1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

ap-«pth-Z-\-bpw -a-knð tIm-¨-epw Ku-\n-¡m-sX I-b-dn-b-t¸mÄ BZyw a-e X-e-Ip-\n¨p; shñp-hn-fnI-sf a-dn-IS-óv cïmw a-e-bn-te-¡p-Å bm-{X Xp-S§n; kv-t\m-tUmWn-b Iq-Sn Io-g-S-¡n-bmð 26 a-e-bm-fn-IÄ C-óv N-cn{Xw Ip-dn¡pw

ap-«pth-Z-\-bpw -a-knð tIm-¨-epw Ku-\n-¡m-sX I-b-dn-b-t¸mÄ BZyw a-e X-e-Ip-\n¨p; shñp-hn-fnI-sf a-dn-IS-óv cïmw a-e-bn-te-¡p-Å bm-{X Xp-S§n; kv-t\m-tUmWn-b Iq-Sn Io-g-S-¡n-bmð 26 a-e-bm-fn-IÄ C-óv N-cn{Xw Ip-dn¡pw

Ih³{Sn: Sot\PpImÀ apXð a[y hbkvIÀ hsc AS§nb 26 t]cpsS kwLw. am\w aps« DbÀóp \nð¡pó sImSpapSnbpsS Nph«nð \nópw 5500 ASn Dbc¯n-te-¡v AhÀ Ibdm³ XpS§pIbmWv. Hmtcm NphSv aptóm«p hbv¡pt¼mgpw {]bmkhpw £oWhpw Hs¡ A\p`hs¸Spóp. NneÀ¡v ap«v thZ\, aäp NneÀ¡v izmk XSkw. apIfnte¡v \o§pw tXmdpw NodnbSn¡pó ioX¡mäv. Fón«pw aqóc aWn¡qÀ kabw sImïv `qcn`mKw t]cpw kv-tIm«njv sImSpapSnbmb s_³ s\hnkv Iog-S¡n. aäpÅhÀ¡p apónð Að] t\cw IqSn s_³ s\hnkv Xe DbÀ¯n \n-só¦nepw HSphnð kwL¯nse apgph³ t]À¡v thïnbpw sImSpapSn ap¯Ñ³ Xe Ip\n¨p. Gsd¡mes¯ ]cnioe\w \S¯nbmWv aeIbä kwL¯nse Hmtcm AwKhpw Cóse s_³ s\hnkv IogS¡m³ F¯nbXv. CSbv¡p imcocnI £oWw

B-Im-i-¨m-«-¯nð ssj-\p sImïp-t]m-b H-ómw Øm-\w a-e-I-b-ä-¯nð Xn-cn-¨p ]n-Sn-¨v km_p; tPm-¬-kn c-ïma-Xv F-¯n-b-t¸mÄ ssj-\p-hn\v aq-ómw -Øm-\w

Ignª hÀjw {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïj³ \S¯nb kv--ssI ssU-hn-Knwð amôÌdnse km_p Npï¡m«nepw t_mÄ«Wnse

\n-§-Ä ho-Sv hm-S-I-bv-¡v sIm-Sp-¯n-«p-sï-¦nð D-¯-c-hm-Zn-Xz-§Ä Fñmw sN-bv-sX-óv D-d-¸m¡p-I; kv-tam-¡v A-emdmw ^n-äv sN-¿m¯-Xp sIm-ïv C-´y³ hw-i-P\m-b ho-«p-Sa-sb P-bn-en-eS-¨p

shÌv tbmÀ¡v--sjbdnse ltUÀkv^oðUnð Xsâ DSaØXbnepÅXpw hmSIbv¡v sImSp¯n«pÅXpamb ho«nepïmb Xo]nSn¯¯nð hmSI¡mcmb cïv B¬Ip«nIÄ sh´v

_mâv 7 km-e-dn 7193 ]u-ïv Iq-Sp-t¼mÄ _m-âv 6\v 4799Dw _mâv 5\v 2778Dw am{Xw Iq-Spw; aq-óp hÀ-jw sIm-ïv sh-bnð-kn-se F³-F-¨vF-kv \-gv-kp-am-cp-sS i¼-fw am-dpó-Xv C-§s\; kn-¡v eo-hn-\v Cw-¥-ïn-te-Xn-t\-¡mÄ Iq-SpX-ð i-¼-fhpw e-`n¡pw

_mâv 7 km-e-dn 7193 ]u-ïv Iq-Sp-t¼mÄ _m-âv 6\v 4799Dw _mâv 5\v 2778Dw am{Xw Iq-Spw; aq-óp hÀ-jw sIm-ïv sh-bnð-kn-se F³-F-¨vF-kv \-gv-kp-am-cp-sS i¼-fw am-dpó-Xv C-§s\; kn-¡v eo-hn-\v Cw-¥-ïn-te-Xn-t\-¡mÄ Iq-SpX-ð i-¼-fhpw e-`n¡pw

]pXnb t] Uoð {]Imcw shbnðknse \gv--kpamÀ¡v aqóv hÀjw sImïv 6.5iXam\w i¼fhÀ[\hmWv e`n¡póXv. shðjv Kh¬saâpw Fwt¹mbÀamcpw bqWnb\pIfpw CXv kw_Ôn¨ Uoð AwKoIcn¨tXmsSbmWv C¡mcyw ØncoIcn¡s¸«ncn¡póXv. CXv {]Imcw _m³Uv 7 kmedn 7193 ]uïv IqSpt¼mÄ _m³Uv 6\v 4799 Dw _m³Uv 5\v 2778 Dw am{Xw IqSpóXmbncn¡pw. aqóv hÀjw sImïv shbnðknse F³F¨vFkv \gv--kpamcpsS i¼fw amdpóXv C¯c¯nemWv. kn¡v eohn\v Cw¥ïnteXnt\¡mÄ IqSpXð i¼fhpw shbnðknse \gv--kpamÀ¡v e`n¡póXmWv.

AhIm-i-§Ä Ip-d-sh-óv {_n-«o-jv Fw-]n-amÀ; C-{X-bpw \n-b-{´-Ww ]m-Sn-sñ-óv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\pw; {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-IÄ h-gn am-dn-b-tXm-sS sX-fn-bpó-Xv H-cp I-cm-dp-anñm-sX-bp-Å ]n-òm-ä km-[y-X; hn-]-Wn-sb ]n-Sn-¨pe¨v {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-IÄ ap-tóm-«v

AhIm-i-§Ä Ip-d-sh-óv {_n-«o-jv Fw-]n-amÀ; C-{X-bpw \n-b-{´-Ww ]m-Sn-sñ-óv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\pw; {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-IÄ h-gn am-dn-b-tXm-sS sX-fn-bpó-Xv H-cp I-cm-dp-anñm-sX-bp-Å ]n-òm-ä km-[y-X; hn-]-Wn-sb ]n-Sn-¨pe¨v {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-IÄ ap-tóm-«v

sXtck tabpw Im_n\äv AwK§fpw sNt¡Àknse aoänwKnð h¨v ]mkm-¡nb {_Iv--knäv »q{]nânsâ ISbv¡ð I¯n h¨v sImïv bqtdm]y³ bqWnb³ No^v s\tKmtjyäÀ ssa¡ð _mÀWnbÀ cwKs¯-¯n. {_Iv--knän\v tijw bpsI aptóm«v h¨Xv t]mepÅ C{Xbpw \nb{´Ww ]mSnsñómWv bqtdm]y³ bqWnb³ hmZn¡póXv. F-ómð {_Iv--knän\v tijw {_n«ojpImÀ¡v e`n¡pó AhImi§fmWv sh«n¡pdbv¡s¸«ncn¡pósXómWv {_n«ojv Fw]namÀ Btcm]n¨ncn¡pó-Xv. Cu hn[-¯nð {_Iv--knäv NÀ¨IÄ hgnamdnbtXmsS sXfnbpóXv Hcp IcmdpanñmsXbpÅ ]nòm&au

LATEST NEWS

kv]ncnNzð

UmÀenw-KvS¬ Unssh³ [ym\ tI{µ-¯nð B´coI kuJy [ym\w HmKÌv 3, 4, 5 XobXn-Ifnð

UmÀenw-KvS¬ Unssh³ [ym\ tI{µ-¯nð B´coI kuJy [ym\w HmKÌv 3, 4, 5 XobXn-Ifnð \S¡pw. ^m: amXyp Cehp¦epw ^m: tPmÀPv ]\-bv¡epw ^m: BâWn ]d¦namen-epw ^m: tPmkv ]Ånbnepw {_ZÀ. tSman ]pXp¡mSpw Unssh³ Soapw \bn¡pó [ym\w shÅn-bmgvN cmhnse 10 aWn apXð Rmb-dmgvN sshIp-tó-cw Aôp hscbmWv \S¡pI. Fñm- hnizmknIsfbpw [ym\¯nð ]s¦Sp¡phm³ kzmKXw sN¿p-óp. IqSp-Xð hnh-c§Ä¡v _Ôs¸S

kv]ncnNzð dn\yqhð an\nkv{SnbpsS GIZn\ It¯men¡ aebmfw t\m«nwKvlmw I¬h³j³ \msf

kv]ncnNzð dn\yqhð an\nkv{SnbpsS GIZn\ It¯men¡ aebmfw t\m«nwKvlmw I¬h³j³ \msf skâv ^nen¸v It¯men¡ tZhmeb¯nð cmhnse 11 aWn apXð sshIn-«v A-ôp aWn hsc \S¡pw. I¬h³j³ \bn¡p-óXv ^mZÀ tPmk^v tkhytdmsSm¸w {_ZÀ tPmk^v Ìm³enbpw {_ZÀ tkhn tPmk^pw FkvBÀFw bpsI Soapw tNÀóv Bbncn¡pw. P]ame, kvXpXn Bcm[\, hnip² IpÀ_m\, hN\ {]tLmjWw, Ip¼kmcw, Bcm[\ Fónh Dïmbncn¡póXmWv. Fñmhsc-bpw I¬h³j\nte¡v £Wn¡póp.

eï³ lnµp sFIythZnbpsS Cu amks¯ kXv--kwKhpw cmambW amkm-N-c-W-hpw t{Imbv-tUm-Wnð 28 \v

eï³ lnµp sFIythZnbpsS Cu amks¯ kXv--kwKw cmambW amkmNcWw Bbn  28þmw XobXn t{ImbntUmWnse shÌv tXm¬S¬ I½yqWnän skâdnð h¨v BtLmjn-¡pw. sshIn«v 5:30 apXð `P\, cmambW ]mcmbWw, {]`mjWw, Ip«nIfpsS \maP]w, Zo]mcm[\, AóZm\w FónhbmWv Cu amks¯ Imcy]cn]mSnIÄ. hn]peamb coXnbnð cmambW amkmNcWw BtLmj§Ä¡pÅ Hcp¡§Ä `mchmlnIÄ ]qÀ¯nbmbncn¡póp. IqSpXð hnhc§Ä¡pw ]s¦Sp¡póXn\pambn,

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
മെന്റലിസ്റ്റ് ജോൺ ഡോൺ ബോസ്‌കോ വീണ്ടുമെത്തുന്നു; ജയസൂര്യ ചിത്രം പ്രേതം രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ട് രഞ്ജിത് ശങ്കർ

ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജയസൂര്യയും രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ഇരുവരുടെയും കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങിയ ചിത്രം പ്രേതത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവുമായാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും എത്തുന്നത്. ...

മീനുകളെ പിടികൂടാൻ അമ്പുമായി നില്ക്കുന്ന കുട്ടനാട്ടുകാരനായി മമ്മൂട്ടി;ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്‌ളോഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എത്തി

മമ്മൂട്ടി നായകനാകുന്ന ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറക്കി. ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് സേതു ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്‌ളോഗ്. ആലപ്പുഴയിലെ കായലിൽ മീനു...

എന്റെ അമ്മ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് സിനിമയിലേക്ക് പോകരുതെന്ന്; അന്ന് അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത്; താൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തൃഷയെ കണ്ടതോടെ; നാനി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചത് മയക്ക് മരുന്ന് നല്കി; റാണാദഗ്ഗുബാട്ടിയുടെ അനിയൻ തന്നെ പ്രേമിച്ച് വഞ്ചിച്ചു; ശ്രീ റെഡ്ഡിയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇങ്ങനെ

സ്ത്രീകൾ കുഴപ്പങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ തന്നെയെന്ന നടി മംമ്ത മോഹൻദാസിന്റെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ നടി റിമ കല്ലിങ്കൽ; സ്ത്രീകൾ അക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം അവരല്ല, അത് ചെയ്തവരും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സമൂഹവുമാണ്; സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് ഡബ്ലുസിസി അംഗം കൂടിയായ റിമ

സെല്ലുലോയിഡ്‌
എ ബി സി ഡി എന്ന സിനിമയുടെ ഷെഡ്യുളും സൂര്യ ചിത്രത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂളും തമ്മിൽ ക്ലാഷാകുന്നു; സൂര്യയും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി അല്ലു സിരീഷ്

സൂര്യയും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തെലുങ്ക് നടനും അല്ലു അർജ്ജുന്റെ സഹോദരനുമായ അല്ലു സിരിഷ് പിന്മാറി. ചിത്രത്തിനായി നൽകാൻ ഡേറ്റില്ലെന്നും അതിനാൽ താൻ പിന്മാറുകയാണെന്നുമാണ് സിരീഷ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യ, മോഹൻലാൽ എന്നിവരെ പ്രധാനകഥാപാത്...

ചാനൽ

പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നീലുവായി നിഷ സാരംഗ് വീണ്ടും ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ! ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവുമായി ഉപ്പും മുളകും ടീം; ആരോപണ വിധേയനായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പകരം പൊഡ്യൂസറെ സംവിധായകനാക്കി ഫ്‌ളവേഴ്‌സിന്റെ ജനപ്രിയ സീരിയൽ തുടരും; ഗണേശ് കുമാറിനെയും റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനെയും വിമർശിച്ച് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ

എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്...അറിയുന്നുണ്ട്...സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള രസകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ; ബിഗ് ബോസ് കുടുംബത്തിലെ പലരെയും കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മാറി മറിയുകയാണ്; ബാർക്ക് റേറ്റിങ്ങിൽ പിന്നാക്കം പോയതോടെ രക്ഷകനായി ലാലേട്ടനെ തന്നെ ഇറക്കി ഏഷ്യാനെറ്റ്; ഷോ സ്‌ക്രിപ്റ്റഡാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരോട്: ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നത് വലിയ കളികളെന്ന് മോഹൻലാൽ

]¨cn hm-§n s]m-Sn-¨v X-hn-Spw X-hn-sS-®bpw tNÀ-¯v D-]-t`m-àm¡-sf I-_-fn-¸n-¨v tIm-Sn-IÄ Io-i-bn-em-¡n-bn-«pw D-fpt¸m \m-Wtam Cñm-sX U-_nÄ tlm-gv-DS-a; kXyw hn-fn-¨p ]-d-ª ho«-½-tbm-Sv 20 tIm-Sn \-ã-]-cn-lmcw Bhiys¸«v U_nÄ tlmgv--knsâ h¡oð t\m«okv; sPkn \mcmbW³ aqew BfpIÄ Iq«t¯msS U_nÄ tlmgv--kns\ ssIhns«ópw I¼\nbpsS ]cm-Xn

Xncph\´]pcw: sPkn \mcmbWsâ t]mcm«amWv U_nÄ tlmgv--knsâ s]mSnbcnbnse ambw ]pd¯p sImïp hóXv. sPkn \mcmbW³ DbÀ¯nb hnjb§fnð adp\mS³ \S¯nb CSs]SepIfpw \nÀ®mbIambn. CtXmsS F§t\bpw tIkv A«nadn¡m\pÅ {ia§fpw Dïmbn. Fómð `£y kpc£m I½ojWdmb cmPamWnIyw Dd¨ \ne]mSv FSp¯tXmsS CXv \S¡nsñóv U_nÄ tlmgv--kv DSabv¡v a\Ênembn. CtXmsS ]cmXn¡msc k½À±¯nem¡m\pw `ojWns¸Sp¯m\pw {iaw XpS§n. 20 tImSnbpsS \ã]cnlmcw Bhiys¸«v ho«pSab

{]Xn-]-£ sFIyw Nq-Sv ]n-Sn-¸n-¡m³ H-cp¡n-b Ahn-izm-kw Kp-Ww sN-bvX-Xv tam-Zn-¡pw _n-sP-]n-¡pw; tam-Zn hn-cp-²cm-b inh-tk\-sb t]m-epw H-¸w \nÀ-¯m-\m-Im-sX tIm¬-{Kkv; A-®m Un-Fw-sI-bp-sS ]n´p-W _n-sP-]n-bp-sS B-ß-hn-izm-kw D-bÀ-¯pw; sF-Iyw s]mfn¨Xv AanXv jmbptSbpw tamZnbptSbpw \o¡§Ä; tamZn hnaÀi\w sImïv t\Snb ssIbSnbpsS Xnf¡hpw XIÀ¯v adp]Sn {]kw-Kw

\yqUðln: Hóc aWn¡qÀ t_mfnhpUv kn\na t]mse Bbncpóp. {]kwK¯neqsS {][m\a{´n Ghtcbpw sR«n¨p. CXns\ kn\nam A`n\bsaómWv Ahnizmk {]tabw AhXcn¸n¨ sXep¦ptZiw ]mÀ«n¡mÀ ]dªv. Fómð Ahnizmk {]tab NÀ¨bnse adp]Sn {]kwK¯neqsS ASp¯ hÀjs¯ temI-vk`m sXcsªSp¸n\v {]NcWw XpS§pIbmbncpóp {][m\a{´n tamZn. Xsâ kÀ¡mcnsâ hnIk\ t\«§Ä Hmtcmómbn FSp¯v Im«n. {]Xn]£s¯ sFIyanñmbva ]pXnb Xe¯nse¯n¡m³ ]gb ]eXpw ]dªv tIm¬{Kkns\ Hä

t^m-t«m-sb-Sp-¡m³ c-ïp e-£w tUm-fÀ hn-e-bp-Å ew-t_mÀ-Kn-\n Im-dn-\v ap-I-fnð Ib-dn bp-hm-hv; an-I¨ t]m-kv In-«m-¯-Xn-\mð Im-dn-sâ Nnñn-\v ap-I-fnð I-bdn; Nnñv s]m-«n-bn«pw C-d-§m³ X-¿m-dm-Im-Xn-cp-ó bphmhns\ iImcn¨v ImapIn; kw`h¯nsâ Nn{X§Ä C³Às\änð ssh-dð

^v--tfmdnU: shdpsamcp t^mt«mbv¡p thïn bphmhv sNbvXXv Iïv sR«nbncn¡pIbmWv temIw. cïp e£w tUmfÀ hnehcpó emwt_mÀKn\n Imdn\v apIfnð Ibdn \nómbncpóp bphmhnsâ A`ymk {]IS\w. ImapIntbmSv t^mt«msbSp¡m³ ]dª tijw CbmÄ Imdn\v apIfnð Ibdn \nóp. F{X {ian¨n«pw anI¨ t]mkv In«mXncpó bphmhv kln¡ h¿msX Imdnsâ Nnñn\v apIfnð Ibdn. DS³ Xsó Nnñv hnÅ

hmÀ¯IÄ