóv XpS§pó ]m«ns\m¸w NphSv h¨v aebmfn t{]£IÀ¡v ap&fra

kuZnbnse ¢o\À B`cW§ sf sImXntbmsS t\m¡pó Nn-{XsaSp¯v Btcm Ifnbm ¡m³ {]Ncn¸n¨p; B`cW§fpw sFt^mWpw hsc k½m\ambn \ðIn ]Icw ho«n a\pjykv--t\ln

_w¥mtZin kztZinbmb 65Imc³ \mkÀ AðþCÉmw AÐpÄ Icoambncn¡pw Ct¸mÄ temI¯nse Gähpw kt´mjapÅ a\pjycnsemcmÄ. kuZnbnse ¢o\dmb At±lw ¢o\nwKn\nsS Pzñdnbv¡v apónse¯nbt¸mÄ sjð^nse hnetbdnb B`cW§sf Ipd¨v t\cw sImXntbmsS t\m¡n \nóXmWv At±l¯nsâ PohnX¯nð hgn¯ncnhmbncn¡póXv. XpSÀóv Cu Nn{Xw Btcm C³&Igrav

300x600