1 GBP = 85.70INR​                       

BREAKING NEWS

Un¸³-Uâ hn-k In-«-W-sa-¦nð sF--C-Fð-Sn-F-kn-\v D-bÀ-ó _m³-Uv ]mSnñ; Cw-¥o-jv Iq-Sp-Xð A-dn-bm-hpó-Xv sIm-ïv C-´y³ bp-h-Xn-¡v hn-k \n-tj-[n¨p; tlmw Hm-^o-kn-sâ Xam-i hmÀ-¯-bm-¡n {_n-«o-jv am-[y-a-§fpw

Un¸³-Uâ hn-k In-«-W-sa-¦nð sF--C-Fð-Sn-F-kn-\v D-bÀ-ó _m³-Uv ]mSnñ; Cw-¥o-jv Iq-Sp-Xð A-dn-bm-hpó-Xv sIm-ïv C-´y³ bp-h-Xn-¡v hn-k \n-tj-[n¨p; tlmw Hm-^o-kn-sâ Xam-i hmÀ-¯-bm-¡n {_n-«o-jv am-[y-a-§fpw

ta-Lm-e-b-¡m-cnbm-b bph-Xn kv-tIm-«v-e³-Uv-Im-c\m-b `À-¯mhn-s\m-¸w Xma-kw D-d-¸n-¡m³ Un-¸³Uâv hn-k-bv-¡v A-t]-j \ð-In-b-t¸mÄ \n-tj-[n-¡-s¸-Sp-sa-óv I-cp-Xn-b-tX-bnñ. ImcWw s_w-K-fq-cp-hnð ]Tn-¨ Cw-¥o-jv am{Xw kw-km-cn-¡p-ó A-e-Iv-km³-{Unb dn-tâm-en-sâ am-Xr`m-j Cw-¥o-jv B-bn-cpóp. AXp-sImïv sF-C-Fð-Sn-Fk-kv A-¡m-Z-an-Iv ]-co-£ X-só F-gpXn. dn-kð-«v h-ó-t¸mÄ Fñm-¯-n\pw D-bÀ-ó amÀ-¡pw. ]t£, A-Xp-I-sïmópw hn-k \ð-Im³ tlmw Hm-^o-kv X-¿m-dm-bnñ. C-{Xbpw D-bÀ-ó Cw-¥o-jv Un-¸³Uâv hn-k-bvIvv B-h-iy-anñ F-óv ]d-ªv hn-k \n-tj-[n-¡p-I-bm-Wv tlmw Hm-^o-kv C-t¸mÄ. F-¦nð hn«p-sIm-Sp-¡nñ F-ó hm-in-bnð A-e-Iv-km³-{Unb-bpw. C-t¸mgpw {_n-«o-jv cm-Pv B-sW-ó hn-Nm-cw A-§v am-än-sh-t¨-¡m³ ]-d-ªm-Wv sU-bv-en sa-bvepw _n-_n-knbpw A-S-§n-b am-[y-a-§Ä-¡v A-`n-ap-Jw \ð-In

s_ónamXyphn\pw sPävkn¡pw hnS\evIm³ Hcp§n bpsI aebmfnIÄ; thZ\ kln¨p tcmKs¯ t\cn« CcphÀ¡pw thZ\tbmsS Cópw \msfbpw A´ymRvPenIÄ; CcphÀ¡pw A´y{ip{iqj \evIm³ _nj]v amÀ km-{¼n-¡epw

Ih³{Sn: Iym³kÀ B{IaW¯nð ]nSªp hogpó bpsI aebmfnIfpsS I®nbnð Ahkm\ CcIfmb s_-ón am-Xyp-hn\pw sP-äv-kn tXm-a-kn\pw Cópw \m-f-bpambn bp-sI a-e-bm-fn-IÄ A-´ym-RvP-en

31 t]À B-Imi-¯v \n-óv F-Sp-¯v Nm-Sn-b-t¸mÄ ]q-h-Wnª-Xv \nÀ-²-\-cm-b 100 \-gv-kn-Mv hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS kz-]v-\-km-^eyw; {_n-«o-jv a-e-bm-fn \-gv-knwKv kv-tIm-fÀ-jn-¸n\v AÀ-l-cm-b A-hkm-\ en-Ìn-ep-Åhsc A-dnbmw

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ N-cn-{X-¯nð C-Sw-t\-Sn-b ]-cn-]m-Sn-Ifn-sem-óm-bn-cp-óp t\m-«n-Mv-lm-anð \Só kvssI ssU-hn-Mv Nm-cnän Cu-hâv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mcmb  31 t]-cm-Wv Nm-cn-än-¡v thïn t\m-«nw-Kv-lm-an-se B-Im-i-¯p \n-óv F-Sp-¯p Nm-Sn-bXv. Cu

\gv-kp-amÀ tNm-Zn-¡pó-Xv G-gp-hÀ-jw \ð-Im-sX t]m-b 800 ]uïpw Cu hÀ-js¯ 3.9 i-X-am-\-hpw; i-¼-f hÀ-[\-sb Ip-dn-¨v NÀ-¨ Xp-S-§n-b-t¸mÄ F§pw {]-Xo£

\gv-kp-amÀ tNm-Zn-¡pó-Xv G-gp-hÀ-jw \ð-Im-sX t]m-b 800 ]uïpw Cu hÀ-js¯ 3.9 i-X-am-\-hpw; i-¼-f hÀ-[\-sb Ip-dn-¨v NÀ-¨ Xp-S-§n-b-t¸mÄ F§pw {]-Xo£

{_n-«-\n-se a-e-bm-fn-I-f-S-¡-apÅ B-bn-c-¡-W-¡n-\v C-´y³ \-gv-kp-amÀ-¡v {]-Xo-£ ]-IÀóp-sIm-ïv i-¼-f-hÀ-[-\-sb-¡p-dn-¨p-f-f NÀ-¨-IÄ-¡v Xp-S-¡-an«p. G-gp-hÀ-jw \ð-Im-sX t]m-b 800 ]u-ïpw 3.9 i-X-am-\w i-¼-f-hÀ-[-\hpw B-h-iy-s¸«p-sIm-ïv C-s¡mñ-amZyw bq-Wn-b-\p-IÄ kÀ-¡m-cn-s\ t\-cn-«v k-ao-]n-¨-n-cpóp. F³-F-¨v-F-kn-se i-¼-f I-½n-j³ C-Xp-kw-_-Ôn-¨v NÀ-¨-IÄ B-cw-`n-¡m-sX h-ó-tXm-sS-bm-Wv bq-Wn-b-\p-IÄ t\-cn-«v kÀ-¡m-cn-s\ k-ao-]n-¨Xv. A-Xv ^-ew I-ïp-Xp-S-§n-sb-óm-Wv C-t¸mÄ e-`n-¡p-ó kq-N-\IÄ. \-gv-kp-am-cp-sSbpw anUv-ssh-^p-am-cp-sSbpw thX-\w hÀ-[n-¸n-¡pó-Xv kw-_-Ôn-¨ NÀ-¨-IÄ-¡v X

aZm-½-am-sc tXmð-]n-¡p-ó sh-fp-¯ \ndw; Nph-óp sN-¼n-¨ apSn; Xn-f-§p-ó \o-e-¡-®pIÄ; Cu C-´y³ s]¬-Ip-«n F-§-s\-bm-Wv C-§-s\-bm-bXv? ]qÀ-hnI-sc tX-Sn apw-ss_-¡m-cn s]¬-Ip«n

aZm-½-am-sc tXmð-]n-¡p-ó sh-fp-¯ \ndw; Nph-óp sN-¼n-¨ apSn; Xn-f-§p-ó \o-e-¡-®pIÄ; Cu C-´y³ s]¬-Ip-«n F-§-s\-bm-Wv C-§-s\-bm-bXv? ]qÀ-hnI-sc tX-Sn apw-ss_-¡m-cn s]¬-Ip«n

C-´y-bnð C-´y-¡mcm-b am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v P-\n-¨ ]q-P K-Wm-{X-sb-ó 24þIm-cn-¡v \m-«nð Po-hn-¨v a-Sp¯p. Imc-Ww a-säm-ópañ. hn-tZ-in-I-sf- tXmð-]n-¡p-ó \n-dhpw X-e-ap-Snbpw \o-e-¡-®p-I-fpw Ah-sf a-äp-Å-hÀ- I-fn-bm-¡m³ Im-c-W-am-Ipóp. tcm-Kn-sbópw hn-tZ-in-sb-óp-apÅ I-fn-bm-¡ð a-Sp-¯ ]q-P X-sâ ]qÀ-hnI-sc tX-Sn-bn-d-§p-I-bmWv. ]q-P-bpsS Cu cq-]w F§-s\ h-óp-sh-óv am-Xm-]n-Xm-¡Ä¡pw A-dn-bnñ. ]qÀ-hn-I-cnð-\n-óv ]-IÀ-óp-In-«n-b-Xmhmw Cu cq-]-sa-óv ]q-P hn-iz-kn-¡póp. AXp-sIm-ïm-Wv X-sâ th-cp-IÄ tX-Sn-bn-d-§m³ Cu 24þIm-cn X-¿m-sd-Sp-¡p-óXv. ]q-P ln-µn kw-

LATEST NEWS

Atkmkntbj³

Britishmalayali

sdUn-¨nð \gvknMv skan\mdn-\pw aebmf ]T\ Iv--fmkn\pw XpS¡an«p sIknF

sdUn-Nv: \gv--knMv taJebnð \Sóp hcpó dohmentUj³ {]{Inb¡v klmbIamIpw Fó {]Xo£tbmsS sdUnNv sIknF \S¯nb GIZn\ skan\m-dnð \gvknMv kaql¯nð \nópw anI¨ {]Xn-IcWw. `qcn`mKw t]scbpw skan\mdnð ]s¦Sp¸n¡m³ Ignªp FóXv kwLS\m {]hÀ¯IÀ¡p Bthi-ambn. tlmkv]näð Poh\¡mÀ¡mbn hmentUj³ t]mbnâv e`n¡m³ F³FNv Fkv Xsó amÀ-¤\nÀtZi Iv--fmkpI&

Britishmalayali

CSp¡n Pnñm kwKaw HmÄ bpsI _mUvan⬠SqÀWsa³dv P\phcn 26 \v sUÀ-_n-bnð; hn-P-bnI-sf Im-¯v B-IÀ-j-Iam-b k-½m-\§Ä

CSp¡n Pnñm kwKa¯nsâ t\Xz¯nð \S¡pó aqómaXv HmÄ bpsI _mUvan⬠SqÀWsaâv P\phcn 27\v i\nbmgvN cmhnse10 aWn apXð sUÀ_nbnð h¨v \S¯póXmWv. AUzm³kv hn`mKhpw, CâÀ aoUntbäv hn`mK¯nepambpÅ aÕc§Ä BWv \S¯s¸SpóXv. CâÀaoUnbäv hn`mK¯nð BZyw cPnÌÀ sN¿pó 32 SoapIfmWv aÕcn¡póXv.

kv]ncnNzð

A_À-Un³ kotdm a-e-¦-c k-`-bp-sS IpÀ_m-\ \m-sf; ^m tXma-kv a-Sp-¡p-aq-«nð t\-XrXzw \-evIpw

kotdm a-e-¦-c Im-¯-en-Iv k-`-bp-sS IpÀ_m-\ \m-sf A-_À-Un-\nð \-S-¡pw. ^m tXma-kv a-Sp-¡p-aq-«nð IpÀ-_m-\-bv-¡v t\-XrXzw \-ev-Ipw. cm-hn-se 10 a-Wn-¡v sk-âv ]o-tä-gv-kv N-cv-¨n-em-Wv IpÀ_m-\ \-S-¡p-I. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v: jm-Pn I-dp-I-bnð A-{Ukv:ST.Peters Church,3 Chapel court,Justice Street,

Ft»kv-- 2018; sklntbm³ bqtdm¸v Hcp¡pó kwKoXmßI kphntijhXv¡cWw.P\phcn 6 \v _ÀanMvlm-anð; Bthiw ]IÀóv tk{IUv {Umabpw ayqkn¡ð Um³kpw

_ÀanMvlmw: dh.^m. tkmPn Hmen¡ð t\XrXzw \ðIpó sklntbm³ bqtdm¸v an\nkv--{Sn BZyambn Hcp¡pó {InkvXob kwKoX¯nsâ A`ntjI \ndhmÀó tÌPv tjm "Ft»kv-- 2018 " P\phcn 6 \v _ÀanMvlmw _tYð skâdnð \S¡pw.   Xsâ buh\w temIc£bv¡mbn amänh¨ tbip{InkvXphnsâ ]nónð AWntNcm³ hÀ¯am\ Ime¯nsâ {]Xo£bmb Ip«nIsfbpw bphXobphm¡sfbpw Hcp¡pI, AXn\mbn AhcpsS amXm]nXm¡sf {]m]vXcm¡pI, Fó e£yt¯msS \S¯s¸Spó Cu {InkvXy³ ayqkn¡ð tÌPv tjm sklntbm³ bqtdm¸v hnävs\sÊkv-- ayqknIv _m³Uv SoamWv \bn¡pI. Bßob Bthiw ]Icpó tk{IUv {Umabpw {InkvXy³ ayqkn¡ð Um³kpw Ft»kv-- 2018 sâ `mKambn

amô-ÌÀ ss\-äv hn-Pn-ð 15\v skâv tPmk-^v NÀ-¨v temMv-ssk-änð; ^m. tXma-kv tXm-¸m-¸-d-¼nð \-bn¡pw

amô-ÌÀ ss\-äv hn-Pn-ð a-ä-ómÄ skâv tPmk-^v NÀ-¨v temMv-ssk-änð \-S-¡pw. ^m. tXma-kv tXm-¸m-¸-d-¼nð B-Wv ss\-äv hn-Pn-bð \-bn-¡p-I. ssh-In-«v H³]-Xp a-Wn ap-Xð 11 h-sc Ip-¼-km-c-¯n-\p-Å A-h-k-chpw D-ïm-bn-cn-¡pw. ]p-eÀ-s¨ c-ïp h-sc B-bn-cn¡pw {]mÀ°-\m ip-{iq-j-IÄ \-S-¡pI. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
വണ്ടർ വുമൺ നടി ഗാൽ ഗാഡോട്ടിന്റെ പോൺ വീഡിയോ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്നു; മോർഫ് ചെയ്തു നിർമ്മിച്ച വ്യാജ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ താരം

ന്യൂയോർക്ക്: കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടകഥാപാത്രമായ വണ്ടർ വുമണിലെ താരം ഗാൽ ഗാഡോട്ടിന്റെ വ്യാജ പോൺ വീഡിയോ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. ഹോളിവുഡ് നടിയുടെ മുഖവും ഒരു പോൺതാരത്തിന്റെ ഉടലും ചേർത്തുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ...

സിക്‌സറുകൾ പറത്താൻ മാത്രമല്ല മനോഹരമായി പാട്ടുപാടാനും കോലിക്ക് അറിയാം; വിവാഹദിനത്തിൽ പ്രണയഗാനവുമായി വിരാട്; കയ്യടിയുമായി അനുഷ്‌ക

ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിന്റെ ഹരമായ കോലി ഗ്രൗണ്ടിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും തമാശ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതും ബൗണ്ടറികൾ പറത്തുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു മാത്രമല്ല കോലിക്ക് നന്നായി പാട്ടുപാടാനും അറിയാമെന...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
ഞാൻ കൂളിങ് ഗ്ലാസ് വക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാ; ഇതെന്റെയൊരു വീക്ക്‌നെസാണ്! മമ്മുക്കയുടെ കിടിലൻ ഡയലോഗുകളും ആക്ഷനും കോർത്തിണക്കി മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി

രാജാധിരാജക്ക് ശേഷം അജയ് വാസുദേവൻ ഒരുക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മാസ്റ്റർപീസിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്ത് വിട്ടു. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസ്സറായ എഡ്വേർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന എഡ്ഡിയുടെ കിടിലൻ ഡയലോഗുകളും ആക്ഷനും കോർത്തിണക്കിയതാണ് ട്രെയലർ. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദമായ ചിത്രത...

ചാനൽ

ജയന്റെ ബന്ധുത്വ തർക്കത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് നടൻ ആദിത്യനും; അനുജത്തിയുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് വീഡിയോ പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണി കോൾ വന്നു; ഉമ നായർ അകന്ന ബന്ധുവായിരിക്കാം.. എന്നാൽ വല്ല്യച്ചനെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമെന്ന് ആദിത്യൻ; താൻ ശ്രമിച്ചത് തെറ്റായ വിവരം ആളുകൾക്കിടയിൽ എത്താതിരിക്കാനെന്ന് വിശദീകരിച്ച് ലക്ഷ്മി ശ്രീദേവിയും

മർഡോക് വിഴുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ചാനലുകളെല്ലാം ഇനി ആഗോള ഭീമനായ ഡിസ്നി ചാനലിന്; സ്റ്റാറിന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ ചാനലുകളുടെയെല്ലാം ഉടമയാകാൻ ഒരുങ്ങി കോമിക് രാജാവ്; സ്‌കൈ, സ്റ്റാർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യുകെ, യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ചാനലുകളുടെ 60 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തി ഡിസ്നി ഏറ്റെടുക്കുന്നു

രാമൻ സീതയെ രക്ഷിക്കാൻ ലങ്കയിലേക്ക് പാലം നിർമ്മിച്ചുവെന്ന രാമായാണ വ്യാഖ്യാനം ഒരു ഇതിഹാസകഥയായി തള്ളാൻ വരട്ടെ; ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ ലങ്കയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച രാമസേതു സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ടതല്ലെന്നും മനുഷ്യനിർമ്മിതം തന്നെയെന്നും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളോടെ വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കൻ ചാനൽ; ത്രേതായുഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രാമസേതുവിലെ പാറകൾക്ക് ഏഴായിരം വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട്

]pIhen thï; aZy¯nsâbpw `£W¯nsâbpw Afhv Ipdbv¡pI; FIv--kÀsskkv ioeam¡pI; Iym³kÀ hóp acn¡m³ B{Klansñ¦nð Cu F«v Imcy§Ä CópapXð sN¿pI; 40 iXam\w Iym³kÀ acW§fpw Hgnhm¡mhpóXv

Iym³kÀ Csómcp km[mcW AkpJamWv. BÀ¡pthWsa¦nepw tcmKw ]nSns]Smw. tcmKs¯ AXnPohn¡m\pÅ km[yXIfpw Ct¸mÄ ap¼s¯¡mÄ iàamWv. Fómð, PohnXssienbnð hcp¯pó eLphmb Nne Imcy§fneqsS 40 iXam\t¯mfw Iym³kÀ acW§fpw CñmXm¡phm³ Ignbpsa¦ntem? Cu Imcy§Ä Fñmhcpw Adnªncnt¡ïXmWv. ]pIhen, aZy]m\w, AanXamb `£Wioew, hymbmaw CñmXncn¡ð XpS§nbhbmWv Iym³kdns\ £Wn¨phcp¯pó {][m\ L

asämcp {Klañ kucbqYw Xsóbpsïóv Isï¯n \mk! `qansbt¸mepÅ At\Iw {Kl§Ä DÄs¸« Bhmk hyhØbnð Poh\pw Dïmtb¡pw; ISpIpaWntbmfw hcpó `qanbnse a\pjyÀ F´dnbpóp?

\yqtbmÀ¡v: kqcy\pw `qanbpapÄs¸« kucbqY¯n\v kam\amb asämcp kucbqYs¯ Isï¯nsbóv \mk. sI¹À 90 Fódnbs¸Spó Cu kucbqY¯nse F«mas¯ {Kls¯ \mkbpsS sI¹À kv--t]kv sSenkv--tIm¸mWv Isï¯nbXv. kucbqY¯n\v kam\ambn kqcy\pw F«v {Kl§fpaS§pó kaqls¯bmWv \mk CtXmsS Isï¯nbXv. sI¹À 90bpsS Isï¯ð ]pXnbXsñ¦nepw, F«mas¯ {Klamb sI¹À 90sF IqSn Isï¯nbtXmsS, asämcp kucbqYw Fó kwibw _es¸«p. KqKnfpw \m

{_n«³ t]mepw A]e]n¨n«pw sPdpkteans\ C{ktbð XeØm\ambn AwKoIcn¨ {Sw]nsâ {]kvXmh\bv--s¡Xnsc C´y Hópw anïmXncn¡póXv F´psImïv? Ad_v cm{ã§fnð ISp¯ tcmjw; {]Xntj[w Xpdóp ]dªv ]meØo³ {]knUâv; C´ymþAd_v _Ôw F¡met¯bpw tamiw AhØbnte¡v

\yqUðln: sPdpkteans\ C{ktbð XeØm\ambn AwKoIcn¨ \S]Sn Atacn¡³ {]knUâv sUmWmÄUv {Sw]v ]n³hen¡WsaómWv Ad_v temI¯nsâ Bhiyw. A´mcm{ã\nba¯nsâ ewL\amWv bpFknsâ \ne]msSómWv ChcpsS ]£w. {Sw]nsâ \S]Snsb A]e]n¡pó {]tabw sFIycm{ã k` c£mIu¬knenð sImïphsó¦nepw bpFkv AXv hotäm sN¿pIbmbncpóp. Cu kmlNcy¯nð s]mXpk`bnð sImïphcphm\mWv Ad_v cm{ã§fpsS \o¡saóv ^ekvXo³ hntZiImcya{´n dnbmZv Að amenIv sIbvtdmbnð hyàam¡nbn«papïv. CXns\m¸amWv asämcp {]Xntj[w Ad_v temI¯p \nsó¯p&oacu

kmâ-t¢mkv hó-t¸mÄ

Unkw-_À amk-¯nse aªnð `qan-tZhn shÅ-]p-X¨p InS-¡pó Hcp sshIp-tócw. XWp¸v AXn-I-Tn-\w. Imðap-«p-IÄ Iq«n- C-Sn-¡m-Xn-cn-¡m³, s_Unð InSó InS-¸nð Rm³ »m¦-änsâ Hcp `mKw ap«p-IÄ¡v CS-bn-te¡v XncpIn-h-¨p. {InkvXp-a-knsâ tjm¸nw-Kn\v \Sóp aSp¯ sNdnb Bekyw XoÀ¡m³ C§s\ ]pX¨p InS-¡m³ \ñ ckw. Ce-IÄsIm-gn¨v Fñpw tXmep-ambn apä¯v \nð¡pó ac-¯nsâ Nnñ-IÄ aªnð s]mXnªv InSp-In-Sm-hn-d¨p \nð¡p-I-bm-Wv.

hmÀ¯IÄ